Wp/wal/Kawotu Wodiyaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Kawotu Wodiyaa

Kawotu Wodiyaa (Gi'izettuwan (Ge'ez: ዘመነ መሳፍንት, dumma birshshettan Daannatu Wodiya, Geeshsha maxaafaa Daannatu maxaafaappe simmidi sunttettiis), Toophphiyaa haydaa giddon 18ntto xeetu shaaho layttaappe 19ntto xeetu shaaho layttaa baggan de'iya wodiyan Biittiya heeraa ayissiyaagetun kaaletettiyoonne Kawotu Kawoy coo kallachcha xallaa oyqqidi de'ido wodiya. Dariyaa baggan heeraa ayssiyageeti bantta giddon geluwaaninne ekuwaan mino dabbotan de'idoogaappe aaruwaan 20ntto xeetu shaaho layttaa baggaa gakkanawu woppu giidi ayssidosona. Qanttan, Kawotu wodiyan, Solomana Kochchaa Kawotettaappe yiida Haaxeti(atseti) Gonddare huuphe ambba oottidi guutta heerata ayssiis.