Wp/rif/Lwalid Mimun

< Wp‎ | rif
Wp > rif > Lwalid Mimun

Lwalid Mimun d ameɣnaj arrifi, ilul deg Ayt Sidel ṭaṛf i Naḍuṛ deg 1959. Iɣra di tesḍawit n Fas. Netta tuɣa illa am maṛṛa iwdan n dcar nes : d anitci, ibda ittirar tamja.

Walid Mimun anaẓur ameqran n Arrif

Itɣenaj ɣef mamek tteddren, ttekkaren imaziɣen d irrifiyen di tmurt nsen d lbaṭel. Ittεawed xef tamara n yinni ihajren tammurt nsen, i iẓwan ɣar Uṛuba, yin iwyen tiṛumiyin am di tizlit dwel d a mmi inu. Ittwasen di Arrif am wenni iyifen maṛṛa imeɣnajen n Arrif. D netta i igin manzi tamedyazt n Arrif tettwasen deg umaḍal ikmel, timura n Tamazɣa am Lžayer. Adisk nnes amezwaru isema t Ajjaj, iffeɣ d deg iseggwasen n 1980, di Lmeɣrib tuɣa ittwadres (leḥkam ur t itijji ad immenz).

Idisken nes edit

  • Ajjaj (1980)
  • Ametluε (1986)
  • Tayyut (Taggut) (1997)


Izlan nes edit

Tizlit umi qarn "neccin ssa": edit

ah neccin ssa ! ah neccin ssa
lalla tammurt a nneɣ, nssudum akal nnem
ad nssu cjjur nnem s tidi nnɣ

ad nkerz timura, ad nbeḥḥar tibeḥḥar
ad cem nṣun, ad cem nḥḍa, s min ɣarneɣ d tizemmar

Ad neḍreq i yedbarn, deg ujenna nnem d azegza
wenni i cem icarhen, min yestahedj ad t iẓaṛ

Abrid a waxxa yeẓẓu, yeẓẓu s rḥarrac
ad neggur, ad neggur ar ɣar ad naf tinnewac

yurat & iɣenjit Lwalid Mimun

Tizlit umi qarn "bu yidunan": edit

bu yidunan, bu yidunan, la babak, la yemmak
bu yidunan, bu yidunan, la umak, la ultmak

tɣemyed di tzegurt, xf ak adfel d wunẓaṛ
tcarhed tudert, ul nnek iƐammer

Ṭṭram di tmurt, lmunkar yemɣar
Tisendect tḥart xf ak am ufiɣar

Bu yidunan a bu yidunan, ameṭṭa nnk d nwac
ɣa ad teksed iɣebnan, Ṭṭram ad ibarc

ad tnewwar cejjart, ad yesrewrew wedrar
ɣa ad tḍuw tedbart, zi leqfez ad tugur

yurat & iɣenjit Lwalid Mimun

Tizlit umi qarn "idurar n Arrif": edit

Idurar n Arrif i dihan ibedden
Idurar n ssif i dihan isedden

Iḍennaṭ tuɣa din ca n yiwdan qedden
Maca ass a aqqa din ca imeḍran hedmen

Imeḍran n tmaddiwin di tqicciwin ɣemyen
Maca aqqa ɣemyen din, xf ca n targazt cehden

Targazt n εabdekrim, targazt n irifiyen
xzart ɣer idurar in, xzart a imezzianen!

ass a yeqqim din ratar n wairaden
ratar n εabdekrim d ratar n yimjahden

yurat & iɣenjit Lwalid Mimun

War tefhimem man yurin deg imagraden ? Ṛaḥet ɣar Tasna : Amawal, ad din tafem tasuqelt s Tinglizt d tfransist n wawalen illan deg Wikipedia s Tarifit.