Wb/nia/Moze I/24

< Wb‎ | nia‎ | Moze I
Wb > nia > Moze I > 24

I. Möi Eliezeri ba Mesofotamia wangai ira alawe khö Giza'aki edit

1 Ba no atua Gaberahamo, no numalö ndröfi; ba no ifahowu'ö Gaberahamo Yehowa, ba nibaya-bayania fefu.

2 Ba humede Gaberahamo khö zatua zawuyunia baomonia, si so barö mbawa fefu hadia ia zi so khönia, imane: Tufa tangau narö zolagu! 3 Möi'ö sa ba hölu khögu, ba khö Yehowa, Lowalangi mbanua si yaŵa ba Lowalangi danö, wa tenga ono Ndrawa Gana'ana ba zi fatewu ndra'odo, öhalö khö nonogu andrö,[1] 4 wa ba khöma möi'ö, ba niŵa'öma, ba wangai ira alawe khö nonogu Iza'aki.

5 Ba imane sawuyu andrö: Ba na lö edöna fao khögu ndra alawe andrö, ba danö andre, ba hadia u'ohe mangawuli nonou ba danö andrö, ba zaheta ya'ugö? 6 Imane khönia Aberahamo: Böi! böi ohe mangawuli ba da'ö nonogu! 7 Yehowa andrö, Lowalangi mbanua si yaŵa, sangeheta ya'o mege ba nomo namagu ba ba mbanuama, si no muhede khögu, si no fahölu khögu, wanguma'ö: "Ba ma'uwumö ube'e danö andre" — da'ö zamowaö-waö dania fönau mala'ikania, ena'ö ba da'ö öhalö ndra alawe khö nonogu.[2] 8 Ba na lö edöna ndra alawe andrö, i'o'ö ndra'ugö, ba aefa ndra'ugö ba wahölusa andre; ba lö'ö manö tola ö'ohe mangawuli ba da'ö nonogu!

9 Awena itufa tangania narö zola Gaberahamo, möi ia ba hölu khönia, i'o'ö niŵa'önia.

II. Fe'amöinia nifahowu'ö Lowalangi edit

10 Aefa da'ö, ba ihalö gondra sawuyu andrö, fulu nga'eu, ondra zokhö ya'ia, awö ngawalö naya khö zokhö ya'ia, i'ohe, ba maoso ia, isaŵa Mezofotamia, mbanua Nakhori andrö.

11 Ba ibe'e molombase gondra no mege baero mbanua, ba zinga mba'a, tanö-tanö owi, si möi-möi baero ndra alawe, ba wana'u idanö. 12 Ba imane: "He Yehowa Lowalangi zokhö ya'o andrö, Lowalangi Gaberahamo! Tolodo, ebua'ö dödöu khö zokhö ya'o andrö Aberahamo. 13 Na sodo ba zinga mba'a iada'e, ba na so moroi yomo nono alawe ba mbanua da'e mana'u idandö — 14 ba na itema dania ligu ono alawe andrö ba niŵa'ögu: Oro'ö nasoa, da'ubadu, na imane: Badu, ba ufabadugö göi ba gondra khöu, ba ya da'ö nihonogöimö khö genoniu Iza'aki, ba ba da'ö ya'aboto ba dödögu. wa no ebua dödöu khö zokhö ya'o.

15 Ba lö saetu wangandrönia na, ba so moroi yomo Rebeka, ono Mbetueli ono Milika andrö, fo'omo Nakhori, akhi Gaberahamo, so ba galisinia nasoa. 16 Ba si sökhi bawa ia, ono alawe, si lö irai orudu ba ndra matua. Ba möi ia mitou ba mba'a, ifo'ösi nasoa ba ifuli ia miyaŵa.

17 Ba fagohi zawuyu no mege, wamaondragö ya'ia, imane: Da'ubadu ma'ifu nidanö ba nasoa khöu.

18 Ba imane: Badu, Tua! Ba i'aliogö i'oro'ö nasoa, ifabadugö khönia.

19 Ba me no abönö ifabadugö khönia, ba imane: Da'uta'u-ta'u göi ö gondra khöu, irege abuso ira. 20 Ba i'aliogö ifaduwa ba luha nösi nasoa andrö khönia ba fagohi ia, ifuli isaŵa mba'a, ba wana'u idanö na, ita'u ö gondra khönia fefu.

21 Ba ahöli-höli dödö niha andrö, ifaigi-faigi, lö hede-hede, ena'ö i'ila, na no ifahowu'ö Yehowa we'amöinia, ba na lö'ö.

22 Ba me no abuso gondra, ba ihalö naya ba nikhu niha andrö, ana'a, sasuku fanimba, ba dua rozi naya ba mbulökha, fulu rufia fanimba, ana'a, ba imane: 23 Ha ono ndra'ugö? Ombakha'ö khögu! Hadia, monaha ndra'aga ba nomo namau, na möiga mörö ba da'ö?

24 Ba imane khönia: Ono Mbetueli andrö ndra'odo, Betueli ono Milika andrö, ononia khö Nakhori. 25 Ba imane na: No fahöna khöma ndru'u ba ö gondra, ba ebolo naha, ba wemörö.

26 Ba ifaöndrö ia niha andrö, mangalulu ia khö Yehowa, imane: 27 Nisuno Yehowa, Lowalangi zokhö ya'o andrö, Lowalangi Gaberahamo, si lö mangambösi fa'ebua dödönia, awö wa lö faröi khö zokhö ya'o. Lala da'e, ba ni'oroma'ö Yehowa khögu, lala ba nomo dalifusö zokhö ya'o!

28 Ba fagohi nono alawe andrö, i'ombakha'ö khö ninania zi no falukha ia. 29 Ba so dalifusö Rebeka andrö, Labano döi.

30 Ba me i'ila da'ö naya ba nikhu andrö, awö naya ba mbulökha khö nakhinia, ba me irongo ni'ombakha'ö Rebeka, me imane: Da'ö niŵa'ö niha andrö khögu! ba fagohi Labano andrö, isaŵa niha andrö ba gero mbanua, ba zinga mba'a, ba irugi; no soso manö ia ba da'ö; awö gondra, ba zinga mba'a.

31 Ba imane Labano: Ae yomo, nifahowu'ö Yehowa! hana wa ba da'e baero so'ö? Noa sa'ae uhaogö nomo ba no ufaigi naha gondra. 32 Ba me no irugi yomo niha andrö, ba iheta zela gondra [Labano] ba ibologö tou ndru'u, tufo gondra ba ibe'e gö ba ihalö nidanö, fanasa gahe khönia ba ba nawönia fao.

33 Ba me labe'e gönia mena'ö, ba imane: Lö mangado, irege no uŵa'ö niŵa'ögu!

Ba imane: Ba ŵa'ö!

34 Ba imane: Sawuyu Gaberahamo ndra'odo. 35 No ihöna howu-howu khö zokhö ya'o Yehowa, ba no sebua ana'a ia. No ibe'e bualania khönia Yehowa mbiri-biri ba saŵi ba firö ba ana'a ba sawuyu ira matua ba sawuyu ira alawe ba ondra ba kalide. 36 Ba Sara andrö, fo'omo zokhö ya'o, ba no mo'ono, ono matua, khö zokhö ya'o, me niha satua sa'ae ia; ba danga da'ö ibe'e fefu zi so khönia.

37 Ba no ibe'e li khögu sokhö ya'o, no ibe'edo ba hölu ba da'ö, imane: Lö tola ba Ndrawa Gana'ana öhalö ndra alawe khö nonogu, ba Ndrawa Gana'ana andre, si sodo ba danö, ba mbanuama möi'ö, 38 ba niwama, ba wangai ira alawe khö nonogu.

39 Ba no umane khö zokhö ya'o: Ba he wisa, na lö edöna i'o'ö ndra'o alawe andrö? 40 Ba imane khögu: Yehowa andrö, si no anehe, ba wanörögu lalagu andrö, ifowaö-waö mala'ikania fönau ba ifahowu'ö we'amöimö, ena'ö ba niwama öhalö ndra alawe khö nonogu, ba mbanuama andrö. 41 Ba awena aefa'ö ba wahölusa andre, na no möi'ö ba niwama; na lö latehe khöu, ba aefa'ö ba wahölusa andre khögu.

42 Ba me urugi mba'a andrö, me ma'ökhö, ba umane: He Yehowa Lowalangi, zokhö ya'o, Lowalangi Gaberahamo! na öfahowu'ö ndra'o ba lala andre nitörögu, ba tolodo: 43 Na sodo ba da'e, ba zinga mba'a, ba na so moroi yomo nono alawe, ba wana'u idanö, ba na umane khönia: Be'e ögu ma'ifu nidandö ba nasoa khöu! 44 ba na imane: Badu, ba da'ufabadugö göi ba gondra khöu! — ba ya da'ö ndra alawe andrö, si no ihonogöi Yehowa khö nono zokhö ya'o andrö.

45 Ba ha si'aikö aefa uhonogöi da'ö tödögu, ba so moroi yomo Rebeka, no i'angalisigö nasoa, möi ia mitou ba mba'a, mana'u idanö. Ba umane khönia: Be'e ögu, ubadu! 46 Ba i'anema'ö i'oro'ö nasoa, imane: Badu, ba da'ufabadugö ba gondra khöu göi. Ba ubadu nidanö ba ifabadugö ba gondra göi.

47 Aefa da'ö, ba usofu khönia, umane: Ha ono ndra'ugö? Ba imane: Ono Mbetueli ndra'odo, Betueli ono Nakhori andrö, ononia khö Milika andrö. Ba utema ube'e ba nikhunia naya andrö, ba ba mbulökhania.

48 Ba ufaöndrö ndra'o, mangalulu khö Yehowa, usuno Yehowa, Lowalangi zokhö ya'o, Aberahamo, me no i'oroma'ö khögu lala, si lö elungu ndra'o, lala ba wangai ono dalifusö zokhö ya'o, khö nononia. 49 Ba na edöna atö ami, mihakhösi tödö zokhö ya'o, na lö edöna faröi ami khönia, ba mi'ombakha'ö khögu; ba na lö'ö, ba mi'ombakha'ö zui khögu, ena'ö ufulido, ma ba gambölö, ba ma gabera usaŵa.

50 Ba latema linia ira Labano Betueli, lamane: Moroi khö Yehowa da'ö! Tebai maŵa'ö hadia ia, he si lö sökhi, ba he si sökhi. 51 Ya'e khöu Rebeka; ohe ia ba ae'e, ena'ö fo'omo nono zokhö ya'ugö ia, si mane niŵa'ö Yehowa.

52 Ba me irongo niŵa'öra andrö sawuyu Gaberahamo andrö, ba mangalulu ia khö Yehowa irugi danö tou.

53 Ba isao'ö baero sawuyu andrö naya ana'a ba aya firö ba nukha, ibe'e buala khö Rebeka; ba khö ga'ania ba khö ninania, ba ibe'e göi naya.

54 Ba manga ira ba mamadu hadia ia, ya'ia ba awönia fao, ba mörö ira ba da'ö.

Ba mahemolu ö, me no maoso ira, ba imane: Mitehe khögu wangawuli khö zokhö ya'o!

55 Ba lamane ira ga'a Rebeka inania: Akha mowongi na ma'ifu ba da'e nono alawe, ma irege fulu bongi, ba hana na mofanö ia.

56 Ba imane khöra: Böi mitahado! No ifahowu'ö Yehowa we'amöigu andre, ba mi'efa'ö ndra'o, ena'ö ufulido khö zokhö ya'o.

57 Ba lamane: Ba damuhede ita khö nono alawe, khönia tasofu!

58 Ba humede ira khö Rebeka, lamane khönia: Hadia, edöna'ö möi awö niha andre?

Ba imane: E, edönado!

59 Ba lafofanö sa'ae dalifusöra Rebeka andrö, awö zamaenu ya'ia föna ba sawuyu Gaberahamo andrö ba awönia fao.

60 Ba lafahowu'ö Rebeka, lamane khönia: He si akhi! Ya oya ngahönö ma'uwumö dania, ba yala'aro'ö khöra dania mbawa göli nemalira nga'ötömi!

61 Ba mangefa Rebeka, awö ngoni-ngoninia, möi ira yaŵa ba hulu gondra ba la'o'ö niha no mege; ba i'ohe Rebeka sawuyu no mege ba mofanö.

Moroi khö Yehowa da'ö! Tebai maŵa'ö hadia ia, he si lö sökhi, ba he si sökhi. Ya'e khöu Rebeka; ohe ia ba ae'e, ena'ö fo'omo nono zokhö ya'ugö ia, si mane niŵa'ö Yehowa.

III. Ifaondragö Rebeka andrö Iza'aki edit

62 Ba no möi ba "mba'a zauri, samaigi ya'odo" Giza'aki; ba danö si raya sa soso ia.[3]

63 Ba samuza ma'ökhö, ba no möi ba mbenua Giza'aki mangandrö, me tanö-tanö owi. Ba me ifaöga hörönia, ba i'ila gondra moroi sa.

64 Ba me ifakhölö ia Rebeka, ba i'ila Giza'aki.

Ba itibo'ö tou ia moroi ba hulu gondra, 65 ba imane khö zawuyu andrö: Ha niha da'ö, samaondragö ya'ita ba mbenua?

Imane sawuyu andrö: Sokhö ya'o da'ö!

Ba ihalö mbalu-balu mbawa, ibalugö ia.

66 Ba idunö-dunö khö Giza'aki sawuyu andrö wolaunia fefu.

67 Ba i'ohe baose Rebeka Iza'aki, baose ninania Sara, ihalö ia ba tobali fo'omonia ba itugu i'omasi'ö; ba terara dödö Giza'aki ba wa'amate ninania.

Famotokhi ba gahe edit

  1. Faigi 28:1; MozV 7:3
  2. Faigi 12:1,7; MozII 32:13
  3. Faigi 16:14

Fabaliŵa lala edit

Olayama Moze I: 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

Amabu'ulali Siföföna: Moze IMoze IIMoze IIIMoze IVMoze VYosuaSanguhukuRutiSamueli ISamueli IIRazo IRazo IINga'ötö INga'ötö IIEseraNehemiaEsiteraYobiSinunöAmaedola ZelomoSangombakhaSinunö SebuaYesayaYeremiaNgenu-Ngenu YeremiaHezekieliDanieliHoseaYoeliAmosiObadiaYonaMikhaNakhumiHabakukiSefaniaHagaiSakhariaMaleakhi

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö