Wp/tzm/ⴷⵣⴰⵢⵔ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴷⵣⴰⵢⵔ

ⴷⵣⴰⵢⵔ

edit

ⴷⵣⴰⵢⵔ (ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵓⵏⵙⵉⴱ : ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ). ⵜⵣⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴳ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵉ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵓⴷⴰⵏ, ⵣⴳⴰⵏⴷ ⴳ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ, ⵙ ⵓⴳⴰⴼⴰⵎⴰⵍⵓ ⵜⵓⵏⵙ, ⵙ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵙ ⵓⵏⵣⵓⵍⴰⵎⴰⵍⵓ ⵏⵏⵉⵊⵔ, ⵙ ⵓⵏⵣⵓⵍⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵎⴰⵍⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⵜⴰⵎⴰ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵜⵍⵍⴰ ⴰⵙ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵎⵓⵔⵓⴽⵓⵛ. ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⴰⵎⵙⵍⴰⴷ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵉⵖⵍⴰⵏⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵎⵉ ⵜⵡⵉⴷ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ, ⴷ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⴷ ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⵖⴰⵏ ⴰⵄⵔⴰⴱ (ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ). ⴳ ⵓⵎⵏⴹⴰⵡ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵜ, ⴷ ⴰⵏⵏⵛⵜ ⴰ ⵉ ⴱⵏⵏⵓⵏ ⵜⵉⵏⴽⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ.

ⴰⵥⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⴻⵎ "ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ"

edit

ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵢⴼⴼⵖ-ⴷ ⵙⴳ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵅⴰⵟⵔ ⵜⴰⵙⵍⴽⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴱⴷⴰ-ⴷ ⴳ ⵙ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵉⵙⵎ ⵙ ⵜⵔⵓⵎⵉⵜ « ⴰⵍⴳⵥⵔⵉ » ⵢⵓⵖⴰⵍ-ⴷ ⴰⵎⵏⵚⴰⴱ ⴳ 14 ⵜⵓⴱⵔ 1839 ⵙⵖⵓⵔ ⴰⵏⵜⵓⵉⵏ ⵖⵉⵔⴳⵉⵍ ⵙⵛⵏⵉⴷⵔ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵓⴳèⵏ ⴳⵓⵔⵏⵉⵔ : « ⵍⴰⴱⵓⴷ ⴰⴷ ⵢⵙⵄⵓ ⵜⴰⵢⵔⴰ ⴰⵏⴳⵔⵣ ⵜⴰⵎⵎⴰⵡⵜ ⵉⵡⴰⵛⵓ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⵜⴼⴽⴰ ⵉⵙⵎ ⵉ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⴳ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ… ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵣⵎⵔ ⴰ ⵏⵙⵜⵇⵙⵉ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵖ ⵉⵡⴰⵛⵓ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵉⵙⵔⵜⵉⵢⵏ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ ⵓⵔ ⴼⴽⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵙⵙⵎ ⵏ ⵜⴰⵏⵓⵎⴷⵜ, ⵏⵖ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ, ⵏⵖ ⵜⴰⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵉⵜ. ⵎⴰⵛⴰ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⵜⵙⵙⵏ ⵎⵍⵉⵃ ⵉⵣⵔⵉ ⵉⵏⵙ.». ⵉⵙⵎ ⵏ ⴰⵍⴳⵔ (ⴰⵍⵊⵥ) ⵉⵙⵙⵎ ⴰⵄⵡⵡⴰⵊ ⴰⵔⵓⵎⵉ ⵏ ⵉⵙⵙⵎ "ⴰⵍⴳⵓèⵔ" ⵙ ⵜⴰⴽⴰⵜⴰⵍⴰⵏⵜ, ⴰⵏⴳⴰⵔⵓ ⴰⴽⵉ ⵢⴼⴼⵖ-ⴷ ⴳ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ "ⵊⴰⵣⴰⵢⵔ", ⵊⴰⵣⴰⵢⵔ ⵉⵙⵙⵎ ⵉ ⵙ-ⵢⴼⴽⴰ ⴱⵓⵍⵓⵖⵉⵏ ⵎⵎⵉⵙ ⵏ ⵣⵉⵔⵉ ⵡⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵉⵅⵍⵇⵏ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵙⵜⵉⵜ ⵜⴰⵣⵉⵔⵉⵜ ⴰⵙⵙ-ⵏⵏⵉ ⵎⵎⵉ ⵢⵙⴽⴽⴰ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 960 ⴼ ⴰⴳⴰⵍⵓⵣ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴷⵉⵎⵜ ⵉ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⵉⵙⵎ ⵙ ⵜⵔⵓⵎⴰⵏⵜ ⵉⵛⵓⵙⵉⵓⵎ, ⵢⴼⴽⴰ-ⵢⴰⵙ ⵉⵙⵙⵎ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⵜ ⵎⵣⵖⵏⵏⴰ, ⵛⴰⴹⵏ ⵉⵣⴳⵣⵣⵉⵢⵏ ⵉ ⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⵄⵏⴰ ⵏ ⵉⵙⵙⵎ ⴰⴽⵉ ⵉ ⵢⵜⵡⴰⴼⴽⵏ ⵙⵖⵓⵔ ⴱⵓⵍⵓⵖⵉⵏ ⵎⵎⵉⵙ ⵏ ⵓⵣⵉⵔⵉ. ⴰⵣⵣⴳⵣⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴱⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵎ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵢⵜⵡⴰⴽⴽⵙ ⴳ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵣⴷⴰ ⵜ ⴰⵙⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ (ⴰⵍ-ⵊⴰⵣⴰ’ⵉⵔ) الجزائر, ⵙ ⵜⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ, ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⴰⵜ ⵎⵣⵖⵏⵏⴰ, ⵏⵖ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ “ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ” ⵢⵣⵎⵔ (ⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⵖⵉⵍⵏ ⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵏ ⵉⵏⵙⵍⵎⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵜⴰⵍⵎⵎⴰⵙⵜ) ⴰⴷ ⵢⵉⵏⵉ ⵉⴳⴳⵔ ⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵉⵍⵍⵍ ⴷ ⵙⵃⵔⴰ ⵉⴳⴳⵔ ⵉ ⵢⵣⵎⵔ ⴰ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⴳⵢⵙ ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵔⵜ, “ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ”. ⴰⵣⵣⴳⵣⵉ ⴰⵏⴳⴰⵔⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴱⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵎ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵍⵉⵏ ⴼⴽⴰⵏ-ⵜ ⴼⵍⵊⴰⵍ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⴱⴰⴱⴰ-ⵙ ⵏ ⴱⵓⵍⵓⵖⵉⵏ, ⴰⵣⵉⵔⵉ ⵎⵎⵉⵙ ⵏ ⵎⵏⴰⴷ , ⵉⵀⵉ, ⵉⵙⵙⵎ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵍⵉ ⵢⵓⵙⴰ-ⴷ ⴳ ⴷ’ⵣⵉⵔⵉ, ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵉⵣⵉⵔⵉ(ⵍⵎⴰⵄⵏⴰ ⵉⵏⵙ ⵜⴰⴼⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵓⵔ/ⵡⴰⴳⴳⵓⵔ), ⵎⵣⵖⵏⵏⴰ ⵢⵣⵎⵔ ⴷⴰⵖⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⵜⵡⴰⵄⵔⵔⴱ ⵏ ⵉⵎⵣⵖⵏ ⴰⵢⵏ ⴰⵖ-ⴷ-ⵢⴼⴽ : “ⵜⵉⵣⵉⵔⵉ ⵏ ⴰⵜ ⵉⵎⵣⵖⴰⵏ”. ⵉⵎⵓⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⴷⵣⵉⵔⵉ/ⵜⴰⴷⵣⵉⵔⵉⵜ (ⴷⵣⵉⵔⵉ/ⴷⵣⵉⵔⵉⵢⴰ) ⴼⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⵍⵏ ⵉ ⵉⵎⵓⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

edit

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

edit

ⴰⵙⴳⴷ

edit