Wp/wal/Solomana Kochchaa Kawotettaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Solomana Kochchaa Kawotettaa

Solomana Kochchaa Kawotettaa adankka Solomana keettaa geetettiyogan erettiyagee Toophphiyaa Kawotettan 13nttoppe 20ntto xeetu shaaho layttaa gakkanawu haarida kawotetta. Kochchaa Kawotettaay baasettidoy 1270 M.L. Amilaakka Yukunoy Zaaguwe Kochchaa Kawotettaa wurssetta kawo gidida Yitibaareka xoonidoogaana. A zerettaa anoy haydaawa gidida Milila I. Geeshsha maxaafa kawo Solomaninne kawee Saabippe yelettida na'a geetettidi qopettees. Ha kochchaa kawoy Hayile-Sillaasee kawotettaappe xoqollettin ha kochchaa Kawotettay muleera 1974 M.L. gidiis.