Wp/tzm/ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ


ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ

Kingdom of Numidia
مملكة نوميديا

100px|Bandiere Emblem
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ
ⴰⵎⴰⵜⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵙⵉⴱⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵙⵉⵔⵜⴰ
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵏⴽⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ
ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ / ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ
ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ
ⴰⵏⵣⵡⵉ
ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ 446,550 km2
Intal mont °
% ⴰⵎⴰⵏ %
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ {{{ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ}}} ab.
Intal mont °
Densitât 196 ab./km2
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ
ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ Europe
Fuseau horaire {{{Fuseau horaire}}}
Densitât 196 ab./km2
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⴷⵔⵉⵎ DH
Consum energjie 0,63 kWh/ab.
Variis
ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ {{{ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵍⵡⵉⴱ}}}
ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ {{{ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ}}}
Plache automobilistiche I
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵜ
 


ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ,ⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴳ (-202|202 ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ) ⴰⵔ (-46|46 ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ), ⵜⴰⵎⵏⴰⵖⵜ(ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ) ⵏⵏⵙ ⵙⵉⵔⵜⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵖⵉⵍⴰ ⵇⵓⵙⵜⴰⵏⵟⵉⵏⴰ ,ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵢⵓⵎⵥ (ⵉⵟⵟⴼ) ⵙⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⵖⵉⵍⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⵉⵣⴷⴰⵖ ⴷⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ : ⵉⵎⴰⵣⵉⵍⵉⵢⵏ , ⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵇⵇⴱⵉⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵎⵛⵉⵡⵉⵔ ⴷ ⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⵜⴳ ⴰⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⴼⵏⴰ ⵏ ⵇⴰⵔⵟⴰⵊ , ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴰⵇⵇⴱⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴳⴰ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ : ⵉⵎⴰⵙⵉⵍⵉⵢⵏ ⵡⵉⴷ ⵓⵔ ⵓⵎⵥⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵙⵏ ⴽⴽⴰⵏⵜⵉⵏ ⵓⵔ ⵃⵎⵉⵍⵏ ⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⵎⴰⵢⴰ ⴰⴼⴷ ⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ ⴷ ⵇⴰⵔⵟⴰⵊ , ⵉⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⵢⵓⵎⵥ ⵙⴳ ( ⵙⵜⵜⵉⴼ, ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⴷ ⵡⴰⵀⵔⴰⵏ ⵖⵉⵍⴰ) , ⵉⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⵉ ⴽⵓ ⵜⴰⵇⵇⴱⵉⵍⵜ ⵙ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏⵏⵙ : ⵉⵃⴽⵎ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⴼ ⵉⵎⴰⵣⵉⵍⵉⵢⵏ ⵉⵃⴽⵎ ⵙⵉⴼⴰⴽⵙ ⴼ ⵉⵎⴰⵙⵉⵍⵉⵢⵏ

ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ
ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

edit
 
ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ

ⵓⵔ ⵉⵜⵓⵢⵙⵙⴰⵏ ⵎⴰⵏ ⴰⴽⵓⴷ (ⴰⵣⵎⵣ) ⴰⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵉⴷⵜ , ⴷⴰ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵉⵎⵉⵚⵔⵉⵢⵏ , ⴰⵡⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ,ⴱⵍⵍⵉ ⵜⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⴰⴼⵉⵏⵉⵇⵉⵢⵜ ⴷⵉⴷⵓ (Dido) ⵜⴱⵖⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵀⵍ ⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⴰⵔⴱⴰⵙ, ⵎⴰⵢⴰ ⵉⵏⵏⴰⵜ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⴰⵏⵎⴰⵣⵔⴰⵢ ⵢⵓⵙⵜⵉⵏⵢⵓⵙ ,ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵢⴰⴹⵏ ⵏⵏⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵔⴱⴰⵙ ⵓⵍⴰ ⵢⵓⴼⴰⵙ ⴽⴽⴰⵏⵜⵉⵏ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵀⵍⵏ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⴰⴼⵉⵏⵉⵇⵉⵢⵜ ⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⵖ ⴰⵍⵉⵙⴰ ⵎⴰⵢⴰ ⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵔⵉⵖ ⴱⵉⵔⵅⵉⵍⵓⵙ ,ⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⵎⴰⵢⵜⵓⵏⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵎⴰⵍ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⴷⵉ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ : ⵉⵣⴷ ⵍⵎⵓⵔⴰⴷ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵍⵉ ⵏⴱⴷⵔ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⴰⴷ ⵉⵙ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵏⵖ , ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵢⴰⴹⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵎⴰⵍ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴷⵉⵙⵜⵉⵏ ⴽⴰⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉⵇⵇⴱⵓⵔⵏ ⵉⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⴷⴱⵓ ⵉⴷⵍⵍⵉⵙⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⴷⴱⵓ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵎⵛⵓⵛⴽⴰⵏⴷ ⴼ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵜⵜⵉⴳⴰⵏ ⴷⵉⵙ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵢⵍⵎⴰⵙ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴱⵏⴰⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⴰⵔⵉⴷ ⵏⴱⴷⴻⵔ ⵉⵣⴷ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵖ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⵏⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⴰⵢⵍⵎⴰⵙ ⵉⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⴷⴰ ⵉⵜⵉⵏⵉ ⵖ ⵉⵎⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⴼ ⵓⴼⵏⴰ ⵏⴽⴰⵔⵟⴰⵊ ⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵟⴰⵏⵊⵉⵢⵜ ⵜⵉⵏ ⵉⴳⵉⵖ ⵉⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ

ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ

edit
 
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ

ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ ⵓⵍⴰ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵎⴰⵕⵕⴰ , ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵙⵉⵔⵜⴰ (ⵖⵉⵍⴰ ⵇⵓⵙⵜⴻⵏⵜⵉⵏⴰ) ⵖⵉⵏ ⴰⵖ ⵉⵙⴽⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ (ⵜⴰⵎⴰⵣⵓⵏⵜ) ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ, ⵎⴻⵏ ⵔⴰⵙ ⵍⵉ ⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ,ⴰⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵇⵓⵙⵜⴰⵏⵟⵉⵏⴰ , ⵉⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵉⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵛⴷⴰⵏ ⵖ ⵜⵉⵎⵉⵏⵉⵖ ⴷ ⵍⵉⵎⵓⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ , ⵖⵉⴽⴰⵏ ⴰⴼ ⵉⴳⴰ ⵜⵎⵉ ⵉⵡⵎⵣⵉⵣⵣⵉⵍ ⵏⵏⵙ ⵍⵉ ⴷⵉⵙ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵖ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⵏⵏ ⴰⵎ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙⵉⴼⴰⴽⵙ ⵓⵍⴰ ⵀⴰⵏⵉⴱⴰⵍ ⵖ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵉⵍ ⵏⵖ ⵉⵎⴰⵖⵏ ⵏ ⵣⴰⵎⴰ 202 (ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ , ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴼ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵉⵍⴰⵡ ⵍⵍⵉⵙ ⵉⴱⵔⵔⵃ ⵉⴳⴰⵜ (ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵉ ⵉⵢⴼⵔⵉⵇⵇⵉⵢⵏ) ,ⵜⴻⴷⴷⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ,ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴰⵍⵍⵉ ⵖⵏ ⵉⴼⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵜⴳⴰⵜ ⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓ ⴰⵢⵙⴻⵔⵙⵓ ⵍⵉⵎⵓⵔⴰⵜ ⵏ ⵎⴰⵏⵡⴰ ⴰⴷ ⵉⴽⴽⵓⵙⵓ ⵍⴽⵓⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵉⵖ ⵉⵎⵎⴰⵜ ,ⴰⵛⴽⵓ ⵖⵉⴽⴰⵏ ⴰⴼ ⵊⵔⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵖⵏ ⴳⵔ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵢⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜ , ⴽⵛⵎⵏⴷ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ ⵙⵍⵓⵣⵣⴰⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⴼⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵎⴰⵙⵉⵒⵙⴰ ⵙⴰⵃⴰ ⵉⴳ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵢⴰⵎⵥ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⵔⵉⵍⴰⵙⵙⴰ ⵍⵉⵎⵓⵔⴰⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵖⵏ ⵉⴳ ⴰⵏⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵍⵉⵎⵓⵔⴰⵜ ⵏⵜⵎⵉⵏⵉⵖ ⵢⴰⵎⵣ ⴳⵯⵎⴰⵜⵙⵏ ⵡⵉⵙⵙ 3 ⵎⴰⵙⵜⴰⵏⴱⴰⵍ ⴰⵏⵎⵖⵓⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵣⴷⴰⵔ ⵎⴰⵙⵉⵒⵙⴰ ⴰⴷ ⵎⴰⵔⴰ ⵉⴽⵓⵙⵓ ⵎⴰⴷⵙⴰⵍⴰⵏ ⴰⵢⵍⵉⵖ ⵎⵎⵓⵜⵏ ⴰⵢⵜⵎⴰⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵓⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵔⵉⴽⵍⵉ ⵢⴰⴷ ⵉⵊⵔⴰⵏ ⵉ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⴰⵔ ⴰⵢⵙ ⵉⵊⵔⵓ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⵢⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵏⴽⴻⵔⵏ ⵉⵎⴰⵖⵏ ⴳⵔ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵀⴻⵔⴱⴰⵍ , ⵀⵉⵎⴻⵒⵙⵉⵍ ⵖⵉⴽⴰⵏ ⴰⴼ ⴷⴰⵔ ⴰⴼ ⵜⵓⴼⴰ ⵔⵓⵎⴰ ⵎⴰⵜⵔⴰ ⵜⴽⵉⴷ ⴷⴰⵔ ⴰⴼⵓⵙ ⴰⵜⴼⵓⴽⵓ ⵉⵎⵛⵉⴱⵓⴽⵏ ⴳⵔ ⴰⵜⵙⵏ , ⵎⴰⵛⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⵓⴳⵔⵜⵏ ⵜⴰⵛⴰⵊⵉⵄⵜ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵔⵔⵓⴽⵣⴰ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵔⴻⵡⴰⵙ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵓⵔⴰⵙⴻⵏ ⵉⵇⴱⵉⵍ ⵖⵓⵏⵛⴽⴰⵏ.

ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵖ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵢⵓⴳⵔⵜⵏ

edit

Fichier:

 
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⵓⴳⵔⵜⵏ

ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⵓⴳⵔⵜⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵣⴷⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵉⵙⵙⵉⵏⴼ ⴰⵢⵜⵎⴰⵙ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ, ⵉⵙⴽⴻⵔ ⴳ ⵙⵉⵔⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ (ⵜⴰⵎⴰⵣⵓⵏⵜ) ⵏⵏⵙ ⵖⵉⴽⵍⵉ ⵉⵙⴽⴻⵔ ⴳⵯⵎⴰⵙ , ⵉⵣⴷⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵢⵏⵔⵓ ⵔⵓⵎⴰ ⴳ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏⵉⵎⴰⵖⵏ ⵉⵙⵢⴰⴳⴰⵙⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵍ3ⵙⴽⴻⵔ ⵉⵏⵖ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴳⵉⵙⴻⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵓⵛⴽⴰⴷ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵖⵉⴽⵍⵉ ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ ⴼ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵜⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⴱⵓⵅⵓⵙ ⵏⵏⴰ ⵙⴻⵔⵙ ⵉⵖⴷⴻⵔⵏ ⴰⵢⵍⵉⵖ ⴰⵙ ⵉⵎⴷⵉ ⵏⴻⵜⴰⵏ ⴷ ⵔⵓⵎⴰ , ⵉⵜⵢⴰⵎⴰⵣ ⵉⴽⵛⴻⵎ ⴰⴱⵏⵉⵇ (ⵍⵃⴱⵙ) ⴰⵔ ⵎⴰ ⵉⵎⵎⴰⵜ ( ⴰⵜ ⵉⵡⴰⵍⴰ ⵔⴻⴱⵉ ⵙ ⵜⵉⵎⵍⵍⴰ) ⴰⵢⵍⵉⵖ ⵉⵎⵓⵜ ⵢⵓⴳⵔⵜⵏ ⵜⵙⵍⵓⵓⵣⴰ ⴷⴰⵔ ⵔⵓⵎⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⴼ ⴽⵔⴰⴷ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵢⴰⵏ ⵢⵓⵎⵣ ⵜ ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⴱⵓⵅⵓⵙ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵉ ⵖⵓⴷⴰ ⴷ ⵖⴰⵢⵍⵉⴷ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ ⵉⵙⴰⵀⴰ ⵉ ⵎⴰⵙⵜⴰ -ⵏⵓⵏⵣⵓⵓⵙ

ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ

edit
 
Buste du roi érudit Juba II

ⵢⵓⴳⴰⴷ ⵢⵓⴱⴰ ⴷⵉⵙⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵉⴳ ⴰⵢⵢⴰⵡ ⵏ ⵢⵓⴳⵔⵜⵏ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵙⴰⵔⴻⵏⵙ ⵢⵓⴱⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ , ⵉⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵜⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⴽⵓⵍⵍⵓⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⴱⴻⴷⴷⵏ ⴼ ⵉⴹⴰⵕⵕⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⴼⴰⵙⵙⴰⵢⵏ ⵖ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵔⵓⵎⴰ ⵖⵉⴽⵍⵉ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵢⵓⴳⵔⵜⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ , ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 48 ( ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ) ⴳⴳⵔⴰⵏⴷ ⴽⵔⴰ ⵏⵉⵎⴰⵖⵏ ⵏⴳⵔ ⴱⵓⵎⵢⵓⵙ ⴷ ⵙⵉⵣⴰⵔ ⴼ ⵎⴰⵏⵡⴰ ⴳⵉⵜⵙⵏ ⵔⴰⵢⴳ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵔⵓⵎⴰ ⵖⵉⴽⴰⵏ ⴰⴼ ⵢⵉⵡⵙ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵉ ⵒⵓⵎⵢⵓⵙ ⵎⴰⵛⴰ ⵛⴰ ⵠⵉⵎⴰⵠⵏ ⵜⴳⵔⴰⴷ ⵉⵡⵎⵣⵉⵣⵣⵉⵍ ⵏⵏⵙ ⵙⵉⵣⴰⵔ , ⵍⵉⴷ ⵢⴰⵡⵙⵏ ⵠⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴱⵓⵅⵓⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ (ⴱⵓⵠⵓⴷ) ⵡⵉⵙⵙⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵔⵓⵏ ⵢⵓⴱⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ , ⵍⵉ ⵉⵔⵡⵍⵏ ⴳⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴳⵉⵔⵉ ⵉⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⵖ ⴰⴳⴰⵢⵢⵓⵏⵙ ⵔⵢⴰⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵉⵍ ⵏ ⴳⵔ ⴰⵙ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵖⵓⵔ ⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵉ ⵙ ⵍⵎⵓⵜ ⵏ ⵢⵓⴱⴰ ⵉ ⵏⴼⴷⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⵎⵓⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 46 (ⵉⵣ-ⵜⴰ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ)

Bibliographie

edit
  • Filippo Coarelli et Yvon Thébert, "Architecture funéraire et pouvoir : réflexions sur l'hellénisme numide", Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité, Année 1988, 2, pp. 761-818 [1]
  • Nacéra Benseddik, « Jugurtha-Cirta-Lambèse-Timgad » dans Dictionnaire du Monde antique, PUF, Paris 2005.
  • Yann Le Bohec, L’Afrique romaine (146 avant J.-C. - 439 après J.-C.), éd. Picard, 2005 (Paris), 600 p. ISBN 2-7084-0751-1
  • François Décret et Mhamed Fantar, L’Afrique du Nord dans l’Antiquité. Histoire et civilisation - des Origines au Ve siècle, Paris, 1981.