Wn/cdo/Wikinews:Tàu Hiĕk/mobile

CÊ̤Ṳ-IÙ SĬNG-ÙNG, NÈ̤NG-NÈ̤NG Â̤ SIĀ
WIKI SĬNG-ÙNG
DŬ-LIĀNG Ô 78 PIĔNG BÀNG-UÂ SĬNG-ÙNG
TÀU-BĒNG TÀU-DÈU
2019 n. 4 ng. 1 h.
Nĭk-buōng gṳ̆ng-nô̤i-tĭng

Nĭk-buōng sĭng nièng-hô̤ gŭng-buó, hô̤ Lêng-huò

Gĭng-dáng Nĭk-buōng sĭng gì nguòng-hô̤ gŭng-buó, hô̤ lō̤ Lêng-huò. Hiêng-câi gì tiĕng-huòng 4 nguŏk 30 hô̤ tó̤i-ôi, 5 nguŏk 1 hô̤ sĭng gì tiĕng-huòng gié-ôi.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

2019 n. 3 ng. 6 h.
1952 nièng gì Cṳ̄ Sì-gióng, hiā sèng-âu ĭ diŏh lā̤ có̤ Ngṳ̆k-kă̤-chê (玉溪市) Buàng-să̤-kṳ̆ (盤西區) gì kṳ̆-diōng

Cṳ̄ Sì-gióng ké̤ṳ-sié, hióng-nièng 91 huói

Sŏ̤h-màng (5 hô̤) dṳ̆ng-ngū, Cṳ̄ Sì-gióng ĭng-ôi dòng-niêu-bâng béng-huák-céng ké̤ṳ-sié, hióng-nièng 91 huói. Cṳ̄ Sì-gióng buōng-dā̤ sê Hùng-nàng È̤ng-ták Cĭk-tuàng Iū-âing Gŭng-sĭ gâe̤ng Ngṳ̆k-kă̤ È̤ng-ták Iĕng-chō̤ (Cĭk-tuàng) Iū-âing Cáik-êng Gŭng-sĭ gì dūng-sê̤ṳ-diōng, âu-sāu iâ sê Cṳ̄-cèng gì cháung-sṳ̄-ìng.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

2019 n. 2 ng. 4 h.

Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Wiki Sĭng-ùng cé̤ṳk dài-gă dṳ̆-nièng gék-siòng

Găk kēng-nièng muōi-muōi siŏh-nĭk, Mì-gĭ Sĭng-ùng ké̤ṳk tĕ̤k-ciā gáuk-nè̤ng bái-nièng lá. Cé̤ṳk dài-gă dṳ̆-nièng gék-siòng, sĭng-tā̤ giông-kŏng! 2017 nièng 12 nguŏk Mì-gĭ Sĭng-ùng cháung-gióng ī-lài, gáu cī piĕng sĭng-ùng-gō̤ huák-buó, Wiki Sĭng-ùng ī-gĭng ô sāi Bàng-uâ-cê siā gì bó̤-dō̤ 149 piĕng, Háng-cê siā gì 75 piĕng. Mì-gĭ Sĭng-ùng â̤ có̤ gáu gĭng-dáng, mò̤ bâing-huák liê-kŭi dài-gă gì bŏng-cô gâe̤ng ciĕ-tì. Sĭng gì siŏh nièng, hĭ-uông dài-gă cà̤ lì siā Bàng-uâ sĭng-ùng, tăng-sáuk cī bĭh sì-dô̤i Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì ngièng-sé̤ṳk sāi-ê̤ṳng.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu

2019 n. 1 ng. 22 h.

2019 Sĕk-ék Chŭng-uāng gĭng-màng kăi-sṳ̄

1 ng. 22 h. 7 dēng,2019 nièng Sié-gái Hók-ciŭ Sĕk-ék Chŭng-uāng găk Hók-ciŭ Hāi-hiĕk Ùng-huá Ngiê-sŭk Dṳ̆ng-sĭng gṳ̄-bâing. Iā-sâ̤ ciék-mŭk dài-dŭng, «Hiŏng-chĭng Lì Bái-nièng» cêu-sê Hók-ciŭ-ngṳ̄ gŏ̤-ké̤ṳk, iù Uâng-băng, Ièu-ék, Ék-dŏ̤ cáuk-sṳ̀. Gĭng-àng Uòng Gă-sṳ̀ng, Kă-dièu-muói Cū-hăk chióng lāu cī siŏh-dèu gŏ̤. Cī-huòi ū-dài gà̤-dēng gì biēu-iēng ô gă-diē Mà-lài nguòng-só, bī-ṳ̀ Mà-lài-uâ gì dài-sṳ̀. Éng-nà̤ gì Huà-gièu puâng-ū.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

Còng-dáung
TIĂNG-GIÉNG SIĂNG-ĬNG
2018 n. 7 ng. 28 h.

Gāi-huòi gô dê-miàng, Hók-ciŭ Â-iêng biéng Gá̤-iêng 🎧

Téng 8 nguŏk 1 hô̤ kī, Hók-mā-lô gà̤-dēng „Â-iêng Gŭng-gău Cūng-câng“ gŭng-gău-câng gâing-miàng ôi „Gá̤-iêng Gŭng-gău Cūng-câng“, „Gū-săng Dṳ̆ng-hŏk“ gŭng-gău-câng gâing-miàng ôi „Gá̤-iêng Siēu-hŏk“. Hók-ciŭ-chê Dô̤-guōng-ché̤ṳ Gŭng-gău-kuŏ Làu Hiēu-hŭng kuŏ-dòng gāi-sék lāu ôi sié-nó̤h gāi-miàng. Ĭ gōng: „Gì-sĭk, Â-iêng dê-miàng sê ī-nguò diòng-nguò.“ Làu kuŏ-dòng gōng, Hók-ciŭ-chê Dê-miàng-bâing có̤i-gê̤ṳng hâ-huák siŏh-hông ùng-giông, gōng găk kī dê-miàng gì sèng-hâiu, diŏh cêng-liông hŭi-hók gū dê-miàng, huàng-nguòng dê-huŏng lĭk-sṳ̄ gâe̤ng ùng-huá gé-é.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

2018 n. 7 ng. 28 h.
Cūng-giŏk-suói gì ū-dài

Dâ̤ 3 Gái Hók-ciŭ-ngṳ̄ Gŏ̤-ké̤ṳk Duâi-suói Hók-ciŭ Suói-kṳ̆ Cūng-giŏk-suói giék-sók 🎧

Gĭng-dáng (28 hô̤), Dâ̤ 3 Gái Hók-ciŭ-ngṳ̄ Gŏ̤-ké̤ṳk Duâi-suói Hók-ciŭ Suói-kṳ̆ Cūng-giŏk-suói giék-sók. Bī-suói găk Dĕ̤ng Nê-kuàng-lô Tái-huò Kiŏk-diòng gṳ̄-hèng, buŏng lāu siéu-ì-cū gâe̤ng sìng-ìng-cū. Cā-tàu sê niè-giāng-gŏ̤ bī-piâng, â-dáu sê duâi-nè̤ng gêng-gié. Bī-suói gáu-muōi sōng chók 17 ciáh nè̤ng, gì-dṳ̆ng siéu-ì-cū 7 ciáh, sìng-ìng-cū 10 ciáh. Ìng gì nè̤ng â̤ găk siŏh-kṳ̀ng kó̤ Mā-cū, chăng-gă ciòng-giù cūng-giŏk-suói, gâe̤ng Dài-uàng, Mā-lài-să̤-ā gì gŏ̤-chiū bī-piâng. Cī siŏh-huòi céng-gék gì sōng-chiū, gó â̤ ô gĭ-huôi chăng-ṳ̄ «2019 Sié-gái Hók-ciŭ Sĕk-ék Chŭng-uāng».
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

Còng-dáung
KÁNG-GIÉNG SIÓNG-PIÉNG
Nàng-âu-gă̤ ū-lṳ̀ng, iā sâ̤ nè̤ng lì ché̤ṳ
Nàng-âu-gă̤ ū-lṳ̀ng, iā sâ̤ nè̤ng lì ché̤ṳ
Ciáng-nguŏk chĕ̤-ék cá-tàu sĕk-dēng cō̤-iêu, siŏh-dó̤i nè̤ng sê̤ṳng lā̤ chiăng-sáik gì ĭ-siòng, gŏng lā̤ siŏh-dèu lṳ̀ng, iù Nàng-âu-gă̤ báe̤k-biĕng kăi-sṳ̄ nàng-biĕng giàng.
Kák-sióng: Cyclohexane233 - Kái-iéu - Còng-dáung
CHṲ̄-SÈNG CHṲ̄-KÁIK
sáuk-sĭng huâng-còng
SṲ̆K-NGṲ̄ SĬNG-ÙNG
Dièng nè̤ng-kă, buāng nè̤ng-chiū.
Hŭng-tăi sê ngĭk-sì-cĕng ké-siòng, ṳ̀-guō dĕng-lṳ̆k-diēng găk Hók-ciŭ báe̤k-sié, sèng-hŭng guó-gīng páh să̤-báe̤k-hŭng, dṳ̆ng-sĭng guó-hâiu páh nàng-hŭng gák bô̤-ṳ̄. Hók-ciŭ-nè̤ng cêu gó̤ ĭ „huòi-nàng“. Huòi-nàng gì sì-hâiu, duâi-ṳ̄ siàng-căi, cìng-kuóng bī-kī hŭng-tăi dĕng-lṳ̆k gó ngài.
Nĭk-buōng ô siŏh-ciáh nṳ̄-gái cê̤ṳ-sák, sì-nièng 30 huói, câi-sĕng sì-hâiu gâe̤ng siŏh-ciáh ciĕu-péng guōng-gó̤ gŭng-sĭ ô nguôi-bău guăng-hiê. 10 n. 17 h., sṳ̄-ciā gì chió-diē-nè̤ng gâe̤ng lâng-ciáh ī-sèng gì dùng-sê̤ṳ hióng Dŭng-gĭng Dê-huŏng Huák-iêng tì-kī só-sê̤ṳng, nêng-ùi sṳ̄-ciā sê ké̤ṳk cūng-gĭng-lī kĭ-kó̤, iéu-giù cūng-gĭng-lī buòi sōng-sék-hié gâe̤ng gó-muôi huák gì gĕ̤ng-cṳ̆. Nguòng-gó gōng, cūng-gĭng-lī „sāi kiéng-só gĕk-lĕk“ ĭ-nè̤ng, mò̤ huák gĕ̤ng-cṳ̆, găng-sê ĭ-nè̤ng gì sĕng-uăk, gó má ĭ-nè̤ng „nâ-sê uăk lā̤ cêu găk lā̤ dièng nè̤ng-kă“.

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Sṳ̆k-ngṳ̄ dâi-ciòng - Kái-iéu - Còng-dáung


SÓ-CÊ SĬNG-ÙNG
13
Hók-ciŭ bók có̤ gì dĕk-sáik lĭk-sṳ̄ ùng-huá gă̤-kṳ̆ gó̤-só

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Só-cê lài-nguòng - Kái-iéu - Còng-dáung


CÊ-GĂ BÓ̤-DÔ̤
>>gó sâ̤ bó̤-dō̤
HIÊ-LIĔK BÓ̤-DÔ̤

Cuòi sê có̤i-gê̤ṳng gĕng-sĭng gì sĭng-ùng bó̤-dō̤.

>>gó sâ̤ bó̤-dō̤ Gĕng-sĭng

HŬNG-LÔI SÁUK-ĪNG
Template:Wn/cdo/Index LAT
  NĒ̤NG-GĂ GÁUK-NÈ̤NG

Wikimedia
Wikimedia gé-hĕk


Cī siŏh dâung gái-siêu â̤ tiăng, dók nâ săng-gáe̤k cêu kō̤-ī bó̤-bóng

Nē̤ng-gă sê siŏh dŏi cé-nguông-ciā, cê̤ṳ-nguông hó-chók sì-găng gâe̤ng gĭng-cièng, gióng-siék kī Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Mì-gĭ Sĭng-ùng. Nē̤ng-gă gì sé̤ṳ-miâng, sê sāi Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gé-liŏh kō̤-kó̤, mò̤ piĕng-giéng, ô gá-dĭk gì sĭng-ùng. Êng-hò̤-ìng dŭ kō̤-ī mò̤ huă cièng sāi Mì-gĭ Sĭng-ùng gì nô̤i-ṳ̀ng.

Mì-gĭ Sĭng-ùng sṳ̆-iéu nṳ̄! Nē̤ng-gă hĭ-uông Mì-gĭ Sĭng-ùng gì cé-nguông-ciā gùng-tā̤ â̤ gĕng-gă cáung-duâi, gĕng-gă dŏ̤-nguòng. Ngô-hù-sé̤ṳ-hāi gì bèng-iū dŭ kō̤-ī găk siŏh dŏi, sāi Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gé-liŏh cī ciáh sié-gái gì sĭng-ùng. Ṳ̀-guō nṳ̄ ô sĭng biĕng-cék, chiāng káng siŏh káng nē̤ng-gă gì cê̤ṳ-ngō gái-siêu, uàng siŏh uàng biĕng-cék-buô. Gĭ-dâi nṳ̄ lì chăng-ṳ̀.

  SĬNG-ÙNG SIÂ-KṲ̆