Wn/cdo/Gāi-huòi gô dê-miàng, Hók-ciŭ Â-iêng biéng Gá̤-iêng

< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Gāi-huòi gô dê-miàng, Hók-ciŭ Â-iêng biéng Gá̤-iêng
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 8 ng. 1 h. séng

Cī piĕng sĭng-ùng gì bó̤-dō̤ sê-bìng

Téng 8 nguŏk 1 hô̤ kī, Hók-mā-lô (福馬路) gà̤-dēng „Â-iêng Gŭng-gău Cūng-câng“ (下院公交總站) gŭng-gău-câng gâing-miàng ôi „Gá̤-iêng Gŭng-gău Cūng-câng“ (廨院公交總站), „Gū-săng Dṳ̆ng-hŏk“ (鼓山中學) gŭng-gău-câng gâing-miàng ôi „Gá̤-iêng Siēu-hŏk“ (廨院小學).

Hók-ciŭ-chê Dô̤-guōng-ché̤ṳ (道管處) Gŭng-gău-kuŏ (公交科) Làu Hiēu-hŭng (劉曉峰) kuŏ-dòng gāi-sék lāu ôi sié-nó̤h gāi-miàng. Ĭ gōng: „Gì-sĭk, Â-iêng dê-miàng sê ī-nguò diòng-nguò (以訛傳訛).“ Hiêng-câi Â-iêng sū-câi dê-huŏng, nguòng-lài sê gó̤ „Gá̤-iêng“ (廨院). Cī-ciáh Gá̤-iêng, sê gū-dâi guăng-nè̤ng bâing-gŭng gì dê-huŏng. Lō̤-hók-ciŭ dŭ gōng, Gū-săng săng-kă buōng-lài ô siŏh-cô̤ guăng-hū, âu-dău nguòng-cī gāi-gióng ôi Gū-săng lṳ̄-iù só̤h-dô̤ gì kī-diēng. „廨“ cī siŏh-cê gì tĕ̤k-ĭng, găk 1870 nièng chók-bēng gì «Hók-ciŭ Huŏng-ngiòng Sṳ̀-diēng» (福州方言詞典, Dictionary of the Foochow Dialect) gé-có̤ „gá̤“ gâe̤ng „hâi“, 2015 nièng gì «Hók-ciŭ-uâ Sĭk-ê̤ṳng Cê-diēng» (福州話實用字典) hô̤ lò̤ „gá̤“. Dáng-sê iâ ô Hók-ciŭ-nè̤ng tĕ̤k-có̤ „há̤“. Dŏng-sì gióng gŭng-gău-câng, chṳ̄ câng-miàng gì sèng-hâiu, ĭng-ôi „廨“ gâe̤ng „下“ gì Hók-ciŭ-uâ tĕ̤k-ĭng siōng-sê̤ṳ, cêu biéng-siàng „Â-iêng“. Sū-ī hiêng-câi Gū-săng siŏh-dái hàng ô iā sâ̤ „Â-iêng“ dê-miàng, bī-ṳ̀ gōng „Â-iêng-câng“ „Â-iêng Siēu-hŏk“ „Â-iêng Gŭng-gău Cūng-câng“ dēng. Làu kuŏ-dòng gōng, ĭ siông siēu-hŏk sèng-hâiu, cêu ô Â-iêng gó̤-huák lāu.

Làu kuŏ-dòng gōng, Hók-ciŭ-chê Dê-miàng-bâing (地名辦) có̤i-gê̤ṳng hâ-huák siŏh-hông ùng-giông, gōng găk kī dê-miàng gì sèng-hâiu, diŏh cêng-liông hŭi-hók gū dê-miàng, huàng-nguòng dê-huŏng lĭk-sṳ̄ gâe̤ng ùng-huá gé-é. Sū-ī ciŏng „Â-iêng Gŭng-gău Cūng-câng“ céng-miàng (正名) ôi „Gá̤-iêng Gŭng-gău Cūng-câng“. Gái gă-siông Gū-săng Dṳ̆ng-hŏk buăng-kó̤ cĭ-hâiu, Gū-săng nâ diông-giâ Â-iêng Siēu-hŏk. Sèng siŏh-dâung sì-găng, Â-iêng Siēu-hŏk iâ ciŏng miàng-cê gāi-siàng kó̤ Gá̤-iêng Siēu-hŏk. Ṳ̆-sê, „Gū-săng Dṳ̆ng-hŏk“ gŭng-gău-câng gì miàng-cê, cêu ciŏng-uâng iâ gṳ̆ng lā̤ biéng-siàng „Gá̤-iêng Siēu-hŏk“ lāu.

Cī piĕng sĭng-ùng gì liŏh-ĭng

Siĕu-sék lài-nguòng

edit