Wn/cdo/„Uăk lā̤ cêu-sê dièng nè̤ng-kă“ nṳ̄-gái cê̤ṳ-sák, cūng-gĭng-lī buôi-gó̤ cék-diòng kĭ-lìng

< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > „Uăk lā̤ cêu-sê dièng nè̤ng-kă“ nṳ̄-gái cê̤ṳ-sák, cūng-gĭng-lī buôi-gó̤ cék-diòng kĭ-lìng
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 10 ng. 18 h. séng

Dŭng-gĭng Dê-huŏng Huák-iêng (東京地方法院, cṳ̆-lâiu-dù)

Nĭk-buōng ô siŏh-ciáh nṳ̄-gái cê̤ṳ-sák, sì-nièng 30 huói, câi-sĕng sì-hâiu gâe̤ng siŏh-ciáh iù-hié-ngiĕk ciĕu-péng guōng-gó̤ gŭng-sĭ ô nguôi-bău guăng-hiê. Siŏh-màng (10 n. 17 h.), sṳ̄-ciā gì chió-diē-nè̤ng gâe̤ng lâng-ciáh câi-sĕng sì-hâiu gì nàng-dùng-sê̤ṳ hióng Dŭng-gĭng Dê-huŏng Huák-iêng (東京地方法院) tì-kī só-sê̤ṳng, nêng-ùi sṳ̄-ciā sê ĭng-ôi sêu gáu cūng-gĭng-lī gì cék-diòng kĭ-lìng (職場欺凌) cê̤ṳ-sák, iéu-giù cūng-gĭng-lī buòi-siòng duâi-kái 8800 uâng Nĭk-nguòng (日元), bău-guák sōng-sék-hié (損失費) gâe̤ng gó-muôi huák gì gĕ̤ng-cṳ̆ (工資).

Cī-ciáh ciĕu-péng guōng-gó̤ gŭng-sĭ găk Dŭng-gĭng, hô̤ lā̤ „Be-higher“. Gŏng-gé̤ṳ só-câung (訴狀), sṳ̄-ciā gâe̤ng ĭ lâng-ciáh dùng-sê̤ṳ sê găk 2006 nièng gáu 2014 nièng cō̤-êu diē gŭng-sĭ, gâe̤ng găi gŭng-sĭ gó-ô iū-guăng gŭng-sĭ chiĕng-déng nguôi-bău hăk-dùng gì. Dáng-sê ĭ-gáuk-nè̤ng bàng-siòng dŭ tiăng cūng-gĭng-lī gì hŭng-huák, sê cáuk-ùi sê̤ṳ-sĭk-siông (事實上) còng-câi gó-ṳ̀ng (僱傭) guăng-hiê gì cék-uòng gŭng-cáuk gì.

Hī-ciáh cūng-gĭng-lī ké̤ṳk săng-ciáh nè̤ng mā̤ kó̤ miàng-bà̤ bău-bău gâe̤ng à̤, huă gì cièng gé-có̤ gŭng-sĭ cióh ké̤ṳk cūng-gĭng-lī gì, gì-dṳ̆ng lâng-ciáh nè̤ng cêu có̤ cī-siŏh-bék só gì dăng-bō̤-ìng (擔保人). 2016 nièng cō̤-êu kăi-sṳ̄, cūng-gĭng-lī iéu-giù lâng-ciáh nè̤ng dèng-só. Cūng-gĭng-lī bô gōng, nguòng-gó dài-dŏng lêng-siŏh-ciáh nè̤ng ciŏng cī-giông dâi-gé gōng nè̤ng tiăng, „ùi-huāng (違反) lāu bō̤-mĭk ngiê-ô“, diŏh buòi gūi-chiĕng-uâng Nĭk-nguòng gì sōng-sék-hié. Mò̤ nióh òng, cūng-gĭng-lī kăi-sṳ̄ dò̤-kó̤ săng-ciáh nè̤ng gĕ̤ng-cièng-câ̤ dèng cái-muōi, săng-ciáh nè̤ng iâ ciêng-ciêng gŏng mâ̤ kī kó̤.

Săng-ciáh nè̤ng sĕng-uăk-hié (生活費) huă ták kó̤, iâgău mâ̤ kī chió-cŭ, cêu diêu-diē gŭng-sĭ bâing-gŭng-sék, giù cūng-gĭng-lī tá̤ ĭ-nè̤ng gău chió-cŭ. Cūng-gĭng-lī duâi-siăng bó̤h-chói, má ĭ-nè̤ng„nâ-sê uăk lā̤ cêu găk lā̤ dièng nè̤ng-kă“, bô gōng „tài-sī nṳ̄-gáuk-nè̤ng â̤ giăng iā buâng-muōi, gó-chṳ̄ uông nṳ̄-gáuk-nè̤ng chók-muòng ké̤ṳk chiă pâung“ dēng-dēng, ciŏng-uâng tṳ̀ng-hók cék-diòng kĭ-lìng gì hèng-ùi. Só-câung gōng, cūng-gĭng-lī bók-siōng káuk-nêng ĭ-gáuk-nè̤ng buāng-màng ô găk bâing-gŭng-sék diē-sié gŭng-cáuk, cêu iéu-giù ĭ-nè̤ng muōi guó gūi hŭng-cṳ̆ng cêu sāi Line huôi-bó̤ siŏh-huòi. Gó găk chiòng gà̤-dēng cŏng kák-sióng-tàu, bô găng-sê ĭ-nè̤ng chiū-gĭ gì GPS dêng-ôi. găk bâing-gŭng-sék, ĭ-gáuk-nè̤ng mâ̤-sāi sā̤-tŏng, káung-mìng iâ nâ-sāi dê-dău chṳ̆ siŏh-diŏng mò̤-gṳ̆ng káung. Cê̤ṳ-sák gì nṳ̄-gái báik-cèng găk gĭng-nièng-màng 2 nguŏk gōng:„Nguāi sê-nê sī-kó̤ bī-gáu hō̤?“ Cūng-gĭng-lī găng-huōi cĕ̤ng-kó̤, ciŏng ĭ găk lā̤ sāi-ê̤ṳng gì diêng-nō̤ mó̤-ngài kó̤, duâi-bó̤h mò̤ dìng-lé̤ṳk, má ĭ „(sī-kó̤ iâ-sê) bóng-dó̤ gó diŏh nè̤ng bà“.

Nguòng-gó ciō-diŏng, cūng-gĭng-lī dò̤ gĕ̤ng-cièng dèng-só sê ùi-huák (違法) gì; cūng-gĭng-lī có̤ gì dâi, má gì uâ iâ cĭng-huâng (侵犯) lāu nguòng-gó gì ìng-gáik-guòng (人格權) dēng-dēng, sáung cék-diòng kĭ-lìng.

Tì-só (提訴) cĭ-hâiu, sṳ̄-ciā câi-sĕng sì-hâiu gì lâng-ciáh nàng-dùng-sê̤ṳ gâe̤ng dâi-lī lŭk-sṳ̆ găk Dŭng-gĭng Hà-guăng (霞關) huôi-giéng lāu gé-ciā. Gì-dṳ̆ng siŏh-ciáh nàng-gái 39 huói, gâe̤ng hī-ciáh nṳ̄-gái cà̤ có̤ kiéng-só gì dăng-bō̤-ìng. Ĭ gōng, cūng-gĭng-lī iā â̤ káng-nè̤ng. gâe̤ng cī-ciáh gŭng-sĭ gău-ĭk gì, dŭ giéng-gáe̤k cūng-gĭng-lī „hēng hō̤ gău-gă“, ngiê-dāu dŭ ché̤ṳ mâ̤ diŏh ĭ kĭ-nè̤ng gì iông-sék. Cī-ciáh nàng-gái iā-sâ̤ huòi ché lā̤ sṳ̀-cék, muōi siŏh-huòi dŭ ké̤ṳk cūng-gĭng-lī kuóng-gōng, lâng-ciáh nè̤ng kiéng gì só, siŏh-bĕng táe̤-puôi, cièng cêu dŭ ké̤ṳk lêng-siŏh-bĕng dèng. Dâi-lī-ìng (代理人) Chĭng-cīng Gŏng-cé (深井剛志) lŭk-sṳ̄ gōng: „Sāi kiéng-só gĕk-lĕk, niông nè̤ng có̤ ngù có̤ mā, ciŏng-uâng gì lò̤-cṳ̄ (勞資) guăng-hiê, ciáng-sê cék-diòng kĭ-lìng cô̤-siàng gì.“

Lŭk-sṳ̄ huôi-giéng gé-ciā gì sì-hâiu, tĕ̤k lāu siŏh-hŭng piĕ, gōng sê sṳ̄-ciā nòng-bă siā gì. Piĕ diē-sié siā: „Nguāi cṳ̆-niòng-giāng giàng-kó̤ buáng-nièng-siông, dŭ mò̤ téng cūng-gĭng-lī hŭ-uái tiăng gáu siŏh-guó ’dó̤i-bŭk-cê̤ṳ‘, mò̤ dò̤-duōng siŏh-giông cṳ̆-niòng-giāng cê-gă gì nó̤h. “

Buôi-gó̤ gŭng-sĭ gōng, tĕ̤k-uòng só-câung â̤ ngiēng-géu ciŏng-gì éng-dó̤i gé-ciā gì chāi-huŏng.

Siĕu-sék lài-nguòng edit