Wp/zgh/ⴰⵎⴰⴹⴰⵏ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⵎⴰⴹⴰⵏ

ⴰⵎⴰⴹⴰⵏ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Venus) ⴷ ⴰⵎⵜⵉⵡⴳ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ ⵖⴼ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ. ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵎⵜⵉⵡⴳⵏ ⵉⵏⴰⴽⴰⵍⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴳⵓⵜ ⴷⴳⵙ ⵓⵥⵔⵓ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ. ⵙⵎⵎⴰⵏ ⴰⵙ ⵉⵕⵓⵎⵉⵢⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⴼⵉⵏⵓⵙ; ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵛⵜ ⵏ ⵡⴰⴼⵓⵍⴽⵉ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵏ ⴰⵍⵜⵓ ⵙ ⵜⵉⵜⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴳⵉⵜⵉⵜⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵎⴰⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵜⴰⵢⵍⴳⵉ ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵜⴰⴳⴳⵯ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⴷ ⴳ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⵏⵜⵍ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ. ⴰⵎⴰⴹⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⵡⴰⵍⴰ ⵉⵙⵎⵔⵖⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴹ ⴷⴳ ⵓⵊⵏⵏⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ. ⴰⵎⴰⴹⴰⵏ ⵢⴰⵥ ⵉ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵜⵉⵡⴳ ⵢⴰⴹⵏ.

ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵏ ⵙ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵎⴽⴷⴰ ⵜ ⵉⵥⵕⴰ ⵎⴰⵔⵉⵏⵔ 10