Wn/cdo/Dâ̤ 3 Gái Hók-ciŭ-ngṳ̄ Gŏ̤-ké̤ṳk Duâi-suói Hók-ciŭ Suói-kṳ̆ Cūng-giŏk-suói giék-sók

< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Dâ̤ 3 Gái Hók-ciŭ-ngṳ̄ Gŏ̤-ké̤ṳk Duâi-suói Hók-ciŭ Suói-kṳ̆ Cūng-giŏk-suói giék-sók
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 7 ng. 28 h. Hók-ciŭ séng

Cūng-giŏk-suói hiêng-diòng, ū-dài gà̤-dēng siā lā̤ „Dâ̤ 3 Gái Hók-ciŭ-ngṳ̄ Gŏ̤-ké̤ṳk Duâi-suói Hók-ciŭ Suói-kṳ̆ Cūng-giŏk-suói“

Gĭng-dáng (28 hô̤), Dâ̤ 3 Gái Hók-ciŭ-ngṳ̄ Gŏ̤-ké̤ṳk Duâi-suói (第三屆福州語歌曲大賽) Hók-ciŭ Suói-kṳ̆ (福州賽區) Cūng-giŏk-suói (總決賽) giék-sók. Bī-suói găk Dĕ̤ng Nê-kuàng-lô (東二環路) Tái-huò Kiŏk-diòng (泰禾劇場) gṳ̄-hèng, buŏng lāu siéu-ì-cū (少兒組) gâe̤ng sìng-ìng-cū (成人組). Cā-tàu sê niè-giāng-gŏ̤ bī-piâng, â-dáu sê duâi-nè̤ng gêng-gié.

Hók-ciŭ-uâ gŏ̤-ké̤ṳk gì MV gì iông-sék. Â-dā̤ cê-mŏk dŭ ô é-sék siā céng-cê.
Hók-ciŭ-uâ gŏ̤-ké̤ṳk gì MV ô é-sék siā céng-cê

Sìng-ìng-cū gì chăng-suói gŏ̤-chiū, chók-sĭng gì sū-câi mâ̤ siŏh-iông, buōng-dā̤ gì cék-ngiĕk iâ mâ̤ siŏh-sáik. Cūng-giŏk-suói cĭ-sèng, Hók-ciŭ chê-kṳ̆, Mìng-âiu, Lièng-gŏng, Hók-chiăng dŭ siék lāu hŭng-suói-kṳ̆, iŭ-séng gì sōng-chiū cá â̤ chăng-gă cūng-giŏk-suói. Cī siŏh-huòi cūng-giŏk-suói , ĭ-gáuk-nè̤ng gì gŏ̤-ké̤ṳk hŭng-gáik iâ mâ̤ siŏh-sáik — ô tŭng-sṳ̆k (通俗), mìng-cŭk mī-sĭng (民族美聲), gōng-chióng (講唱), ièu-gūng (搖滾), dēng-dēng. Buô-hông sōng-chiū ô céng-cê gì é-sék, MV cê-mŏk cêng-liông dŭ sāi Hók-ciŭ-uâ gì cê, ô gì dùng-sì tì-gṳ̆ng Hók-ciŭ-uâ gâe̤ng Pū-tŭng-uâ gì cê-mŏk.

Cūng-giŏk-suói gì 7 ôi pàng-ūi sôi găk iē-giāng gà̤-dēng.
Cūng-giŏk-suói gì 7 ôi pàng-ūi

Sìng-ìng-cū gì bī-piâng gâe̤ng-cūng ô 2 lùng. Tàu siŏh-lùng siék lāu 4 bĭh ciŏng-cáik — «Mìng-dŭ Gé-é» (閩都記憶), «Dòng-ĭng Hŭng-chāi» (唐音風彩), «Ŭng-cìng Ṳ̀ng-siàng» (溫情榕城), «Gó-huòng cĭ Liông» (故園之戀). Muōi siŏh ciŏng-cáik ô 4 cū sōng-chiū lièng-chióng, siŏh cū sōng-chiū lièng-chióng siŏh dèu gŏ̤. Muōi ciáh sōng-chiū chióng 45 miēu, siŏh ciáh chióng uòng siŏh ciáh ciék-giâ-kó̤ chióng. Chióng uòng siŏh ciŏng-cáik, 7 ciáh pàng-ūi diēng-pàng. Pàng-ūi ô gì lài-cê̤ṳ Mìng-kiŏk-iêng, gŏ̤-kiŏk-tuàng, ô gì nè̤ng sê găk cháung-cáuk Hók-ciŭ-uâ gŏ̤-ké̤ṳk gì līng-mĭk ô miàng-ké.

Sóng Kŭi-sĭng huāng-chióng dṳ̆k-chióng gì iông-sék.
«Ŭng-cìng Ṳ̀ng-siàng» kuàng-cáik, Sóng Kŭi-sĭng (宋開新) huāng-chióng (反串) dṳ̆k-chióng

«Mìng-dŭ Gé-é» ciŏng-cáik gì gŏ̤ sê «Hók-dô̤ Uāng-uāng» (福道彎彎), «Ŭ-lṳ̀ng-gĕ̤ng Puâng» (烏龍江畔), «Gĭng Chió-biĕng Ngṳ̀ng Hiŏng-lī» (金厝邊銀鄉里), «Káh-dièu-bŏng» (客佻幫, gŏ̤-ké̤ṳk biĕu-dà̤ nguòng-lài gì siā-huák sê „咔溜幫“) , dŭ-sê hiŏng-tū hŭng-cìng gì gŏ̤. Pàng-ūi diēng pàng cī siŏh-lùng gì sì-hâiu, gióng-ngiê ô gì gŏ̤-chiū ī-hâiu diŏh cé̤ṳ-é ngàu-cê. «Dòng-ĭng Hŭng-chāi» ciŏng-cáik, gŏ̤-ké̤ṳk hò̤-cìng uâng-dâung, sōng-chiū iâ báng lā̤ hò̤-lè̤ng-guōng chióng-gŏ̤. Pàng-ūi diēng-pàng gì sì-hâiu, nêng-ùi buô-hông gŏ̤-chiū siăng-ĭng mò̤ gáiu duâi, gó dó̤i ĭng-cūng (音準) tì-chók lāu iéu-giù. «Ŭng-cìng Ṳ̀ng-siàng» kuàng-cáik, Sóng Kŭi-sĭng (宋開新) huāng-chióng (反串) dṳ̆k-chióng, có̤ Mìng-kiŏk sĭng-chióng (閩劇新唱), niông ô gì guăng-cé̤ṳng giéng-gáe̤k iā sĭng-gì. pàng-ūi gâe̤ng cī siŏh-lùng gì gŏ̤-chiū tì-chók lāu gāng-cìng huŏng-miêng gì gióng-ngiê, nêng-ùi diŏh niông tiăng gì nè̤ng tā̤-huôi gáu dó̤i gă-hiŏng gì iĕk-ái. «Gó-huòng cĭ Liông» sōng-gŏ̤ iù-cìng (柔情). Sōng-chiū Gé̤ṳk Lièng-huà (鞠連華) chióng lāu «Cūi-dṳ̆ng-găng» (水中間), ngàu-cê cêng-gò̤ iā chĭng-chū.

Tàu siŏh-lùng gì ké̤ṳk-mŭk-dăng
Ciŏng-cáik Gŏ̤-ké̤ṳk Biēu-iēng gì nè̤ng
Nguòng-miàng Hók-ciŭ-uâ Lò̤-mā-cê Nguòng-miàng Hók-ciŭ-uâ Lò̤-mā-cê
Mìng-dŭ Gé-é 福道彎彎 Hók-dô̤ Uāng-uāng 小豬佩奇組合 Siēu-dṳ̆ Buôi-gì Cū-hăk
烏龍江畔 Ŭ-lṳ̀ng-gĕ̤ng Puâng 莫離組合 Mŏk-liê Cū-hăk
金厝邊銀鄉里 Gĭng Chió-biĕng Ngṳ̀ng Hiŏng-lī 施靜 Siĕ Cêng
咔溜幫 Káh-dièu-bŏng 劉向鷹
Dòng-ĭng Hŭng-chāi 卜入省城 Bók Diē Sēng-siàng 林侃 Lìng Kāng
酒歌 Ciū-gŏ̤ 馬達組合 Mā-dăk Cū-hăk
做風颱 Có̤ Hŭng-tăi 兄弟組合 Hiăng-diê Cū-hăk
天暗出發 Tiĕng-áng Chók-huák 潘建旺 Păng Gióng-uông
Ŭng-cìng Ṳ̀ng-siàng 恩恩愛愛 Ŏng-ŏng Ái-ái 茉莉花組合 Mĕ̤k-lê-huă Cū-hăk
我家住在洪塘邊 Nguāi-chió Diêu diŏh Hùng-dòng Biĕng 鄭筠 Dâng Gĭng
梅花淚 Muòi-huă-lôi 宋開新 Sóng Kŭi-sĭng
唱響福州歌 Chióng-hiōng Hók-ciŭ-gŏ̤ 林旭 Lìng Hé̤ṳk
Gó-huòng cĭ Liông 含笑花 Hàng-chéu-huă 鄭秋 Dâng Chiŭ
水中間 Cūi Dṳ̆ng-găng 鞠連華 Gé̤ṳk Lièng-huà
細細妹思故鄉 Sá̤-sá̤-muói Sṳ̆ Gó-hiŏng 林莎朗 Lìng Să-lōng
八月十五月光光 Báik-nguŏk Sĕk-ngô Nguŏk Guŏng-guŏng 吳和新 Ngù Huô-sĭng
Cī siŏh-huòi bī-suói gì ū-mī. Siŏh-siĕ guăng-cé̤ṳng giéng-gáe̤k cuòi mò̤ ngài.
Cī siŏh-huòi bī-suói gì ū-mī (舞美) iâ niông siŏh-siĕ guăng-cé̤ṳng giéng-gáe̤k mò̤ ngài

Muōi siŏh-ciáh sōng-chiū biēu-iēng cĭ-sèng, bìng-mŏk gà̤-dēng â̤ bóng VCR. VCR dŭ-sê sōng-chiū cê-gă liŏh gì, nô̤i-ṳ̀ng sê sāi Hók-ciŭ-uâ gái-siêu cê-gă. Ô siŏh bĭh cū-hăk, hô̤ lā̤ Mā-dăk Cū-hăk (馬達組合), ô 2 ciáh nè̤ng. Mā-dăk Cū-hăk gái-siêu cê-gă gì sì-hâiu, gōng ĭ-nè̤ng siŏh-ciáh iù Mā-lài-să̤-ā lì, siŏh-ciáh sê Hók-ciŭ gì. Mĕ̤k-lê-huă Cū-hăk sê iù Lièng-gŏng Suói-kṳ̆ lì gì, sìng-uòng lài-cê̤ṳ Lièng-gŏng Ĭng-ngŏk-gă Hiĕk-huôi. Gó ô siŏh-ciáh Diòng-lŏ̤h-nè̤ng, hô̤ lā̤ Làu Hióng-ĭng (劉向鷹), gái-siêu sì gōng cê-gă sê „Diòng-lŏ̤h ék-gŏ̤“, niông ū-dài â-dā̤ gì gáuk-nè̤ng duâi-chéu. VCR diē-sié, ô gì nè̤ng Hók-ciŭ-uâ lăk-lăk-sŭ, tiăng-kī-kó̤ cêu-chiông bàng-siòng sèu-sèu gōng, cuòi cêu niông cê-gă gâe̤ng guăng-cé̤ṳng gì gé̤ṳ-liê gê̤ṳng lāu nék-giāng. Ô gì Bàng-uâ chŭi-iòng mò̤ gáiu hō̤, dáng-sê iâ nū-lĭk gōng.

大眾評委投票器其樣式。
Tàu siŏh-lùng gáuk bĭh ciŏng-cáik muōi-muōi, sōng-chiū dŭ â̤ ciék-sê̤ṳ dâi-cé̤ṳng pàng-sīng. Dù diē-sié sê dâi-cé̤ṳng pàng-sīng gì dèu-piéu-ké

Bī-suói cĭ-sèng, ciō-bâing-huŏng ô găk Mì-séng (微信) chiāng lì 100 ciáh guăng-cé̤ṳng có̤ „dâi-cé̤ṳng pàng-sīng“. Iā sâ̤ sōng-chiū gì chĭng-chék dŭ gáu hiêng-diòng, có̤ duâi-cé̤ṳng pàng-sīng, ké̤ṳk chió-diē-nè̤ng gă-iù cô-ŭi. pàng-sīng gì guăng-cé̤ṳng nièng-lìng-cèng puō-piéng bī-gáu duâi, iâ ô hâiu-săng-giāng sĕk-gūi-ciáh. Ô Mì-gĭ Gé-ciā iâ có̤ lāu dâi-cé̤ṳng pàng-sīng. Bī-suói tàu siŏh-lùng gì sì-hâiu, muōi siŏh ciŏng-cáik pàng-ūi diēng-pàng uòng, dâi-cé̤ṳng pàng-sīng cêu kō̤-ī dèu-piéu, sōng-chók dék dṳ̆ng-é gì sōng-chiū. Sōng-chiū có̤i-hâiu dáik-gáu gì tàu siŏh-lùng hŭng-só sê ciĕ-tì-lŭk gì 10%.

Dâ̤ 2 lùng bī-suói, Lìng Să-lōng biēu-iēng gì iông-sék. Ĭ dái lāu 3 ciáh niè-giāng-gŏ̤-giāng găk ū-dài gà̤-dēng tiéu-ū.
Lìng Să-lōng găk dâ̤ 2 lùng bī-suói chióng-gŏ̤, ĭ dái-lì gì 3 ciáh niè-giāng-gŏ̤-giāng găk tiéu-ū

Dâ̤ 2 lùng, 16 cū sōng-chiū cê-gă chióng-gŏ̤. Lìng Să-lōng (林莎朗) sê sìng-ìng-cū dék nâung gì sōng-chiū, 17 huói. Ĭ găk cī siŏh-lùng gó dái lāu 3 ciáh niè-giāng-gŏ̤, gê̤ṳng ĭ có̤-dêng tiéu-ū. 7 ciáh pàng-ūi tiăng uòng siŏh-dèu ké̤ṳk siŏh-huòi hŭng-só. Dṳ̀ kó̤ có̤i gà̤ng gâe̤ng có̤i dă̤ gì hŭng-só, diông-giâ lì gì hŭng-só chṳ̄ bìng-gĭng-dĭk (平均值), cêu-sê cī siŏh-lùng gì hŭng-só lāu. Cī siŏh-lùng pàng-ūi â̤ ké̤ṳk gì muāng-hŭng sê 100 hŭng.

Gŭng-buó dâ̤ 2 lùng guăng-cé̤ṳng pàng-hŭng gì iông-sék.
Gŭng-buó dâ̤ 2 lùng guăng-cé̤ṳng pàng-hŭng

Sū-iū nè̤ng chióng uòng, dâi-cé̤ṳng pàng-sīng gái sōng-chók dṳ̆ng-é gì 2 ciáh sōng-chiū. Guăng-cé̤ṳng dèu-piéu cĭ-sèng, gó ô sōng-chiū lăk-piéu gì kuàng-cáik, muōi siŏh ciáh nè̤ng hĕ̤k-ciā cū-hăk ô siŏh hŭng-cṳ̆ng biēu-hiêng cê-gă. Ô siŏh bĭh 2 ciáh nè̤ng gì cū-hăk, sāi beatbox lăk-piéu, cuòi iâ niông buô-hông guăng-cé̤ṳng giéng-gáe̤k iā sĭng-siĕng. Ô siŏh bĭh cū-hăk, siŏh ciáh nàng-gái, siŏh ciáh nṳ̄-gái. 2 ciáh nè̤ng iâ găk ciā sèng-hâiu gái-siêu gōng, ĭ-nè̤ng siŏh-ciáh sê Ciék-gŏng-nè̤ng, siŏh ciáh Hók-ciŭ-nè̤ng. Sōng-chiū iù dâi-cé̤ṳng pàng-sīng hŭ-uái dáik-gáu gì hŭng-só, sê ciĕ-tì-lŭk gì 10%. Pàng-ūi ké̤ṳk gì hŭng-só, gâe̤ng dâi-cé̤ṳng pàng-sīng gì siōng-gă, cêu-sê dâ̤ 2 lùng gì siàng-cék lāu.

Gŭng-buó sìng-ìng-cū céng-ngék miàng-dăng

2 lùng hŭng-só gă-kī-kó̤, gáu-muōi sōng chók 10 ciáh nè̤ng. Gĭng-dáng gâe̤ng-cūng sōng-chók 17 ciáh nè̤ng, gì-dṳ̆ng siéu-ì-cū 7 ciáh. Iàng gì nè̤ng â̤ găk siŏh-kṳ̀ng kó̤ Mā-cū, chăng-gă ciòng-giù cūng-giŏk-suói, gâe̤ng Dài-uàng, Mā-lài-să̤-ā gì gŏ̤-chiū bī-piâng. Cī siŏh-huòi céng-ngék (晉級) gì sōng-chiū, gó â̤ ô gĭ-huôi chăng-ṳ̄ «2019 Sié-gái Hók-ciŭ Sĕk-ék Chŭng-uāng».

Dâ̤ 3 Gái Hók-ciŭ-ngṳ̄ Gŏ̤-ké̤ṳk Duâi-suói Ciòng-giù Cūng-giŏk-suói Hók-ciŭ Suói-kṳ̆ sìng-ìng-cū céng-ngék miàng-dăng
Sê̤ṳ-hô̤ Sōng-chiū Hìng-sék Séng-biék Gŏ̤-ké̤ṳk
Háng-cê Lò̤-mā-cê Nguòng-miàng Lò̤-mā-cê
1 孫桐 Sŏng Dùng Cū-hăk 兄弟組合 Hiăng-diê Cū-hăk Nàng 兄弟講這 Hiăng-diê Gōng Cuòi
蔣旭斌 Ciōng Hé̤ṳk-bĭng Nàng
2 朱曉雯 Ciŏ Hiēu-ùng Cū-hăk 小豬佩奇組合 Siēu-dṳ̆ Buôi-gì Cū-hăk Nṳ̄ 三落厝 Săng-lŏk-chió
何珺潔 Hò̤ Cóng-giék Nṳ̄
3 劉向鷹 Làu Hióng-ĭng Dṳ̆k-chióng Nàng 齊齊走 Cà̤-cà̤ Giàng
4 吳和新 Ngù Huô-sĭng Dṳ̆k-chióng Nàng 唱響福州歌 Chióng-hiōng Hók-ciŭ-gŏ̤
5 陳峰 Dìng Hŭng Cū-hăk 馬達組合 Mā-dăk Cū-hăk Nàng 咔溜幫 Káh-dièu-bŏng
陳宇達 Dìng Ṳ̄-dăk Nàng
6 宋開新 Sóng Kŭi-sĭng Dṳ̆k-chióng Huāng-chióng Nàng 三方七巷 Săng-huŏng Chék-háe̤ng
7 林侃 Lìng Kāng Dṳ̆k-chióng Nàng 地鐵風雲 Dê-tiék Hŭng-hùng
8 鞠連華 Gé̤ṳk Lièng-huà Dṳ̆k-chióng Nàng 有蜀條歌 Ô Siŏh-dèu Gŏ̤
9 蘭明群 Làng Mìng-gùng Cū-hăk 茉莉花組合 Mĕ̤k-lê-huă Cū-hăk Nṳ̄ 茉莉情 Mĕ̤k-lê-cìng
黃宗鍵 Uòng Cŭng-giông Nàng
10 林莎朗 Lìng Să-lōng Dṳ̆k-chióng Nṳ̄ 按耐不住 Áng-nâĭ Bók-cê̤ṳ
Dâ̤ 3 Gái Hók-ciŭ-ngṳ̄ Gŏ̤-ké̤ṳk Duâi-suói Ciòng-giù Cūng-giŏk-suói Hók-ciŭ Suói-kṳ̆ siéu-ì-cū céng-ngék miàng-dăng
Sê̤ṳ-hô̤ Sōng-chiū Hìng-sék Séng-biék Gŏ̤-ké̤ṳk
Háng-cê Lò̤-mā-cê Nguòng-miàng Lò̤-mā-cê
1 馮宇碩 Bìng Ṳ̄-sĭk Dṳ̆k-chióng Nàng 我會想念你 Nguāi Â̤ Siōng-niêng Nṳ̄
2 連夢緣 Lièng Móng-iòng Dṳ̆k-chióng Nṳ̄ 福道彎彎 Hók-dô̤ Uāng-uāng
3 林欣鍇 Lìng Hṳ̆ng-kāi Dṳ̆k-chióng Nàng 三落厝 Săng-lŏk-chió
4 林可佳 Lìng Kō̤-gă Dṳ̆k-chióng Nṳ̄ 三月三青麥蒜 Săng-nguŏk-săng Chiăng-măk-sáung
5 邱瑤 Kiŭ Ièu Cū-hăk 小丫鮮組合 Siēu-ă-siĕng Cū-hăk Nṳ̄ 鎮海樓 Déng-hāi-lèu
鄭哲鑫 Dâng Diék-hĭng Nàng
陳思睿 Dìng Sṳ̆-iô Nṳ̄
俞子萱 Ṳ̀ Cṳ̄-hiŏng Nṳ̄
倪梓僮 Ngà̤ Cṳ̄-dùng Nṳ̄
魏子筠 Ngôi Cṳ̄-gĭng Nṳ̄
肖詩榆 Siĕu Sĭ-ṳ̀ Nṳ̄
林展顏 Lìng Diēng-ngàng Nṳ̄
6 肖可鑫 Siĕu Kō̤-hĭng Dṳ̆k-chióng Nṳ̄ 公主磨難 Gŭng-ciō Mò̤-nàng
7 鄭雨軒 Dâng Ṳ̄-hiŏng Cū-hăk 丫樂組合 Ă-lŏ̤h Cū-hăk Nṳ̄ 依爸疼依媽 Ĭ-bâ Tiáng Ĭ-mā
陳桂鍇 Dìng Gié-kāi Nàng

Chāi-huōng

edit

3 hô̤ sōng-chiū Siĕ Cêng (施靜), 5 hô̤ sōng-chiū Lìng Kāng (林侃) — iâ cêu-sê „Dà-dùng“ (茶童), gó-ô pàng-ūi Iòng Liū (楊柳), dŭ ciék-sê̤ṳ lāu chāi-huōng.

Ī-hâ sê dó̤i 3 hô̤ sōng-chiū Siĕ Cêng gì chāi-huōng.

Chāi-huōng Siĕ Cêng gì ĭng-bìng
 
Wikinews

É nṳ̄ hō̤. Chiāng muóng ià, nṳ̄ dó̤i cī siŏh-huòi bī-suói ô sié-nó̤h gāng-siōng mò̤?

 • Siĕ: Gāng-siōng ā?
 
Wikinews

Ái.

 • Siĕ: Cêu-sê dó̤i nāng-gă cê-gă Hók-ciŭ-uâ gì gŏ̤-ké̤ṳk, ciŏng-uâng diòng-tūng gì, (giéng-gáe̤k) bī-gáu hō̤ nék-giāng.
 
Wikinews

Nṳ̄ dó̤i gĭng-dáng cê-gă gì biēu-hiêng giéng-gáe̤k ciōng-gì?

 • Siĕ: Biēu-hiêng cūng-tā̤ lì gōng gó iā ô hō̤, dáng-sê gó-sê sṳ̆-iéu gáing hō̤ gì kó̤ ŏ̤h, ô bêng-huák niông cê-gă gì gŏ̤-ké̤ṳk gié-sŭk gâing hō̤, gâing gà̤ng — gâing hióng gà̤ng nék-giāng.
 
Wikinews

Â̤-sāi. Siâ-siâ, siâ-siâ.

 • Siĕ: Mò̤ dâi-gé.

5 hô̤ sōng-chiū Lìng Kāng (Dà-dùng) găk cūng-giŏk-suói gì miàng-dăng diē-sié, ī-hâ sê dó̤i ĭ gì chāi-huōng.

Chāi-huōng Dà-dùng gì ĭng-bìng
 
Wikinews

Chiāng muóng ā, nṳ̄ dó̤i gĭng-dáng cê-gă gì biēu-hiêng giéng-gáe̤k ciōng-gì?

 • : Gĭng-dáng biēu-hiêng cêu-sê, ciáng-tái biēu-hiêng.
 
Wikinews

Ciáng-siòng gì mâ̤?

 • : È.
 
Wikinews

Huòi ĭng-ôi iā chiông nguāi iā sèu káng-giéng gōng sāi Hók-ciŭ-uâ siók-chióng gì mà, iòng-hâiu giéng-gáe̤k nṳ̄ iā lâ̤-hâi. Nṳ̄ dó̤i ī-hâiu nāng-gă Hók-ciŭ-uâ sĭng gì hìng-sék, giéng-gáe̤k â̤ ô sié-nó̤h huák-diēng mò̤?

 • : Nguāi giéng-gáe̤k nāng-gă Hók-ciŭ-uâ siā gŏ̤ gì uâ, ék-dêng diŏh hióng ciā diêng-cṳ̄-gŏ̤ (電子歌) huŏng-miêng kó̤ huák-diēng. Bók-dáng sê ciā nguāi chióng gì rap — gōng-chióng ĭng-ngŏk, dāng ī-hâiu gó diŏh cĕng-gă gì-tă gì nguòng-só. Bī-ṳ̀ gōng, hiêng-câi ô lòi-gūi (雷鬼). Lòi-gūi, dāng gó ô chiông huòi trap. Trap, gó ô gáing dŏ̤ gì ciŏng-uâng nguòng-só gă-diē.
 
Wikinews

Cêu-sê muōng biéng muōng giàng-sì, ciŏng-uâng nê?

 • : Ng ng.
 
Wikinews

Hâiu-săng-giāng tiăng cuòi iâ â̤-sāi lāu uă.

 • : Mò̤ dâng. Ĭng-ôi nāng-gă Hók-ciŭ-uâ nâ bók siōng huák-diēng gì uâ, ék-dêng diŏh ĭ-kó̤ nāng-gă ciā 90 hâiu, sêng-cé 00 hâiu.
 
Wikinews

Huòi nṳ̄ dāng cêu mā-siông cêu kó̤ Mā-cū bī-suói lāu mà. Dāng ô mò̤ sié-nó̤h uâ siōng, cê-gă gōng hák?

 • : Cī siŏh-huòi kó̤ Mā-cū hī-biĕng biēu-iēng, nguāi diŏh niông dài-gă giéng-gáe̤k nāng-gă Hók-ciŭ-gŏ̤ ng-sê dŭ chă-bók-dŏ̤.
 
Wikinews

È.

 • : Ĭng-ôi iā sâ̤ nè̤ng dŭ giéng-gáe̤k nguāi chióng Hók-ciŭ gì gōng-chióng cêng chiông dŭ lò̤-lò̤-sŏ̤h, dáng-sê (chéu), dáng-sê nguāi hĭ-uông cī siŏh-huòi găk Mā-cū bī-suói uòng ī-hâiu, dài-gă iâ giéng-gáe̤k nāng-gă Hók-ciŭ-uâ „Iâ hēng ô mê, ô mò̤?“
 
Wikinews

Â̤-sāi. Siâ-siâ, siâ-siâ.

 • : Ng.

Ī-hâ sê dó̤i pàng-ūi Iòng Liū gì chāi-huōng.

Chāi-huōng Iòng Liū gì ĭng-bìng
 
Wikinews

Sĭng-săng nṳ̄ hō̤, chiāng muóng nṳ̄ dó̤i cī siŏh-huòi bī-suói ô sié-nó̤h gāng-siōng mò̤?

 • Iòng: Nguāi giéng-gáe̤k hŏ̤, cī-huòi bī-suói gì gáuk-nè̤ng gì cūi-bìng iā gŏ̤ làng, dŭ chióng gì cêng hō̤. Bī ciā gô-dā̤ gì gūi-gái, kō̤-ī gōng ĭ sê siông lāu siŏh ciáh găi-cô̤, siông lāu siŏh ciáh cèng-ché̤ṳ (層次), muōng lài muōng hō̤, sōng-chiū gáuk-nè̤ng gì cūi-bìng iâ muōng biéng muōng hō̤.
 
Wikinews

Huòi cī siŏh-huòi nṳ̄ dó̤i diê siŏh-ciáh sōng-chiū éng-chiông có̤i chĭng lī?

 • Iòng: Éng-chiông có̤i chĭng cêu-sê cī siŏh-huòi ciā tàu siŏh-miàng, hô̤ lā̤ Hiăng-diê-gŏ̤ Cū-hăk.
 
Wikinews

Hiăng-diê-gŏ̤.

 • Iòng: Ā. Hiăng-diê-gŏ̤ Cū-hăk chióng gì káuk-sĭk mò̤ ngài. Gó ô ciā Hók-ciŭ-uâ rap, ā ciā lôi-biék ciáng-sê, siŏh giàng chók-lì, cêu ké̤ṳk nè̤ng siŏh-cṳ̄ng ciòng-sĭng gì gāng-gáuk.
 
Wikinews

Siâ-siâ, siâ-siâ.

 
Pàng-ūi chiū diē gì sìng-ìng-cū dâ̤ 2 lùng cáik-mŭk-dăng

Siĕu-sék lài-nguòng

edit
Nguòng-cháung bó̤-dō̤
Ciā bó̤-dō̤ ô Wiki gé-ciādâ̤-ék-chiū sĭng-ùng. Kō̤-ī káng tō̤-lâung-hiĕk lāu-gā̤ siòng-cìng.