Wp/rif/ⴰⵔⵔⵉⴼ

< Wp‎ | rif
Wp > rif > ⴰⵔⵔⵉⴼ

ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⴰⵔ 4 ⵏ ⵍⵎⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵏⵙⵏ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ

ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ
Idurar n Accawn

ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ edit

ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵉⵊ ⵏⵜⵙⴷⵉⵜ ⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ edit

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ edit

ⵜⴰⴳⴷⵓⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵜⴱⴻⴷ ⴷ 18 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1921 ⵓⵎⵉ ⴳⵉⵏ ⵉⵔⵉⴼⵉⵢⴻⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵅ ⵓⵙⴱⴰⵏⵢⵓ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵊⴷⵉⵔ

ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ edit

 • ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ

ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1893 ⵉⵜⵡⴰⵙⵏ ⵙ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⵎⵍⵉⵍⵢⴰ ⵏⵉⵖ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⵎⵔⴳⴰⵔⵍⵓ ⵅ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵅⵡⴰⵏ ⴽⴰⵔⵍⵓⵙ ⵉⵎⴰⴳⴰⵍⵓ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⵏ ⵎⵍⵉⵍⵢⴰ

 • ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ

ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ edit

 • ⵡⴰⵍⵉⴷ ⵎⵉⵎⵓⵏ
 • ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵉⵣⵔⵉ
 • ⵎⵉⵎⵓⵏ ⵔⴼⵔⵓⵄ
 • ⵉⵜⵔⴰⵏ
 • ⴱⴻⵏⵏⵄⵎⴰⵏ
 • ⵜⵡⴰⵜⵓⵏ
 • ⵎⵉⵍⵓⴷⴰ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵎⵉⵢⴰ
 • ⵏⴰⵊⴰⵜ ⵜⴰⵣⵉ
 • ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵛⵉⵅ ⵎⵓⵃⴻⵏⴷ
 • ⵙⵍⴰⵎ ⴰⵔⵔⵉⴼⵉ
 • ⵉⵎⵟⵍⴰⵄ
 • ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵣⵔⵡⴰⵍⵉ
 • ⴰⵢⵢⴰⵡⵏ