Wb/nia/Korindro I/4

< Wb‎ | nia‎ | Korindro I
Wb > nia > Korindro I > 4

Halöŵö zinenge andrö edit

I. 1 Da'ö ndramuŵa'ö tödöra, dozi, ba khöma andre, enoni Keriso ndra'aga, samatörö si tobini andrö, khö Lowalangi.[1] 2 Ba ba zamatörö andrö, ba da'ö sa nifaigi ba khöra, ena'ö lö falimo zamösana.[2] 3 Lö'ö sa ba dödögu, na tehuku ndra'o khömi, ba ma ba rafe niha bö'ö, lö'ö sa göi uhuku ndra'odo. 4 Ba he sa lö ni'ilagu hadia ia, ba tenga na sa börö da'ö, wa laŵa'ö ena'ö satulö ndra'o. Ba So'aya zanguhuku ya'o.[3]

5 Andrö böi mi'etu'ö huku, hadia ia, na tenga inötö na, irege so Zo'aya, sohagaini göi si no tobini ba zogömi-gömi, sama'ele'ö söndra dödö andrö, ba awena dania tesuno zamösana khö Lowalangi.[4]

6 Khögu ba khö Afolo no uböbögö da'ö, ya'ami ira talifusö, börö ami, ena'ö mitöngöni khöma, fa böi fayaŵa ami, fa böi italu'i zi so ba zura, fa lö ifahokha zamösana, ba wangebua'ö ba zi samösa ba ba wangambözi zi samösa.[5]

7 Ha niha sa zamaehusi ya'ugö? Hadia khöu, si lö mube'e khöu? Ba na nibe'e khöu, ba hadia wa ösuno ndra'ugö, hulö tenga nibe'e khöu?[6] 8 No abuso ami, no fahöna khömi, no samatörö ami, ba zi lö ya'aga! Ena'ö na duhu wa no samatörö ami, fa samatörö göi ndra'aga, awömi![7]

Famakaora edit

II. 9 Ba dödögu sa, ba no oroma wa no fondrege zide-ide ndra'aga, ya'aga sinenge, ibe'e Lowalangi, hulö zi no mu'etu'ö huku famunu, me no tobali mai-mai ndra'aga ba nösi guli danö, ba mala'ika ba ba niha.[8] 10 Sambö tödö ndra'aga, börö Keriso, ba ya'ami, ba no satua-tua, ba khö Keriso; si lö abölö ndra'aga, ba ya'ami, ba sabölö; nifosumange ami, ba ni'ositengagö ndra'aga.[9]

11 Irugi ma'ökhö andre, ba solofo ndra'aga ba sowökhi tödö, no sambö nukha, ba no nibözi-bözi ndra'aga, ba lö nahama, sahono ndra'aga,[10] 12 ba ma'eregeisi dödöma, mohalö-halöŵö dangama; latandraŵaisi ndra'aga, ba mafahowu'ö ira, lagohi ndra'aga, ba mataha dödöma;[11] 13 laböbögö khöma zi lö sökhi, ba mangandrö ndra'aga; no tobali hulö zasao ba guli danö ndra'aga, hulö ndra'i, ba niha fefu, irugi da'e.[12]

Famarou tödö edit

III. 14 Tenga ba wangailasi ya'ami usura da'ö, ha ba wamarou tödömi, si mane iraonogu, somasi ndra'o.[13] 15 He sa fulu ngahönö khömi mandru, ba khö Keriso, ba lö ato nama khömi. Ba khö Keriso Yesu sa no mo'onodo ya'ami, moroi ba duria somuso dödö andrö.[14] 16 Andrö u'andrö khömi, mihalö famaedo khömi ndra'odo.[15]

17 Da'ö mbörö, wa no ufatenge khömi Dimoteo andrö, onogu andrö, ba khö Zo'aya, somasi ndra'o, si lö faröi, da'ö dania zamasugi ba dödömi lala andrö khögu, ba khö Keriso Yesu, si mane famahaögu fefu gofu heza, ba mbanua fefu.[16]

18 Ba no mohokha ösa, hulö na lö möido khömi. 19 Ba lö ara tö, ba möido khömi, na itolo Lowalangi, ba tenga li zohokha andrö dania usofu, ha fa'abölöra.[17] 20 Tenga sa li daya-daya mbanua Lowalangi andrö, no fa'abölö daya-dayania.[18] 21 Hadia zomasi ami, hadia, ue u'ohe, na möido khömi, ba ma fa'omasi ba Eheha wa'ebolo dödö andrö?[19]

Famotokhi ba gahe edit

 1. Faigi 3:5; KorII 4:5; Kol 1:25–26
 2. Luk 12:42; FetI 4:10
 3. KorII 1:12; 5:10–11; Sin 19:13; 143:2
 4. Rom 2:16; Sangomb 12:14; KorII 10:18
 5. Rom 12:3
 6. Yak 1:17
 7. Fam 3:17
 8. KorII 4:11; Heb 10:32–33
 9. Faigi 1:18 b.t.; 3:18
 10. KorII 11:23–27
 11. Faigi 9:15; HalZin 18:3; Rom 12:14; Mat 5:44
 12. HalZin 22:22
 13. TesI 2:11 b.t.
 14. Gal 4:19; Filem 10
 15. Faigi 11:1
 16. Faigi 16:10; TimI 1:2; TimII 1:5
 17. Faigi 16:5–6; Yak 4:15
 18. Faigi 2:4; Luk 17:21
 19. KorII 13:10

Fabaliŵa lala edit

Olayama Zura Korindro I 12345678910111213141516

Amabu'ulali Sibohou: MataioMarekoLukaYohaneHalöŵö ZinengeRomaKorindro IKorindro IIGalatiaEfesoFilifiKoloseTesalonika ITesalonika IITimoteo ITimoteo IITitoFilemoHeberaioYakoboFetero IFetero IIYohane IYohane IIYohane IIIYudaFama'ele'ö

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö