Wp/wal/2018 Toophphiyaa So Giddo Olaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > 2018 Toophphiyaa So Giddo Olaa

2018 Toophphiyaa So Giddo Olaa, Ahimada Aabiya aysuwan kiyida so giddo olati Aabiyan doommida dumma dumma ayso xekkatu giddon kiyida olatussi doometta. AWQ 2018 M.L. kochchan baasettida pederaalistte potolikaa yametu laalettaa, gita potilikaa yametu waattaa, Toophphiyaa Deriyaa Laame Diimokraase Sinttaa laalettaa, ooratti denddida dalgga menttenne kochaa citatu dendduwaa gaasuwan dumma dumma olatinne saro asaa bolan gixxida asaa donddoy kumetta Toophphiyan aakkiis. Shabbirssay yaa daridoy Pederaale kawotettay Dalgga Manttiya kawotettaara hashetidi Tigire Dalgga Manttiyan olaa Baraataa 2020 denttidoogaana. Toophphiyaa Biiraawe Teqettaa Wolqqayinne (TBTW) Ertera Biiraawe Teqettaa Wolqqay (EBTW) Tigire Dalgga Manttiya gelidi Manttiya huuphe ambbaa Meqele oyqqiis. Tigire teqettaa sarawitee 2021 M.L. baggan daro Tigire heerata guyye zaariyogam 2021 wurssettan Oroomiya La'atettaa Tooraara waattaa medhiis.