Wp/wal/Koyiro Xaaliyanne Toophphiyaa Olaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Koyiro Xaaliyanne Toophphiyaa Olaa

Koyiro Xaaliyanne Toophphiyaa olay 1895 ppe 1896 gaakkanawu Xaaliya biittaaranne Toophphiyara olettido olaa. Ha olawu denddidoy Toophphiyaa kare gaytotettawu awudenne Xaaliya kaseyana koshshees giya palanttiya Wuccaale Maachchaa gaasuwana. A.W.Q. 1895 kumetta olay denddiis. Xaaliya Erterappe kiyida Xaaliya olay Ko'atiten, Senaafeninne Debira Ayilan Tigire tooranchatu bollan wogga Toophphiyaa olay Haaxe Mililen giigettanaashin doometta xoonuwa xaafissiis. Xaalee xoonettoy Aduwa olaa dembbaappe simmiina, hegan Toophphiyaa olay (Ruusiyaninne Faransaaye olaa miishshatun, hegaadankka Ruusiya eranchatun kaafettidaagee) daro payduwan qoodettiya Xaaliyanne Ertera wotaadarata gita shochchaa shocciis. Hegan morkkiya tooray Ertera bittaakko baqatiis. Olay Addisaaba maachchay maacettin kuuyettiis. Gaasoykka, hegee karettatu haydan koyironne Afriqqaa biittay Awurooppata Koyiro wodiyaassi xooniis. He olay Paan Afriikkanizimiyawu huuphe malaatanne Toophphiyaa la'atettaa Naa"antto Xaaliyanne Toophphiyaa Olaa gakkanawu boxooxissiis.

Huuphessaara haddirssi saatiyaa yuuyuwaa: Xaaliya wotaadarati Masawa biishin, Yaannisa IV kawo garuwaa Meqelen, Toophphiyaa paran olettiyageeta Aduwan, Olay poletti simmin omooddettida Xaaliya wotaadarati birshshettidosona, Haaxe Mililee Aduwan, Raas Mokkonnini Ambba Allaagen Toophphiyaa olaa kaalettishin