Wp/tzm/ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ

ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ الإِسْلاَم ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴳⴷ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ, ⵉⴳ ⵓⵎⵓⵙⵍⵎ: ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ: ⴰⵛⵃⴰⴷⵓ ⴰⵏⵏⴰ ⵍⴰ ⵉⵍⴰⵀⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵍⵍⴰⵀ ⵡⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵔⴰⵙⵓⵍ ⴰⵍⵍⴰⵀ ( اشهد ان لا الاه ءالا الله وان محمد رسول الله ). ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵉⵏⵉⴷ ⴼ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵜⵉⵖⵎⵔⵉⵏ . ⴳⴰⵏⵜ :

  • (1) ⴰⵛⵛⴰⵀⴰⴷⴰ : ⴰⴷ ⵜⵉⵏⵉⵜ ⵎⵙⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴽⵓⵛ ⴰⴱⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰ , ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏⵏⵙ .
  • (2) ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ : ⴰⴷ ⵜⵥⴰⵍⵍⴰⵜ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ.
  • (3) ⵣⵣⴰⴽⴰⵜ : ⴰⴷ ⵜⴻⵡⵛⴻⴷ 2,5 % ⵙⴳ ⵎⴰⵏ ⵖⴰⵔⴽ ⵉ ⵍⵎⴰⵙⴰⴽⵉⵏ.
  • (4) ⵓⵥⵓⵎ : ⴰⴷ ⵜⵥⵓⵎⴻⵜ ⴳ ⵡⴰⵢⵓⵔ ⵏ ⵔⴰⵎⴰⴹⴰⵏ.
  • (5) ⵍⵃⵉⵊ : ⴰⴷ ⵜⵕⴰⵃⴻⵜ ⵎⴰⵍⴰ ⵜⵣⴻⵎⵔⴻⴷ ⵖⴰⵔ ⵍⵃⵉⵊ, ⴳⵉⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵓⵎⵓⵙⵍⵎ ⴷⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵎⴰⵕⵕⴰ. ⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉⴳⵙⵏ 80 % ⵏ ⵉⵙⵙⵓⵏⵏⵉⵢⵢⵏ (ⵎⵉⴷⵏ ⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵎⴰⵙⵜⵜⵉⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵓⵔⵇⵇⴰⵙ ⴰⵔⵜ ⵉⵙⴽⴰⵔ), ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵡⴷ ⴷ ⵉⵛⵉⵄⵉⵢⵢⵏ ⵍⵉ ⴱⴰⵃⵔⴰ ⵢⵓⵎⵣⵏ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴷ ⵍⵄⵉⵔⴰⵇ.
De ⵍⴽⵄⴱⴰ, ⴷⵉ ⵎⴰⴽⴽⴰ

ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ

edit