Wp/tzm/ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ
  ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ
Azawad
____
 
Coat of arms Location of Kurow
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ :------------
ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ : ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ -----
Coat of arms
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴳⴰⵡ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵓⵔ ⵜⵍⵉ
ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⵣⴰⵡⴰⴷⵢⴻⵏ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ

ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ
______
_________
ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ
_________

__________
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ________
ⴰⴷⵔⵉⵎ ___________ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ
ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ
ⴽⵉⴷⴰⵍ

ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ

edit

ⴰⵥⴰⵡⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴷⴷⵖ ⵡⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ ⵉ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵜ ; ⵜⵓⵎⵥ ⴰⴽⴽⵯ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⵍⵓⵎⵕ ⵏⵏⵉⴽ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴽⵉⴷⴰⵍ ⴷ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵏⵏⵉⵊⵔ ; ⴰⵡⴷ ⴰⵔ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵀⵡⴰ ⴷ ⴰⵖⴰⴷⵉⵙ ⴷ ⵉⵜⵜⵙⵏⵜ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⵍⵜ ⴳ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ .

ⵜⵓⵎⵥ ⴰⵥⴰⵡⴷ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴳ ⵎⴰⵍⵉ ⵙⴳ : ⵜⵉⵎⴱⵓⴽⵜⵓ ⴷ ⴽⵉⴷⴰⵍ ⴷ ⴳⴰⵡ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵜⵜⵓ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴳ ⵓⴹⵖⴰⵕ ⵏ ⵎⵓⴱⵜⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⴰⵔ 60% ⴳⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ . ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵜⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵔⴰ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵚⵚⵓ ⴷ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ ⴷ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ ⵓⵍⴰ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⴷ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⵕ ⴷ ⵏⵏⵉⵊⵔ ⴳ ⵓⵏⵇⵇⵔ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⵔ ; ⵉⵎⴰ ⴳⵔ ⴰⵙ ⴷ ⵎⴰⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ .

ⴰⵥⴰⵡⴰⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵖⵕⵎⴰⵏ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴳⴰⵡ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴷⵖⵉ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴳ ⵜⵉⵎⴱⵓⴽⵜⵓ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵉⵖⵕⵎⴰⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵜⵓⵎ ⴰⵔ ⴽⴽⴰⵜⵏ ⴷⵖⵉ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ . ⵜⴰⴳⵓⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⴽ ⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵏⵙⵏ ⴳ ⵎⴰⵍⵉ ; ⴰⵔ ⵏⵏ ⴷⵉⵖ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵜⴰⵢⴹ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⴳⵉⴽⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⴰⵥⴰⵡⴰⵖ

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ

edit

ⵉⵜⴰⵡⴹⴻⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ ⴰⵔ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⴷ ⵍⵎⵍⵢⵓⵏ(2 million) ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ (ⵓⴼⴳⴰⵏ),

ⵉⵡⵍⴰⴼⵏ

edit

ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ

edit

ⵣⵉ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ

edit
 • 1325:ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴰⵡ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴻⵏⴱⴹ ⵅⴼ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ
 • 1433:ⵜⴻⴼⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⵙⴳ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ
 • 1591:ⵓⴷⴼⴻⵎ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⴻⵏ ⵖⵔ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ
 • 1893:ⴰⵍⴽⴰⵎ (ⴰⵡⴰⴹ)ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⴻⵏ(ⵉⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵉⵢⴻⵏ) ⵖⵔ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ, ⵜⴻⵙⴻⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⴰ ⵜⴰⵏⵣⴱⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵣⵉ ⵉⵜⴻⵔⴳⵉⵢⴻⵏ ⴷⵉ ⵎⴰⵍⵉ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵛⵉⵅ ⴰⵎⵓⴷ
 • 1960:ⵜⵓⵛⴰ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵉ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ,ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⴷ ⵜⵓⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ”ⵙⵓⴷⴰⵏ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵉ” ⴷ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ
 • 1961: ⵜⴻⴼⵖ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⵙⴳ ⵜⵓⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ “ⵙⵓⴷⴰⵏ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵉ” ⴷ ⵜⴻⴱⴷⴷⴻⵍ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵜⵓⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ “ⵙⵓⴷⴰⵏ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵉ” ⵖⵔ ⵜⵓⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ, ⵜⴻⵇⵉⵎ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ ⴳⵉⴳⵙ .
 • 1963: ⵜⴻⵟⵟⵉⵇⵙ ⵉⵎⵏⴼⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⴻⵏ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ
 • 1991: ⴰⵣⵎⴻⵎ ⵅⴼ ⵓⵎⵜⴰⴼⴰⵇ ⵏ ⵜⴰⵎⵏⵔⴰⵙⴻⵜ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⴻⵏ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ
 • 1996:ⴰⵙⵎⵓⵔ(ⴰⴽⵎⵍ) ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⴻⵏ ⵉⵣⴰⵡⴰⴷⵉⵢⴻⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ
 • 2005: ⵉⴽⵔ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵎⵉ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵉ ⵓⴱⴷⴻⵍ ⴳ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ ⵖⵔ ⵙ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵍⵉ
 • 2009:ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵉ ⵓⴱⴷⴻⵍ ⵉⵍⴰⴼⵏ(ⵙⵍⴰⵃ) ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⴼⵉⵔ ⵉⵖⵉⵎⵉ ⵖⵔ ⵜⴰⵟⵟⴱⵍⴰⵜ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ
 • 2010: ⵉⴱⴷⴰ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ
 • 2012: ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵓⵙⵍⵉⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⴼⵓⵙ ⵅⴼ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ ,ⴷ ⵉⵙⵎⴰⵍ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ ⵙⴳ ⵎⴰⵍⵉ

 
ⴰⴳⴳⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ