Wp/rif/ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ

< Wp‎ | rif
Wp > rif > ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ

S Talatinit

ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ

ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ (ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ) ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ ⵏⵉⵖ ⵙ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ (Tarifit) ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⵉⵔⵉⴼⵉⵢⵏ,ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⴷ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⵉⴷ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴷⵉ ⵓⴳⴰⴼⴰ (ⵉⵥⵍⵎⴹ)ⵏ (ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ). ⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ 3 ⴰⵔ 4 ⵏ ⵍⵎⵍⴰⵢⵏⵉ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⴻⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵏ ⴷⵉ ⵍⵎⵕⵕⵓⴽⵜⵓⵔⵓⴼⵜ(ⵓⵔⵓⴱⴰ)

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ

edit

ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ

edit

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ

edit

ⵜⴰⴳⴷⵓⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵜⴱⴻⴷ ⴷ 18 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1921 ⵓⵎⵉ ⴳⵉⵏ ⵉⵔⵉⴼⵉⵢⴻⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵅ ⵓⵙⴱⴰⵏⵢⵓ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵊⴷⵉⵔ

ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ

edit
 • ⵡⴰⵍⵉⴷ ⵎⵉⵎⵓⵏ
 • ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵉⵣⵔⵉ
 • ⵎⵉⵎⵓⵏ ⵔⴼⵔⵓⵄ
 • ⵉⵜⵔⴰⵏ
 • ⴱⴻⵏⵏⵄⵎⴰⵏ
 • ⵜⵡⴰⵜⵓⵏ
 • ⵎⵉⵍⵓⴷⴰ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵎⵉⵢⴰ
 • ⵏⴰⵊⴰⵜ ⵜⴰⵣⵉ
 • ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵛⵉⵅ ⵎⵓⵃⴻⵏⴷ
 • ⵙⵍⴰⵎ ⴰⵔⵔⵉⴼⵉ
 • ⵉⵎⵟⵍⴰⵄ
 • ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵣⵔⵡⴰⵍⵉ
 • ⴰⵢⵢⴰⵡⵏ