Wp/rif/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

< Wp‎ | rif
Wp > rif > ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (Tamaziγt / تامازيغت ) ⵉⵛⵜⵜ (ⵢⴰⵜⵜ) ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵣⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⴷⵔⵏ,ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵣⵉⵙ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⵏⵜⵏⵉⵏ ⴷ-ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ) ⴷⵉ 9 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⵓⵏⵙ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵎⵓⵔⵉⵟⵏⵢⴰ ⵎⵉⵚⵕⴰ (ⵙⵉⵡⴰ) ⴷ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⴷ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵏⵏⵉⵊⴻⵔ ⴷ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵓ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵍⴰⵢⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴰ ⴷ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰ ⴷ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ,

  Tamaziɣt
(Template:Wp/rif/Audio)
 
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴷⵣⴰⵢⵔ
ⵍⵉⴱⵢⴰ
ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵓ
ⵜⵓⵏⵙ
ⵏⵉⵊⴻⵔ
ⵎⴰⵍⵉ
ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ
ⵎⵉⵚⵕⴰ
ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ
ⵓⵔⵓⴱⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ
ⵜⴰⵙⴽⴼⴰⵍ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ
ⵡⵉⵍⵍⵉⵜ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ 45-60 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
ⵢⴰⵜ ⴼ ⵢⴰⵜ
ⵜⴰⵡⴰⵏⵙⵏⵉⵜ VSO
ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⴰⴼⵔⵓⴰⵙⵢⴰⵡⵉⵢⴰ
Mapa de las lenguas bereberes en el norte de África
Mapa de las lenguas bereberes en el norte de África
(Ftu s SIL)
ⴰⵙⵏⴳⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴷ ⵉⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷⵉ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵏⵏⵉⵊⵔ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ
ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜHCA
ISO 639-1
ISO 639-2 ⵎⵣⵖ
ISO/DIS
639-3
SIL ⵎⵣⵖ
ⵣⵓⵏⴷ (ⴰⵎ)
ⵣⵓⵏⴷ (ⴰⵎ) .

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ.

         ⵜⴰⵎⴰⵛⵉⵇⵜ          ⵜⴰⵣⵢⴰⵏⵜ
         ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ          ⵜⴰⵛⵏⴰⵡⵉⵜ
         ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ          ⵜⴰⵛⴰⵡⵉⵜ
         ⵜⴰⵙⵓⵙⵉⵜ          ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ

ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

edit
 
ⴱⴻⴷⴷ

ⴼⵖⵏⴷ ⵣⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 7 ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⵣⵎⴰⵔ ⵡⴻⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵎⴷ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍ ⵏⵏⵉⴹⵏ . ⵎⴰⵎⵛ ⵉⵜⵡⴰⵍⴰ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵉ ⵓⵏⴷⵔⵉ ⴱⴰⵙⵉ. ⵉⵙⵏⵜⵉ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵓⵙⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴱⴰⵛ ⴰⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵎⵓⵏⴻⵏ. ⵎⴰⵎⵛ ⵜⴻⵜⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖ ⴱⴰⵛ ⴰⵜⵉⵍⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵙⵏ

ⵛⴰ (ⴽⵔⴰ )ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⵢⵓⴷⵙⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ

  • ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵣⴰⴱⵉⵜ
  • ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵣⵏⴰⵜⵉⵜ

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ

edit

ⵓⵔⴰⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

edit

ⴳⴰⵏⵜ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵙⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉ ( ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ) ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵢⴰⴷ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵉⵏⵏⴼⵍⵓⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1500 ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ.

ⴳⴳⵓⵜⵏⵜ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵡⴰⵖⵙⵏ ⵏⵉⵖ ⵉⵖⵎⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ ⴷⵉ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ.

ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵜⵜⴰⴼ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⵉⵏⵣⵓⵍⵉⵏ . ⵢⴰⴳⵓⵔ. ⵜⵉⵙⵔⴰⴼⵉⵏ. ⵍⵓⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵉ. ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⵓⵍⵏⵜ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏⵜ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵓⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⴷ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴷ ⵉⴷⵇⵇⵉ. ⴷⴻⴳ ⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2003 ⵉⵙⵉⴷⴼ (ⵉⵙⴽⵛⵎ) ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ; ⵜⴷⵡⴻⵍ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏⵉⵖ Tifinaɣ) ⴷ-ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ;

ⴷⵉ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⴼⴰ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵉⵜⵜⵡⵔⵉ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵢⵊⵊ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⵉ ⴷ-ⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏ ⴳ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2006.

ⴰⵙⵙⴰ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⴷ ⵏⵏⵉⵊⵔ ⴷ ⵢⴼⵓⵙⵙ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙⵓⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵃⵓⵎ-ⴰⴷ ⴰⵎⵚⴰⵡⴰⴹⵏ ⵊⴰⵔⴰⵜⵙⵏ.

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ

edit

Iⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵏⵉⵎⵔⵓⴽⵉⵢⵏ ⴰⵔ ⵜⴰⴼⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵔⵅⴰ ⴱⵣⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵜⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵍⵉⵜⵉⵏⵉⵜ. ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵏⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏⵜⴰⴼⴰ ⵯ ⵍⵡⵉⴱ ⴷ-ⵙⵉⵜⴰⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵯⵏ ⵏ - ⴱⵔⵔⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ.

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ

edit

ⵓⵔⴰⵏ ⵟⵍⴱⴰ ⴷ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵣⴳⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵓⵍⵍⴰ ⵙ ⵉⴳⵎⵎⴰⵢⵏ ⵏ .

ⴳⵯ ⴽⵯ
a اَ b ب g d د ḍ ض e f ف k ك
h ه ḥ ح ε ع x (kh) q ق i اِ j ج l ل m م n ن
u اُ r ر ɣ (gh) غ s س ṣ ص c ش t ت ṭ ط w و
y ي z ز

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

edit
 
ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ

ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ

ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵙⵉⵔⵜⴰ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ ⵜⴱⴻⴷ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵣⵉ ⵜⵓⵏⵙ ⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⴰⵏ ⴷⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴱⵉⵄⵉⵏ ⵜⴰⵔⴱⵉⵄⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵎⴰⵣⵉⵍⵢⵓⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⴰⵜⴰⵔⴰⵎⵜ ⴷⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵏⴻⵜⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵣⵜ ⴷⵉ ⵎⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⵕⵓⵎⴰⵏ ⴳⵉⵏ ⵜⵉⵡⵉⵣⴰ ⵊⵉⵔⴰⵙⵏ ⵅ ⵇⴰⵔⵟⴰⵊ, ⵜⴰⵔⴱⵉⵄⵜ ⵡⴰⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙⴰⵢⵙⵓⵍⵢⵓⵏ ⵍⴰⵏ ⴰⴳ ⵇⴻⵔⵟⴰⵊ ⵅ ⵕⵓⵎⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙⴻⵏ ⵜⵍⴰ ⵊⴰⵔ ⵙⵟⵉⴼ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵜ (ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ) ⴷ ⵡⴰⵀⵔⴰⵏ ⴷⵖⵉ

ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵏⵉⵖ ⵎⴰⵙⵉⵏ ⴰⵙⵎⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵖ

ⵓⵜⵛⵉ

edit
 
ⴽⵙⴽⵙⵓ

ⴽⵙⴽⵙⵓ ⵏⵉⵖ الكُسْكُس ⵓⵜⵛⵉ ⴷⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵜⵡⴰⴳ ⵙ ⵓⴳⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⴷⵉ ⵏⵉⵖ ⴷⵔⴰ ⵉⵜⵡⴰⵛ ⵙ ⵜⵖⵏⵊⴰⵢⵉ ⵏⵉⵖ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ

ⵉⴳⵍⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ

edit