Wb/nia/Luka/21

< Wb‎ | nia‎ | Luka
Wb > nia > Luka > 21

Lakha mbanua same'e ame'ela edit

I. 1 Ba ifakhölö ia ba i'ila zoana'a, same'e ame'elara ba naha game'ela andrö. 2 Ba i'ila göi lakha mbanua, samösa, si numana, same'e si dombua rimi ba da'ö.

3 Ba imane: Sindruhu niŵa'ögu khömi, ebua nibe'e lakha mbanua si numana andrö, moroi ba khöra fefu. 4 Dozi ira da'ö, ba oi sa si töra khöra nibe'era, ame'ela, ba ya'ia ba föfö zambö khönia ibe'e, awai mbalazo, si so khönia.

Fama'ele'ö wa'adudu Yerusalema edit

II. 5 Ba me so zamatunö osali andrö,[1] wa no muhaogö ia kara si sökhi ba buala andrö, ba imane: 6 Ni'ilami andrö, ba irugi baŵa dania, ba sambua lö tosai ba dete naŵönia yaŵa kara, si lö mududugö.[2]

7 Ba lasofu khönia, lamane: He samahaö, ba ha wa'ara da'ö? Ba hadia dandra, wa itörö dania da'ö?

8 Ba imane: Mifaigi, böi lafaelungu ami; ato sa dania zi möi, sanagö töigu, lamane dania: Ya'odo, ba: no irugi baŵa; böi mi'o'ö khöra.[3] 9 Ba na mirongo wanuwö ba folaŵa, ba böi tokea ami; lö'ö sa tola lö so da'ö ua; ba lö'ö na i'anema'ö fa'atua danö.

10 Ba imane khöra: Maoso dania zi sambua soi, udu zi sambua, ba si sara öri, udu zi sara. 11 Ba so ndruru danö sabölö-bölö ba lofo mbanua ba fökhö sebua misa, ba ameta'uö ba tandra sebua, moroi ba mbanua si yaŵa.

12 Ba föna da'ö fefu, ba lababaya ami ba lagohi ami, la'ohe ami ba zekola ba ba gurunga, ba wolohe ya'ami ba zalaŵa ba ba gumandru, börö döigu andrö.[4] 13 Tobali famaduhu'ö tödöra da'ö khömi. 14 Andrö mitanö ba dödömi, fa böi mihönagö mi'alui he miwisa wamu'a. 15 Ya'o sa zame'e dania khömi fehede ba fa'atua-tua, si tebai lalaŵa ba si tebai lafadaö dozi si fa'udu khömi.[5]

16 Ba so göi dania, ba la'a mbölimi ira amami ba talifusö ba si tenga bö'ö ba si fahuwu khömi, ba labunu ösa ami. 17 Ba dozi dania fatiu dödöra khömi, börö döigu andrö. 18 Ba sara lö tekiko bu ba högömi.[6] 19 Ba wa'anau gölömi dania misöndra haremi nosomi.[7]

20 Ba na mi'ila no lafasui Yeruzalema sanuwö, ba ya'aboto ba dödömi, no ahatö mbaŵa wanudugö ya'ia. 21 Ba ndramoloi ba hili zi so ba Yudaia ba ndrahumeta ira si so yomo ba mbanua; ba si so ba halama, ba böi ndramöi miyomo.[8] 22 Me baŵa wolau balö da'ö, ena'ö itörö fefefu zi so ba zura.

23 Alai zanabina ba si so ono, ba mbagi zusu, na luo da'ö dania. Abölö-bölö sibai sa wamakao dania ba guli danö, ba fönu ba niha andre. 24 Ba mate ira ba mbawa wöda, ba ni'ohe sawuyu ira ba niha baero fefu misa; ba nihundra-hundra niha baero dania Yeruzalema, irege no mo'ahonoa götö niha baero andrö.[9]

Fama'ele'ö wa'atua danö edit

III. 25 Ba so dania dandra ba luo ba ba mbaŵa ba ba ndröfi,[10] ba fa'atosasa niha ba guli danö, ba wa'abu dödö ba we'ugu-ugu nasi ba ba ndrulu. [11]

26 Tekiko niha ba wa'ata'u börö wangiwa dödö ba zalua si göna uli danö andre dania, humeu-heu sa wa'abölö ba mbanua si yaŵa dania. 27 Ba la'ila dania Nono Niha, si so moroi sa ba lawuo, si no a'oi so fa'abölö, awö lakhömi.[12]

28 Ba na iborögö da'ö, ba mifaoso, ba mifaöga mbawami, me no ahatö wangefa'ö ya'ami andrö.[13]

29 Ba iŵa'ö khöra gamaedola, imane: Mifaigi marafala andrö, awö ngawalö geu fefu; 30 na no mokio-kio ia, ba mi'ila manö tödömi, na mifaigi, wa no ahatö mbaŵa wa'aukhu zino. 31 Si manö göi ami, na mi'ila itörö da'ö, ba ya'aboto ba dödömi, no ahatö mbanua Lowalangi andrö. 32 Si ndruhu niŵa'ögu khömi, lö fakhamö atua niha si sagötö andre, ba no ahori itörö.

33 Atua mbanua si yaŵa ba atua danö, ba lö'ö manö awu'a daroma ligu andre.[14]

Famarou ba walömörö edit

IV. 34 Ba mi'angelama, fa böi arörö dödömi ba wemanga-manga ba ba wemabu-mabu ba ba wa'abu dödö ba mbalazo, ba i'ozumagö ikhamö ami baŵa da'ö;[15] 35 hulö dandraŵa sa'ae ihawui fefu zi so ba guli danö, ma'asagörö, misa.

36 Ba böi miförö, ero ma'ökhö, mi'angandrö-ngandrö, ena'ö tola moloi ami ba da'ö fefu, si törö dania, ba ena'ö tola föna Nono Niha nahami.[16]

37 Ba ba gosali so ia, na ma'ökhö, mamahaö; ba na owi, ba möi ia baero, möi ia mörö ba gahe hili andrö, sotöi hili wanikha.[17]

38 Ba lahulö wongi niha sato fefu, wangondrasi ya'ia ba gosali, ba wamondrondrongo huhuonia.

Famotokhi ba gahe edit

 1. Ayati 5-24: Mat 24:1-22; Mar 13:1-20
 2. Faigi 19:43 b.t.
 3. Faigi 17:23 b.t.
 4. Yoh 15:20; HalZin 12:1
 5. Yer 1:9; HalZin 6:10
 6. Faigi 12:7; Mat 10:30; Dan 3:27
 7. Nga'ötII 15:7; Mat 24:13
 8. Faigi 17:31
 9. MozV 28:64; Rom 11:25; Fam 11:2
 10. Ayati 25-36: Mat 24:29-36; Mar 13:24-33
 11. Hes 38:19,20; Hos 10:8
 12. Mat 26:64
 13. TesII 1:7 b.t.; Yak 5:8
 14. Faigi 16:17
 15. Rom 13:13
 16. Mat 24:4,2; YohI 2:28; FetII 3:11 b.t.
 17. Mat 21:17; Yoh 8:2

Fabaliŵa lala edit

Olayama Zura Luka: 123456789101112131415161718192021222324

Amabu'ulali Sibohou: MataioMarekoLukaYohaneHalöŵö ZinengeRomaKorindro IKorindro IIGalatiaEfesoFilifiKoloseTesalonika ITesalonika IITimoteo ITimoteo IITitoFilemoHeberaioYakoboFetero IFetero IIYohane IYohane IIYohane IIIYudaFama'ele'ö

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö