Wp/rif/ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

< Wp‎ | rif
Wp > rif > ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
بوابة المغرب
ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
link
link

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ Lmɣrib ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ المملكة المغربية) ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ( ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ) ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵕⴱⴰⵟ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ; ⵜⵙⴰⵊⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅ ⵢⵉⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵅ ⵥⵍⵎⴹ ⴷ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉ ⴰⴳⵎⵎⵓⴹ ⵏⵏⵙ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⵢⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ

ⴰⵡⴻⵍⴰⴼ ⵓⴼⵔⵉⵏ

ⵔⵉⵢⴰⴹ ⴰⵍ-ⵄⵓⵛⴰⵇ


ⵉⵖⵔⵎ ⵓⴼⵔⵉⵏ

ⴰⵣⴻⵔⴻⴻⴻⴻ

ⵥⴻⵕ ⵓⴳⴰⵔ

ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵓⴼⵔⵉⵏ

Wp/rif/ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ/Sabías que

ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵓⴼⵔⵉⵏ

ⵙⴰⵄⵉⴷⴰ ⴼⵉⴽⵔⵉ ⵜⵍⵓⵍ ⴷⵉ ⵜⴰⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵍⴰⵍⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ , ⵜⵙⵏⵜⵉ ⴰⵖⵏⵏⵊ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙ ⵜⴰⵎ ⵣⴳ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵉⵏⵙ

  • ⵢⴰⵊⴱⴰⵍ ⵔⵉⴼ
  • ⵙⴰⵍⵓⵏⵉ ⵄⴰⵏⵉ ⵍⵄⴰⴷⴰⴱ
  • ⵙⵔⵃⵜ ⴼ ⵏⵊⵓⵎ ⵍⵉⵍ
  • ⵜⵎⵏⵉⵜ ⵏ ⴳⵓⵍ
  • ⵎⵚⴱⴰⵃ ⵍⵡⴰⴷⵉ
ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵓⵎⵓⵖ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ

ⴰⵎⵓⵏ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ
ⵙⴽⵙⵓ
ⵓⵔⴽⵉⵎⵏ
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (ⵃⴰⴳⵓⵣⴰ)
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⵏ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⴽⵔⵉⵎ ⵍⵅⵟⵟⴰⴱⵉ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ
ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ
ⵎⴰⵙⵉⵏ (ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⴰ)
ⴰⵔⵔⵉⴼ
ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ
ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵉⵣⵔⵉ
ⵡⴰⵍⵉⴷ ⵎⵉⵎⵓⵏ
ⵎⵉⵎⵓⵏ ⵓⵙⵄⵉⴷ
ⵜⴰⵔⴱⵉⵄⵜ ⵏ ⵉⵜⵔⴰⵏ
ⵎⵉⵎⵓⵏ ⵔⴼⵔⵓⵄ
ⵏⴰⵊⴰⵜ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ
ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⴱⵍⵄⵓⵛ
ⵔⴰⵛⵉⴷ ⵏⴰⴷⵓⵔⵉ

ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ

« …Nekk d-Amaziɣ [...]Imaziɣen d-imdanen yessnen, d wid yesnernan i yal taɣerma i-d-ikecmen tamurt nneɣ, i yal ddin i-d-ikecmen, am ddin uday, ddin aṛumi neɣ ddin imeslen. Nessen Taεrabt, tutlayt n Lequran, nesawal Tamaziɣt, tutlayt n imezwura nneɣ, nessen daɣ Tafransist, tutlayt n tmurt i yeqqnen azaglu i tmurt nneɣ... ».


Muḥêend Abdelkrim n At Xeṭṭab
(Mohamed Abdelkrim El Khettabi)
Lqahiha/Le Caire, 1952.


ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⵉⴽⵉ

link
link

ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⵉⴽⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴳⴰ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⵉⴽⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴳⴰ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⵉⴽⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴳⴰ


 ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ   ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ   ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ   ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ   ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ