Wp/tzm/ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ

ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ ⵏⵖ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵣⴷⵖⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢⴰ. ⵜⵓⵖⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ. ⵣⵔⵉⵏⵜ ⴷⵉⴳⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴰⵎⵎ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵔ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ, ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ... ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵉⴱⴹⴰ ⴰⵙⵙⴰ ⴳⵔ 10 ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ: ⵎⵕⵕⵓⴽ, ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵜⵓⵏⵙ, ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⴰⵥⴰⵡⴰⴷ, ⵏⵏⵉⵊⵉⵔ, ⵙⵉⵡⴰⵎⵉⵚⵕⴰ, ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰⴼⴰⵚⵚⵓⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵕⵉⵢⵉⵏ. ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵙⵎⵔⵙⵏⵜ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴷⵓⵏ ⵏⵖ ⴰⵖⵔⴼ

ⵉⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷⴷⵖ ⵙⴳ ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⵍⵍⴰ.