Template:Wn/cdo/News in pictures LAT/Archive

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 nièng

edit

2 nguŏk

edit
2 nguŏk 10 hô̤ màng-buŏ, téng Dăk-mìng-lô gáu Nàng-gă̤ dŭ ô uăk-dông, hiêng-diòng cī-màng nâu-iĕk.
2 nguŏk 10 hô̤ màng-buŏ, téng Dăk-mìng-lô gáu Nàng-gă̤ dŭ ô uăk-dông, hiêng-diòng cī-màng nâu-iĕk.

2 nguŏk 10 hô̤ màng-buŏ, Hók-ciŭ Báik-ék-chék-lô Dĕ̤ng-gă̤-kāu gáu Cĭng-tái-lô-kāu siŏh dâung diô dŭ diŏh gṳ̄-bâing lāu „Dĕ̤ng-gă̤-kāu Gă-nièng-huà: Kuòng-huăng-iâ“ uăk-dông. Dùng-sì, ôi-ṳ̆ Dăk-mìng-lô gì Dăk-mìng Mī-sĭk-gă̤ giék-bà̤ kŭi-gă̤.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kák-sióng: Davidzdh - Kái-iéu - Còng-dáung


3 nguŏk

edit
Ciáng-nguŏk sĕk-sé, Hók-ciŭ â̤ káng-giéng nguŏk.
Ciáng-nguŏk sĕk-sé, Hók-ciŭ â̤ káng-giéng nguŏk.

Hók-ciŭ-nè̤ng gōng: „Ô nguòng-siĕu, mò̤ dṳ̆ng-chiŭ; ô dṳ̆ng-chiŭ, mò̤ nguòng-siĕu.“ 3 ng. 3 h. sê ciáng-nguŏk sĕk-lĕ̤k, Hók-ciŭ chê-kṳ̆ gâe̤ng biĕng-dău gâing-hê duâi-buô-hông sê dŏ̤-hùng, mò̤ dâung ṳ̄. Chê-kṳ̆ ŭng-dô 27℃ gáu 13℃.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kák-sióng: Cyclohexane233 - Kái-iéu - Còng-dáung


4 nguŏk

edit

[[File:|150px|center|3 ng. 15 h., găk ṳ̄ diē-sié gì Hók-gióng Dṳ̆ng-ĭ-iŏh Dâi-hŏk]]3 nguŏk 16 hô̤ sê Â-gāu-cé̤ṳk. Gŏng-gé̤ṳ Dṳ̆ng-guók Dṳ̆ng-iŏng Ké-chiông-dài siĕu-sék, Hók-ciŭ chê-kṳ̆ gâe̤ng biĕng-dău gâing-chê duâi-buô-hông dâung ṳ̄-giāng. Chê-kṳ̆ ŭng-dô 21℃ gáu 16℃. 15 hô̤, ṳ̄ dâung lāu siŏh nĭk, dáng-sê cī gūi nĭk ké-ŭng dŭ-sê 20℃ cō̤-êu.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kák-sióng: Yuxin Chen - Kái-iéu - Còng-dáung


6 nguŏk

edit
Hók-gióng Sṳ̆-huâng Dâi-hŏk Hó-sṳ̆k Dṳ̆ng-hŏk gì Gŏ̤-kō̤ kō̤-diēng, hŏk-sĕng gâe̤ng chió-nè̤ng hàng-ṳ̄ káng uòng kō̤-diòng bók diōng-chió
Hók-gióng Sṳ̆-huâng Dâi-hŏk Hó-sṳ̆k Dṳ̆ng-hŏk gì Gŏ̤-kō̤ kō̤-diēng, hŏk-sĕng gâe̤ng chió-nè̤ng hàng-ṳ̄ káng uòng kō̤-diòng bók diōng-chió

Sê̤ṳ gáu hŭng-tăi īng-hiōng, 6 nguŏk 6 hô̤ â-dáu Hók-ciŭ ék-dĭk găk lā̤ dâung-ṳ̄. Iā sâ̤ kō̤-sĕng dái lā̤ cūng-kō̤-céng, hàng-ṳ̄ gáu kō̤-diòng, tō̤ cê-gă gì ôi, tì-cièng sĭk-guáng mìng-dáng Gŏ̤-kō̤ gì kuàng-gīng.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kák-sióng: Davidzdh - Kái-iéu - Còng-dáung


7 nguŏk

edit

[[File:|150px|center|„Maria“ dĕng-lṳ̆k gì sèng-siŏh-nĭk buáng-buŏ, tiĕng gà̤-dēng gì sĭng-sĭng]]Gĭng-nièng dâ̤ 8 hô̤ hŭng-tăi „Maria“ găk 7 nguŏk 5 hô̤ sĕng-siàng, cĭ-hâiu ék-dĭk hióng să̤-báe̤k huŏng-hióng iè-dông, dĕng-lṳ̆k-diēng măk-guó-kó̤ éng-găi sê Hók-ciŭ. Gáu 7 nguŏk 10 hô̤, Hók-ciŭ-chê cìng-kŭng uâng-lī, sièng-mìng dêng-dêng, ĭ-iòng sê ièng-ièng hâ-nĭk gì guŏng-gīng.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kák-sióng: 叶修齐 - Kái-iéu - Còng-dáung


„Maria“ dĕng-lṳ̆k cĭ-sèng, Hók-ciŭ Dâi-hŏk gì chéu ké̤ṳk chuŏi dō̤, dō̤ găk mā-diô gà̤-dēng
„Maria“ dĕng-lṳ̆k cĭ-sèng, Hók-ciŭ Dâi-hŏk gì chéu ké̤ṳk chuŏi dō̤, dō̤ găk mā-diô gà̤-dēng

Gĭng-nièng dâ̤ 8 hô̤ hŭng-tăi „Maria“ găk 7 nguŏk 5 hô̤ sĕng-siàng, 11 hô̤ cā-tàu, Hók-ciŭ ī-gĭng céng-ĭk lāu „Maria“ 10 gék hŭng-kuŏng, hāi-gièng páh-hŭng dâung-ṳ̄, găk chê-kṳ̆ ô mìng-hiēng gì gāng-gáuk.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kák-sióng: Cyclohexane233 - Kái-iéu - Còng-dáung


[[File:|150px|center|Hŭng-tăi „Maria“ găk Hók-ciŭ Lièng-gŏng-gâing Uòng-gì Buáng-dō̤ iòng-hāi dĕng-lṳ̆k hī siŏh nĭk cā-tàu, Hók-ciŭ Dâi-hŏk Gì-săng hâu-kṳ̆ huông-huŏng gì gĕ̤ng]]2018 n. 7 ng. 11 h. cā-tàu 9:15, dâ̤ 8 hô̤ hŭng-tăi „Maria“ găk Hók-ciŭ Lièng-gŏng-gâing Uòng-gì Buáng-dō̤ iòng-hāi dĕng-lṳ̆k, dĕng-lṳ̆k gì sì-hâiu dṳ̆ng-sĭng hó-gê̤ṳng có̤i duâi hŭng-lĭk ô 14 gék (42 m/s).
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kák-sióng: Liyang Chen - Kái-iéu - Còng-dáung


[[File:|150px|center|„Làu Kĭng-hèu Lô“ diô-bà̤]]Mā-lài-să̤-ā Sĭ-bŭ ô siŏh-dèu-diô, tŭng-hióng Làu Kĭng-hèu Ĭ-iêng, hô̤ lā̤ Làu Kĭng-hèu Lô. Chŭi-iòng-gōng miàng-cê sê ciŏng-uâng, dáng-sê diô-bà̤ ék-dĭk dŭ mâ̤ siŏh-iông. 7 nguŏk 26 hô̤, „Làu Kĭng-hèu Lô“ gì diô-bà̤ kī hō̤ lāu.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kák-sióng: Wong Meng Lei - Kái-iéu - Còng-dáung


Cūng-giŏk-suói hiêng-diòng, ū-dài gà̤-dēng siā lā̤ „Dâ̤ 3 Gái Hók-ciŭ-ngṳ̄ Gŏ̤-ké̤ṳk Duâi-suói Hók-ciŭ Suói-kṳ̆ Cūng-giŏk-suói“
Cūng-giŏk-suói hiêng-diòng, ū-dài gà̤-dēng siā lā̤ „Dâ̤ 3 Gái Hók-ciŭ-ngṳ̄ Gŏ̤-ké̤ṳk Duâi-suói Hók-ciŭ Suói-kṳ̆ Cūng-giŏk-suói“

7 ng. 28 h., Dâ̤ 3 Gái Hók-ciŭ-ngṳ̄ Gŏ̤-ké̤ṳk Duâi-suói Hók-ciŭ Suói-kṳ̆ Cūng-giŏk-suói giék-sók. Bī-suói găk Dĕ̤ng Nê-kuàng-lô Tái-huò Kiŏk-diòng gṳ̄-hèng, buŏng lāu siéu-ì-cū gâe̤ng sìng-ìng-cū. Cā-tàu sê niè-giāng-gŏ̤ bī-piâng, â-dáu sê duâi-nè̤ng gêng-gié.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kák-sióng: Cyclohexane233 - Kái-iéu - Còng-dáung


[[File:|150px|center|Nguŏk-sĭk chŭ-kŭi gì iông-sék]]7 ng. 28 h. kī ngô-găng-cā, cī bĭh sié-gī dék dòng gì nguŏk-ciòng-sĭk găk tiĕng gà̤-dēng siông-iēng, dùng-sì gó ô „huōi-sĭng dâi-chṳ̆ng“ hiêng-chiông. Dṳ̆ng-guók gīng-nô̤i gì nè̤ng, ng-sāi sié-nó̤h siék-bê, cêu â̤ guăng-cháik gáu cī siŏh huòi gì tiĕng-chiông.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kák-sióng: Jingyuan Lin - Kái-iéu - Còng-dáung


2019 nièng

edit

1 nguŏk

edit
Kŭi-diòng gŏ̤-ū «Hī-iòng-iòng Gék-sĭng Gŏ̤-ciéu»
Kŭi-diòng gŏ̤-ū «Hī-iòng-iòng Gék-sĭng Gŏ̤-ciéu»

Gĭng-màng (1 ng. 22 h.) 7 dēng,2019 nièng Sié-gái Hók-ciŭ Sĕk-ék Chŭng-uāng găk Hók-ciŭ Hāi-hiĕk Ùng-huá Ngiê-sŭk Dṳ̆ng-sĭng gṳ̄-bâing. Gĭng-nièng gì Sĕk-ék Chŭng-uāng gì cūng-dô̤-iēng sê Diŏng Là̤-mìng. Dṳ̆ng-gê̤ṳng Hók-ciŭ Chê-ūi Sŏng-diòng-buô gâe̤ng Sié-gái Hók-ciŭ Sĕk-ék Dùng-hiŏng-huôi ciō-bâing. Hók-ciŭ Guōng-bó̤ Diêng-sê-dài sìng-bâing. Cī bĭh diêng-sê-dài gì diōng-bó̤-chiă iâ kŭi gáu diòng-guāng ngiê-dāu. Cī huòi uāng-huôi, diêng-sê-dài páh-sáung có̤ siàng iā sâ̤ cṳ̄ng hìng-sék, gáu săng-sĕk màng-buŏ (2 ng. 4 h.) găk diêng-sê, hô-lièng-uōng, sĭng-muòi-tā̤ bìng-dài bó̤-chók.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kák-sióng: Cyclohexane233 - Kái-iéu - Còng-dáung