Wn/cdo/Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Wiki Sĭng-ùng cé̤ṳk dài-gă dṳ̆-nièng gék-siòng

< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Wiki Sĭng-ùng cé̤ṳk dài-gă dṳ̆-nièng gék-siòng
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


2018 n. 2 ng. 4 h. séng

Gĭng-dáng (2 nguŏk 4 hô̤) sê săng-sĕk màng-buŏ. Găk kēng-nièng muōi-muōi siŏh-nĭk, Mì-gĭ Sĭng-ùng ké̤ṳk tĕ̤k-ciā gáuk-nè̤ng bái-nièng lá. Cé̤ṳk dài-gă dṳ̆-nièng gék-siòng, sĭng-tā̤ giông-kŏng!

2017 nièng 12 nguŏk Mì-gĭ Sĭng-ùng cháung-gióng ī-lài, gáu cī piĕng sĭng-ùng-gō̤ huák-buó, Wiki Sĭng-ùng ī-gĭng ô sāi Bàng-uâ-cê siā gì bó̤-dō̤ 149 piĕng, Háng-cê siā gì 75 piĕng. Mì-gĭ Sĭng-ùng â̤ có̤ gáu gĭng-dáng, mò̤ bâing-huák liê-kŭi dài-gă gì bŏng-cô gâe̤ng ciĕ-tì. Sĭng gì siŏh nièng, hĭ-uông dài-gă cà̤ lì siā Bàng-uâ sĭng-ùng, tăng-sáuk cī bĭh sì-dô̤i Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì ngièng-sé̤ṳk sāi-ê̤ṳng.

Siĕu-sék lài-nguòng

edit
Nguòng-cháung bó̤-dō̤
Ciā bó̤-dō̤ ô Wiki gé-ciādâ̤-ék-chiū sĭng-ùng. Kō̤-ī káng tō̤-lâung-hiĕk lāu-gā̤ siòng-cìng.
  Cī piĕng bó̤-dō̤ gōng gáu lāu Wiki Muòi-tā̤ Gĭ-gĭng-huôi hĕ̤k-ciā gĭ-gĭng-huôi gì hó-sṳ̆k gé-huăh (pī-ṳ̀-gōng Wiki Sĭng-ùng, Wiki Báik-kuŏ) dēng-dēng nô̤i-ṳ̀ng.