Wp/tzm/ⵜⵓⵏⵙ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⵓⵏⵙ


ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⵏⴻⵙ

Republic of Tunisia

Bandiere Emblem
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ
ⴰⵎⴰⵜⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ :
ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ :
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵙⵉⴱⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵔⴱⴰⵜ
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵏⴽⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ
ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ / ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⴱⵏ ⴽⵉⵔⴰⵏ
ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵅⴼ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ 2 ⵎⴰⵕⵙ 1956
ⵅⴼ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ 7 ⵉⴱⵔⵉⵍ 1956
ⴰⵏⵣⵡⵉ
ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ 163,610 km2
Intal mont 69°
% ⴰⵎⴰⵏ 2,4%
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ {{{ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ}}} ab.
Intal mont 22°
Densitât 63 ab./km2
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ
ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ
Fuseau horaire {{{Fuseau horaire}}}
Densitât 63 ab./km2
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⴷⵔⵉⵎ TND
Consum energjie 0,72 kWh/ab.
Variis
ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ {{{ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵍⵡⵉⴱ}}}
ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ {{{ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ}}}
Plache automobilistiche I
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵜ
 


ⵜⵓⵏⵙ

edit

ⵜⵓⵏⵙ (ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ: تونس) ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵖⵏ ⵜⵓⵏⵙ-ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⵜⵙⵄⴰ ⵜⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⵯⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴳ ⴰⵎⴰ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ, ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴳ ⴰⵎⴰ ⴰⵎⴰⵍⵓ, ⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⵙ ⵓⵎⴰⵍⵓ, ⴷ ⵓⴳⴰⴼⴰ. 40% ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵉⵙ ⴷ ⵜⴰⵏⵣⵕⵓⴼⵜ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵍⴰⵎⴰⵄⵏⴰ, ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵉⵏ ⴰⵏⴷⴰ ⵜⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⵏⵥⵓⵍ. ⴷⵉⵏⵏⴰ ⴷⴰⵖⵏ ⵢ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⴷⵓⵃ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⴽⴰⵔⵜⴰⵊⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⴹⵉ ⵜⵉⵙⵙ 3 ⵣⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵛⵛⵓ. ⵜⵡⵡⵉ-ⴷ ⵜⵉⵍⵍⵍⵉ ⵉⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵎⵖⵔⵙ 1956 ⵢⵍⵍⴰ ⵉⵙⵎ ⵉⵏⵙ: ⵜⴰⴳⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ, ⵙⴳ ⵉⵎⵉⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1957 ⵜⴱⴷⴷⵍ ⵉⵙⵎ ⵉⵏⵙ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵉⵏⵙ, ⵢⴷⵡⵍ ⵉⵙⵎ ⵉⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ: ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵜⵓⵏⵙⵉⵜ.

ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ


ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⴷⵉ ⵜⵓⵏⴻⵙ

edit
 
ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⴷⵉ ⵜⵓⵏⴻⵙ

ⴷⵉ ⵜⵓⵏⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ , ⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵏⵙⵏ 168.000 ⴷⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ 6,5 ⵎⵉⵍⵉⵓⵏ ⴷⵉ ⵍⵄⵉⵔⵇ ⵃⴰⵙⵙⴱ ⵜⵙⵜ ⴰⴷⵏ, ⴷ ⴳⴰⵔ 800 ⵉⴳⵎⵉⵎⵏ ⴷ 1 ⵎⵉⵍⵉⵓⵏ ⵙⵙⵏ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⴰⵡⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵓⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ,ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⵍⴱⵉⴷⵢⴰ ⵏ ⵍⵡⴰⵄⵢ ⴰⴼ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵉ. ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵊⵔⴱⴰ, ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵟⵎⴰⵟⴰ, ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵙⵏⴷ, ⵜⴰⵎⵖⵣⴰ, ⵛⵏⵉⵏⵏⵉ, ⴷⴷⵡⵉⵔⵜ, ⴰⵎⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵣⵡⴰⵡⴰ (ⵣⵔⵉⴱⴰ, ⵜⴰⴽⵔⵓⵏⴰ, ⵊⵔⴰⴷⵓ), ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵅⵎⵉⵔ, ⵉⵛⴰⵡⵉⵢⵏ ⵏ ⵍⴳⴰⵙⵔⵉⵏ ⴷ ⴰⵟⴰⵙ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵔ ⴰⵙⵙⴰ. ⴷⵉ ⵜⵓⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵖⵓⵔ-ⵙⵏⵜ ⴰⵥⴰⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎ ⵓⵍⴰⴷ ⵊⵍⴰⵙⵙ, ⵓⵍⴰⴷ ⵄⴰⵢⵔ, ⵍⴼⵔⴰⵛⵉⵛ, ⴰⵜ ⵎⴰⵊⵔ, ⵙⵡⵙⵉ, ⵓⵍⴰⴷ ⵅⵎⵉⵔ, ⵉⵡⵔⵖⵎⵎⵏ (ⵡⵔⵖⵎⵎⴰ), ⵏⴼⵣⵡⴰ (ⵉⵏⴼⵣⴰⵡⵏ), ⴰⵎⴷⵓⵏ ...ⴰⵜⴳ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

edit

ⵜⵓⵏⵙ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵙ ⵎⵉⵜâⵍⵍⵇ ⵙ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴷⴳ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⴰⵇⴷⵉⵎ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏⴱⴹⵏ ⴷⵉ ⵜⵓⵏⵙ ⴷ ⴷⴳ ⵜⵓⵏⵙ ⵍⵍⵏ ⵉⵇⴰⴱⵙⵉⵏ ⴷ ⵍⴰⵊⴷⴷ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴷ ⵉⵖⵍⵍⴰⵜⵏ ⵉⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵜⵓⵏⵙ ⴰⵎ ⵎⴰⵙⵏⵙⵏ, ⵀⴰⵏⵉⴱⴰⵍ, ⴷⵓⵏⴰⵜⵓⵙ, ⴰⴽⵙⵍ, ⴷⵉⵀⵢⴰ, ⵉⴱⵏ âⴰⵔⴼⴰ, ⵉⴱⵏ ⵙⴰⵃⵏⵓⵏ, ⴰⵢⵜ ⵣⵉⵔⵉ, ⵉⵃⴰⴼⵙⵉⵢⵏ, âⵍⵉ ⴱⵏ ⵖⴷⵀⵀⵎ... ⵜⵓⵏⵙ ⵉⵙⵎ ⵉⵏⵙ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⵓⵙⴰ-ⴷ ⵙⴳ "ⵏⵜⵜⴰ ⵢⵏⵙⴰ / ⵢⵓⵏⵙ" ⴷ "ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⵓⵏⵙ" ⴷ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⵎⴰⵏⵉ "ⵏⵙⴰⵏ" ⵉⵇⴰⵔⵟⴰⵊⵏ ⵇⴱⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⵍⵍⵉ ⴼⴼⵖⵏ ⴷⵉⵙ ⴰⵎ ⴷⴷⴰⵏ ⵉⵏ ⴷⴰⵅⵍ ⵏ