Wp/tzm/ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ.
ⵓⴷⵎ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵙ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ.
ⴰⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⵉⵏⵉⵙⵙ ⵖ ⴰⵅⵔⵔⵓⴱ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⴽⵓⵙⵜⴰⵏⵜⵉⵏⴰ

ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ

edit

ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ . ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 238 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ (ⵄⵉⵙⴰ) , ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏ. ⵜⵓⵖⴰⵜ ⴷ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵉⴷⵓⵙⵏ. ⵉⵜⵜⵎⵏⵖⴰ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵜⵉⵏⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵏⴽⴰ ⵏ ⵉⵢⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ.ⵓⵎⵉ ⵢⵓⵎⵣ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ , ⵢⵓⴼⴰ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴷⵓⵔⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⵉⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵇⵔⵜⴰⵊⵏ. ⵄⵡⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ , ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⴷ, ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⵏⵜ ⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ. ⵉⵙⵖⵓⴷⴰ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ. ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⴰ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⵏⴷⵉ ⴷ ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ ⴷ ⵉⴷⵇⵇⵉ. ⵉⵙⵙⵓⴳⵜ ⵉⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎⵏ ⵉⵎⵣⵣⵉⵣⴰⵢⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏ. ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ: ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⵥⵍⵎⴹ. ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 148 ⴱⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ, ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵙ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵇⵙⵙⵜⴰⵏⵜⵉⵏ. ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ: <<ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ>>

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ

edit

 
 
ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
 
 
ⴰⴳⴳⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ