Wp/tzm/ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
Tamazight berber.svg

Tamaziɣt / Tamazight
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ: Flag of Morocco.svg ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
Flag of Algeria.svg ⴷⵣⴰⵢⵔ
Flag of Libya.svg ⵍⵉⴱⵢⴰ
Flag of Burkina Faso.svg ⴱⵓⵕⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵓ
Flag of Tunisia.svg ⵜⵓⵏⵙ
Flag of Niger.svg ⵏⵉⵊⵉⵔ
Flag of Mali.svg ⵎⴰⵍⵉ
Flag of Mauritania.svg ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ
Flag of Egypt.svg ⵎⵉⵚⵕⴰ
Flag of Europe.svg ⵓⵔⵓⴱⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ
ⵜⴰⵙⴳⴰ: Berber flag.svg ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ: ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 77 ⵎⵍⵢⵓⵏ
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ: 23
Astay n tawja

Template:Wp/tzm/Agjja ibiro-roman
Template:Wp/tzm/ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ibiro-roman castillan

Asngl Amddud:
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵙⵉⴱⵜ: Flag of Morocco.svg ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ)
Flag of Mali.svg ⵎⴰⵍⵉ (ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ)
Flag of Niger.svg ⵏⵉⵊⵉⵔ (ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ)
Flag of Algeria.svg ⴷⵣⴰⵢⵔ (ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ)
Flag of Azawad.svg ⴰⵥⴰⵡⴰⴷ (ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ)
Agraw n Tasnawal: Académie royale espagnole
(Real Academia Española)
Isngal n tutlayt:
ISO 639-1: tzm
ISO 639-2: tzm
ISO 639-3: Template:Wp/tzm/Doc ISO3
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ L (ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⴷⴷⵔⵏ)
Tažli (étendu): I (ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ)
IETF ku
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ: Tamazgha.jpg

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜEdit

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵉⵖ (ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ Tamaziγt) ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵣⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⴷⵔⵏ,ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵣⵉⵙ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⵏⵜⵏⵉⵏ ⴷⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ) ⴷⵉ 9 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⵓⵏⵙ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵎⵓⵔⵉⵟⵏⵢⴰ ⵎⵉⵚⵕⴰ (ⵙⵉⵡⴰ) ⴷ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⴷ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵏⵉⵊⴻⵔ ⴷ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵓ ⵍⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵍⴰⵢⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴰ ⴷ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰ ⴷ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ,

ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵎⴰⵏⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵖⴻⵏEdit

 
ⴱⴻⴷⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
 
ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
 
ⵜⴰⵏⵍⵎⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ
 
ⵜⴰⵏⵍⵎⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ

  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ(ⵍⵎⵔⵔⵓⴽ)ⵙ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ المملكة المغربية ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ; ⵜⵙⴰⵊⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵅ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉ ⴰⴳⵎⵎⵓⴹ ⵏⵏⵙ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⵢⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ

  ⴷⵣⴰⵢⵔ

ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ (ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ) ⵏⵉⵖ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ⵜⴰⵡⴰⵏⴽⵜ ⵜⴰⵎⵓⵙⵍⵎⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵜ ⴷⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵜⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵅ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵍ ⴰⵎⵍⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵅ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵓⵏⵙ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵅ ⵓⵢⴼⵓⵙ ⵎⴰⵍⵉ ⴷ ⵏⵉⵊⴻⵔ ⵅ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ

  ⵜⵓⵏⵙ

ⵜⵓⵏⵙ ⵜⴰⵡⴰⵏⴽⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵜⵓⵙⵉⴷ ⵉⵏⴳⵔ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵏⵙ ⵎⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ,ⵎⴰⵎⴽ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ , ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵏ ⵏⵜⵜⴰⵜ 100% ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵖ ⵉⵜⵄⵔⵔⴱ ⵉⵍⵙ , ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵄⵔⵔⴱ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴳⴰⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⵓⵏⵙ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ، ⴷⵉ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ... ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵜⵉⵎⵜⵜⵉⵜ (ⵉⵊⵜⵉⵍⴰⵄⵉⵢⴰ) ⴷⵉ ⵜⵓⵏⵙ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2009 ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵏ ⵙⴳ ⵍⴰⵚⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵅⴼ 60% ⵙⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ. ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵏ ⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵏⴼⵔⴰ (ⵜⵃⴽⵎ) ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⴰⵜ (ⵇⴱⵍ) ⴰⴷ ⵜⴹⵕ ⵇⴰⵔⵟⴰⵊ ⴷⵉ ⴰⵏⴰⵡ ⵜⵉⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵃⴽⵎⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ , ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⴱⴹⴰ ⵖⵔ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵏⵉⵏ، ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴳⵔ ⵜⵉⴽⵓⵏⴼⵉⴷⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵉⵜⵓⵙⵙⴰⵏ، ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵍⴼⴰⵔⴰⵛⵉⵛ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵍⴰ ⴷ ⵍⵇⵚⵔⵉⵏ ⴰⵔ ⴰⴼⵜⴰⵙ ( ⵙⵓⵙⴰ ⴷ ⵚⴼⴰⵇⵚ ) ⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵏⵟⵍⴰⵙ ⴷ ⵜⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵍⴰ، ⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵖⵎⴰ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ (ⵍⵊⴰⵏⵓⴱ) ⴰⵛⵔⵇⵉ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⴷⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉⵙ ⵍⵄⴽⴰⵔⴰ ⴷ ⵍⵅⵣⵓⵔ ⴷ ⵜⴰⵡⴰⵣⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⵔⵏⴰ ⴷ ⴷⵉⴷⵙⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵖⵎⵔⴰⵙⵏ ⵍⵊⴱⴰⵍⵉⵢⴰ . ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵓⵍⴰ ⴷⵉ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ , ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴱⴹⴰ ⴰⵔ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵉⵏ، ⴷⴰ ⵏⴽⵯⵜⵜⵉ ⴷⵉⴳⵙ ⵣⵓⵏⴷ: ⵍⵃⵉⵚⵔ، ⵎⵇⵄⴷ، ⵏⴰⵇⵣⴰ، ⵎⴰⴽⵏⴰ، ⴱⵊⴰⵡⴰ، ⵍⵃⵏⴰⵏⵛⴰ، ⴰⵡⵜⴰⵍⴰ، ⵓⵍⴰⴷ ⵄⵉⵢⴰⵔ، ⵡⴰⵔⵜⵍⴰⵏ، ⵍⴱⵔⴰⵇⴰ، ⴽⴰⵙⵔⴰ، ⵀⵡⴰⵔⴰ، ⵛⴰⵔⵏ، ⵣⵖⴰⵍⵎⴰ ... ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵙⵉⵡⵍⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵙ ⴰ ⴷⵉ ⵜⵓⵏⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 500,000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵎⵟⵎⴰⵟⴰ، ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ، ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⵊⴰⵔⴱⴰ،ⵇⴰⴱⵙ, ⴳⴰⴼⵚⴰ، ⵍⴳⵚⵔⵉⵏ,ⵜⴽⵔⵓⵏⴰ,ⴽⵙⵔⴰ,ⵜⴰⵍⴰ ⴷ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵅⴰⵎⵉⵔ ⴷ ⵜⵎⵉ ⵏ ⵉⵡⵓⵜⵜⴰ ⴰⴽⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵙⵉⵡⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴱⵍⴰ ⵏⴻⵜⵜⵓ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⴷⵉ ⴱⵕⵕⴰ


  ⵍⵉⴱⵢⴰ

ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⴰⵡⴰⵏⴽⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⵉ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ (ⵉⵥⵍⵎⴹ) ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵟⴰⵔⴰⴱⵍⵓⵙ

  ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ

ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵓⵙⵍⵎⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵜ; ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴷⵉ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ ⵜⵍⵍⴰ ⵅⵓ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙⵉ ⵅ ⵥⵍⵎⴹ ⵉⵏⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴷ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵙⵉⵏⵉⵖⴰⵍ ⵅ ⵢⴼⵓⵙ ⴷ ⵎⴰⵍⵉ ⵅ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⴷ ⵓⵢⴼⵓⵙ

  ⵎⵉⵚⵕⴰ

  ⵓⵔⵓⴱⴰ

  ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵓ

  ⵏⵉⵊⴻⵔ

  ⵎⴰⵍⵉ

  ⴽⴰⵏⴰⵔⵉ

ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜEdit

ⴼⵖⵏⴷ ⵣⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 7 ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⵣⵎⴰⵔ ⵡⴻⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵎⴷ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍ ⵏⵉⴹⵏ ⵎⴰⵎⵛ ⵉⵜⵡⴰⵍⴰ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵉ ⵓⵏⴷⵔⵉ ⴱⴰⵙⵉ

ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵙⵓⵙⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵡⴰⵙⵏⴻⵏ ⵖ ⵢⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵔⵔⵓⴽ ⴷ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏⵓ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴷⵔⵏ. ⵎⴰⵛ ⴰⵔ ⵜⵉⵏ ⵏⵜⴰⴼⴰ ⵜⵍⵍⵓⵣⴰ ⵓⵍⴰ ɣ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⴷ ⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵙⵍⴰ. ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⵣⴷⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵍⴽⴰⵎⵏ ⴷ ⴷⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵓ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴷⵔⵏ

ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵣⵡⴰⵡⵜ ⵜⴳⴰⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⴻⵏ ⵖ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ. ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍ ⵙⴳ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⴰⵏⴻⵏ . ⵜⴰⵛⴽⵉⴷ ⵖ ⵜⵉⵖⵔⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⵓⵙⵉⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵓⵜ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵜⵏⵜ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ. ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵖ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵙⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴳⵜ ⵖ ⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏⵙ. ⵎⴰⵛ ⵜⴰⵇⴱⵢⵍⵉⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵓⵔⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ

ⵜⴰⵖⴰⵡⵏⵉⵛⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵣ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵍⵖⵡⴰⵏⵉⵛ Template:Wp/ⵙⵀⵉ/ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ ⵏⵉⵖ (ⵙ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ Tarifit) ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⵉⵔⵉⴼⵉⵢⵏ,ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⴷ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏⴰⵔⵉⴼ ⵉⴷ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴷⵉ ⵓⴳⴰⴼⴰ (ⵉⵥⵍⵎⴹ)ⵏ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ. ⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ 3 ⴰⵔ 4 ⵏ ⵍⵎⵍⴰⵢⵏⵉ ⵏ ⵎⵉⴷⴻⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵏ ⴷⵉ ⵍⵎⵕⵕⵓⴽ ⴷ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ

ⵟⴰⵎⵛⴰⵇⵜ

ⵟⴰⵙⵏⴷⵉⵜ ⵜⴰⵙⵏⴷⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵣ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵟⵓⵏⵙ. ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏⵜ. ⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵣ 1950 ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ, ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⴷⴰⵔ ⵎⴰⵙⵜ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰⵏ. γ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵟⵓⵏⵙ, ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉ ⵙⴽⵔⵜ ⵏⵉⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴹⴰⵍ. ⵉⵎⴱⴷⴷⴰⴷⵏ ⵉⵇⴰⵡⵎⵉⵢⵏ ⵏ ⵡ-ⴰεⵔⴰⴱⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵏⴱⵟⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ 50 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵢⴰⴷ ⴳⴰⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙⵉⵏ ⵏⵙⵏ ⴰⴷ ⵏⵖⵉⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⴳⵀⵉⵏ

ⵜⴰⵛⴰⵡⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴹⴼⵔ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ

ⵜⴰⵎⵣⴰⴱⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵖ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵣ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵖ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵉⵍⴰⵢⵜⴰⵜ ⵖⵔⴷⴰⵢⴰ .

ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵉⵜ ⵏⵉⵖⴷ ⵎⴰⵣoɣ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴼⵓⵙⵏ ⵏⵖ (ⵊⴰⴱⴰⵍ ⵏⴰⴼⴼⵓⵙⴰ)ⵖ ⵍⵉⴱⵢⴰ. ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴼⵓⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵏⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵉⴷⵔⵏ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵜⴱⵉⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵖ ⴷⴷⵓ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵍ-ⵇⴷⴷⴰⴼⵉ ⴱⴰⵛ ⴰⵙⵜ ⵜⵎḍⵍ. ⴰⵔⵜ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 150 000 ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ. ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ (IⵚO 639-3) ⵏⵙ ⵉⴳⴰⵜ: ⵊⴱⵏ. ⵜⴰⵡⵊⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵛⴰⵎⵉⵜⵓ-ⵙⵉⵎⵉⵜⵉⴽ ⵣ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵓⵙⵢⴰⵜⵉⵏ ⵏⵉⵖⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵓⵙⵢⴰⵡⵉⵢⵉⵏ. ⵎⵏⵛⴽ ⴰⴱⴷⴷⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵉⵛⵏⵓⴱⵛⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵣ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ. ⵎⴰⵛ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵏⴰḥⴰⵢⴰⵜ ⴷⵉⵙⵏⵜ.

ⵜⴰⵣⵏⴰⵜⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵡp/ⵙⵀⵉ/ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵖ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ. ⴰⵔ ⴰⵙ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏⵉⵖⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵜ. ⵜⴳ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵣⵏⴰⵜⵉⵢⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵣⵏⴰⵜⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ . ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⵙ ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵖ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ 1985 ⵖ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵓⵡⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵜ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵜⵜⴰⴼ. ⵍⵄⵡⴰⵢⴷ ⵏ ⵉⴳⴳⵎⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵣⵏⴰⵜⵉⵜ ⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵖ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⵎⵄⴰⵎⵔⵉ. ⵜⵜⵓⵇⵢⵢⴰⴷ ⵖ ⵉⵎṣṭⵉⵔⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏ UNEⵚⵛO

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰEdit

ⴳⵯⴰⵏⵯⵏⵖⵎⵯⵓⵙⵔⵯⵎⴰⵏⵉⴰⵀⴰⵛⴽⴻⵔⵙ ⴽⵯ
a اَ b ب g d د ḍ ض e f ف k ك
h ه ḥ ح ε ع x (kh) q ق i اِ j ج l ل m م n ن
u اُ r ر ɣ (gh) غ s س ṣ ص c ش t ت ṭ ط w و
y ي z ز

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖEdit

ⵓⵔⴰⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴻⴳ ⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2003 ⵉⵙⵉⴷⴼ (ⵉⵙⴽⵛⵎ) ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ; ⵜⴷⵡⴻⵍ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏⵉⵖ Tifinaɣ) ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ;

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉⴳⴳⵎⴰⵢⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵉⵍⴰ ⴷⵉ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵙⵅⴷⵎⴰⵏⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵟⴰⵡⴰⵔⵉⵇ

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜEdit

Iⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵏⵉⵎⵔⵓⴽⵉⵢⵏ ⴰⵔ ⵜⴰⴼⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵔⵅⴰ ⴱⵣⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵜⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉɣⵜ ⵜⴰⵍⵉⵜⵉⵏⵉⵜ. ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵏⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏⵜⴰⴼⴰ ⵯ ⵍⵡⵉⴱ ⴷ-ⵙⵉⵜⴰⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵯⵏ ⵏ - ⴱⵔⵔⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ.

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜEdit

ⵍⴻⴼⵜ|ⵜⵀⵓⵎⴱ|200pⵅ|Mⴰⵏⵉ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵟⴰⵎⴰⵣⵉⴳⵀⵜ Uⵔⴰⵏ ṭⵍⴱⴰ ⴷ ⵉⵎⵀⴷⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵣⴳⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵎⵔⵔⵓⴽ ⵙ-ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵜⴰ3ⵔⴰⴱⵜ ⵓⵍⵍⴰ ⵙ ⵉⴳⵎⵎⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⵎⴰⵉⵏⵜ, ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵉⴷⵍⵍⵉⵙⵏ ⵜ ⵜⴰⵙⴰⵏⵉⵜ ⴳⵀⵉⴷ ⴷ ⴳⵀⵉⵏ. Template:Wp/tzm/ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢEdit

 
ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ

ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ

ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵙⵉⵔⵜⴰ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ ⵜⴱⴻⴷ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵣⵉ ⵜⵓⵏⵙ ⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⴰⵏ ⴷⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴱⵉⵄⵉⵏ ⵜⴰⵔⴱⵉⵄⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵎⴰⵣⵉⵍⵢⵓⵏ ⴷⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⴷⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵏⴻⵜⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵣⵜ ⴷⵉ ⵎⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⵕⵓⵎⴰⵏ ⴳⵉⵏ ⵜⵉⵡⵉⵣⴰ ⵊⵉⵔⴰⵙⵏ ⵅ ⵇⴰⵔⵟⴰⵊ, ⵜⴰⵔⴱⵉⵄⵜ ⵡⴰⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙⴰⵢⵙⵓⵍⵢⵓⵏ ⵍⴰⵏ ⴰⴳ ⵇⴻⵔⵟⴰⵊ ⵅ ⵕⵓⵎⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙⴻⵏ ⵜⵍⴰ ⵊⴰⵔ ⵙⵟⵉⴼ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵜ (ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ) ⴷ ⵡⴰⵀⵔⴰⵏ ⴷⵖⵉ

ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵏⵉⵖ ⵎⴰⵙⵉⵏ ⴰⵙⵎⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵖ