Wp/wal/Toophphiyaa Qaattaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Toophphiyaa Qaattaa

Toophphiyaa Qaattaa (Amaaratuwan: የኢትዮጵያ አብዮት), Gifaataa 12 - Laaboshaa 12 1974 M.L. leppi leppi yiida Hayile Sillaase kawotettaa ixxiyogan Toophphiyaa giddon Deriyee, Polisee, Wotaadaray shabbirettido wodiya. Muleera Gifaataa 12 gallassaa - 1974 M.L. Toophphiyaa wotaadarati Nageelle Boorannan makkalaa doommido wode hanidaba geetettidi qopettees. He shabbirssay Gooluwaa 1974 M.L. gaakkanawu takkiis. Guutta olaa gadaawatuura, luxanchatuuranne luxissiyageetura, hegaadankka taksiya laggiyageetuura doommidi dumma dumma oosuwaan macaran de'iya asatikka oosuwaa essiyo shoran walakettidosona. Asummatettaa maataa, dere asaa laamiyaa, goshshaa laamiyaa, gatiya gujuwaa teqqanawu, la'a luxettaa imuwaanne potolikan qashettidaageeta birshshiyoogaanne oosanchchatu maabaraa damoozzay gujettana mala, xurataynne h.h.m. giigana mala baaxee polettiis.