အိဉ်စျူဗေတာ:လိတ်ဖြုံႏတန်

This page is a translated version of the page Incubator:Uppercase and the translation is 100% complete.

လွိုတဲင် မွဉ်းဖျင် ဝိစ်သိဉ်နရီကို အဝ်ႏကုဲင်နာꩻဝီခီအစံꩻကိုနဝ်ꩻ တောမ်ႏဖန်ဆင်ꩻမွုန်းသွော့ လိတ်မဲ့ငါ ကစဒါႏတောမ်ႏ လိတ်ဖြုံႏပေႏ (ဥပမာႏ "a, b, c, d")နဝ်ꩻသြ။ ဗိုန်ပီနုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ အဝ်ႏလိတ်မဲ့ငါ လိတ်ဖြုံႏပေႏ တောမ်ႏဖန်ဆင်ꩻမွုန်းသွော့ ယီးနယ်ချာလိဉ့်ဖိုင်ႏ လိတ်မဲ့ငါ လိတ်ဖြုံႏတန်ထျꩻသြ။

ပွိုးတမုဲင်ꩻဟောင်း?

ပုင်ႏမဲဉ်ႏနဝ်ꩻတဲ့ လွိုတဲင်ဝိစ်သိဉ်နရီကို အဝ်ႏကုဲင် ဝီခီပီးဒီးယား ပရောစဲစ်အလင်ဖိုင်ႏကို ကအဝ်ႏဒါႏ လိတ်မဲ့ငါဖိုင်ႏလို့လို့နဝ်ꩻ တဲမ်းစဗာႏဒျာႏတောမ်ႏ လိတ်ဖြုံႏတန်အနေႏ ပွိုးအွောန်ႏထွော့ခါꩻနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ နွို့စွောန်ႏ http://en.wikipedia.org/wiki/germany မွေးတဝ်းလဲ့ http://en.wikipedia.org/wiki/Germany အဗာႏမုဲင်ꩻကိုတယဝ်း အီႏတွိုႏလွေꩻဗိုန်ပီဒျာႏ လိတ်မဲ့ငါတဗာႏချင်ႏကိုနဝ်ꩻသွူ။

အိဉ်စျူဗေတာကိုယိုနဝ်ꩻ အွောန်ႏထွော့ချက်နဝ်ꩻဖိုင်ႏ တွိုႏခြောင်ꩻသော့ꩻတဝ်း ဝေါဟာရအထဲင်းဆꩻချာဖဲ့ꩻကို ကအဝ်ႏဒါႏ လိတ်မဲ့ငါကတူႏရဲန်ႏဖိုင်ႏကိုသွူ။ ကွဲႏတွော့ꩻ နာꩻဝီခီကို မိဉ်ႏဖန်ဆင်ꩻထွူ နမ်းပဲင်ႏဒိုမေင်းဖြယ်ခိန်ႏနဝ်ꩻ အီႏဖုဲင်းထန်ႏထိုꩻ ဝေါဟာရအထဲင်းအသွုပ်တဲင် နာꩻဝီခီတသာထျꩻ မိဉ်ႏသွင်ꩻပသာ လိတ်မဲ့ငါကျာꩻနဝ်ꩻ မော့ꩻထိုꩻဒါႏ ပျသနာႏအယပ်ꩻခုဲင်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ဥပမာႏ နာꩻဝီခီကိုနဝ်ꩻ Wp/en/germany တကာႏတဝ်း Wp/en/Germany လိတ်မဲ့ငါလဲ့ သမ်းအဝ်ႏသော့ꩻတဲင် မိဉ်ႏသွင်ꩻပသာ ရေႏယီးနယ်ဒါႏတဗာႏတာႏနဝ်ꩻ ထွာအီဒါႏ ပျသာႏနာႏအယပ်ꩻခုဲင်ႏသွူသြ။

လိတ်မဲ့ငါ အမိဉ်ႏဖိုင်ႏတာႏ ဆဲင်ႏဒါႏအနယ်ꩻပညာႏ အွောန်ႏထွော့ချက်ဖိုင်ႏခရာႏနဝ်ꩻ ဟော်ꩻထွားသွုပ်နွောင်ꩻဒျာႏ အိဉ်ႏကလေက်ဝီခီပီးဒီးယားကိုနဝ်ꩻသွူ။

အီႏမာꩻထဲင်းဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻဟောင်း?

ထွားချာယင်းသွော့ လိတ်ပထမဝါကျနီရဲဉ်ႏ ကီနဝ်ꩻသြ။ (ဝေါဟာရအသွုပ်ထဲင်း မိဉ်ႏထွူ) တောမ်ႏဖန်ဆင်ꩻမွုန်းတဝ်းဒုမ် ကတူႏရဲန်ႏကို ကစဒါႏတောမ်ႏ လိတ်ဖြုံႏပေႏ လိတ်မဲ့ငါဖိုင်ႏသြ။ တမ်းပလေက်ဖိုင်ႏ၊ ကဏ္ဍဖိုင်ႏတာႏတဲ့ ဗိုန်ပီနုဲင်းနဝ်ꩻနေနေသွူ!

ခွေသွဉ်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏကျုံႏမော့ꩻထိုꩻ ပျသာႏနာႏအယပ်ꩻခုဲင်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻ လိတ်မဲ့ငါတဗာႏကိုသွူ။
အီႏမာꩻဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻယို နာꩻမိဉ်ႏသေနာႏစဲင်းလဲဉ်းနဝ်ꩻ မိဉ်ႏအဝ်ႏတဲ့ ခြုဲင်းပြောင်ꩻမဲဉ်ႏလွေꩻဖေႏသွော့ လိတ်မဲ့ငါ ကတူႏရဲန်ႏအမဲဉ်ႏထျꩻသြ။ မိဉ်ႏမွေးတဝ်းနဝ်ꩻ လိတ်မဲ့ငါနဝ်ꩻတဗာႏယို မိဉ်ႏခံႏဗာႏသွူ ဝင်ꩻအွောန်ႏထွော့ {{delete|case problems}} နဝ်ꩻ ခွုမ်ပဲင်ႏခြပ်တဲပ်ဖန်းဖြယ်သားတဖြာꩻ အီႏခွုမ်မာꩻသွုပ်လွေꩻထဲင်းသွူနဝ်ꩻသနယ်သြ။