Wp/rif/ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ

< Wp‎ | rif
Wp > rif > ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ

ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ-ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵇⵇⴱⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ (ⵙⵉⵔⵜⴰ) ⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ ( ⵇⵓⵙⵟⴰⵏⵟⵉⵏⴰ) ⵉⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⵟⵟⴼ ⵣⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ-ⴷⵣⴰⵢⵔⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵔⴱⴰⵄⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⵜⴻⵏⵜ ⵉⴳⴰⵏ : ⵉⵎⴰⵣⵉⵍⵉⵢⵏ (ⵍⵎⴰⵣⵉⵍⵉⵢⵓⵏ) , ⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⴷ ⵜⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵉⵙⴰ ⵜⵎⵛⵉⵡⵉⵔ (ⴷⵔⵓⵓⵎⴰⵏ ) ⵜⴳⴰ ⴰⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⴼⴷⵉⴷ ⴼⵓⴼⵏⴰ ⵏⴽⴰⵔⵜⴰⴳⴻ , ⴰⵎⴰ ⵜⴰⵇⵇⴱⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴳⴰ ⵙⵡⴰⵙⴰⵔ : ⵉⵎⴰⵙⵉⵍⵉⵢⵏ (ⴰⵍⵎⴰⵙⵉⵍⵉⵢⵓⵓⵏ ) ⵔⵡⵉⴷ ⵓⵔ ⵓⵎⵣⴻⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵙⴻⵏ ⴽⴰⵏⵜⵉⵏ ⵓⵔ ⵀⵎⴻⵍⵏ (ⵔⵓⵓⵎⴰⵏ) ⵖⴰⵢⴰⵏ ⴰⴼⴷ ⵎⵛⵀⴰⵛⵀⴽⴰⵏ ⴷⴽⴰⵔⵜⴰⴳⴻ , ⵉⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙⴻⵏ ⵢⵓⵎⵣ ⵣⴻⵖ ( ⵙⵜⵜⵉⴼ, ⴷ ⴹⵣⴰⵢⵔ ⵉⵖⵔⵎ, ⴷ ⵯⴰⵀⵔⴰⵏ ) ⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ , ⵉⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⵉⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵇⵇⴱⵉⵍⵜ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏⵙ : ⵉⵀⴽⵎ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⴼ ⵉⵎⴰⵣⵉⵍⵉⵢⵏ ⵉⵀⴽⵎ ⵙⵉⴼⴰⴽⵙ ⴼ ⵉⵎⴰⵙⵉⵍⵉⵢⵏ

ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⴰ
Numidya

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ edit

ⵓⵔ ⵉⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⵎⵉⵍⵎⵉ ⴰⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵙⵢⴰⵜ ⵙⵉⴼⵜ ⵖⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵊⵉⵀⵉⴷ , ⴰⵔ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵇⵇⴱⵓⵔⵏ ⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵉⵎⵉⵙⵔⵉⵢⵏ , ⵓⵍⴰ ⵡⵉⵏ ⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ,ⴷⵉⵙⵜⴻⵏ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵍⵜ ⴼⵉⵏⵉⵇⵉⵢⴰ (ⴷⵉⴷⵓ) ⵜⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⵜⵔⴰ ⴰⵜⴰⵀⴻⵍ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉɣ ( ⵖⴰⵔⴱⴰⵙ), ⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰⵜ ⵢⴰⵏ ⴱⵓ ⵉⵛⵏⵓⴱⴱⵓⵛⵏ Γ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ( ⵖⵓⵙⵜⵉⵏⵢⵓⵙ) ,ⵖ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵢⴰⴷⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵙⴷ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵖⴰⵔⴱⴰⵙ ⵓⵍⴰ ⵖⵓⴼⴰⵙ ⴽⴽⴰⵏⵜⵉⵏ ⵔⴰⵏ ⴰⵜⴰⵀⴻⵍⵏ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⴰⴼⵉⵏⵉⵇⵉⵢⵜ ⵍⵉ ⵎⵓⵉ ⵙⴻⵏ ( ⵄⵍⵉⵙⴰ) ɣⴰⵢⴰⴷ ⴰⵢⵏⴰ ⵓⵎⴰⵔⵉⵖ ( ⵠⵉⵔⵅⵉⵍⵓⵙ) ,ⴰⵡⴰⵍⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⵎⴰⵢⵜⵓⵏⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵎⴰⵍ ⵎⵓḥⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⵙⴻⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴻⵇⵙⵉ Γⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ : ⵉⵣⴷ ⵍⵎⵓⵔⴰⴷ ⵔⵡⴰⵙⴰⵔⴻⵏ ⵍⵉ ⵏⴱⴷⴻⵔ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⴰⴷ ⵉⵙ ⴳⴰⵏ ⵢⴰⴷⴻⵍⵉ ⵉⵎⵖⴰⵔⴻⵏ ⵏⵜⴰⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏⵙⴻⵏ ⵏⵉⵖⴷ , ⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵢⴰⴷⵏⵉⵏ ⵉⵏⴰ ⵓⵏⵎⴰⵍ ⵎⵓⵀⵎⴻⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴷⵉⵙⵜⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉⵇⵇⴱⵓⵔⵏ ⵉⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵜⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⵎⴰⵛ ⴽⵓⵍⵓ ⵉⵎⴰⵔⵉⵔⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⴷⴱⵓ ⵉⴷⵍⵍⵉⵙⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⴷⴱⵓ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏⴷ ⴼⵢⴰⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵜⵜⵉⴳⴰⵏ ⴷⵉⵙ ⴰⴳⴻⵍⵉⴷ ⵄⵢⵍⵎⴰⵙ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⵢⴱⵏⴰⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⴰⵔⵉⴷ ⵏⴱⴷⴻⵔ ⵉⵣⴷ ⴰⴳⴻⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵔⴰⵢⴷⴰⵔⴻⵙ ⵏⵜⴳⵎⵉ ⵏⴰⵢⵍⵎⴰⵙ ⵉⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵉⵏⵉ ⵔⵉⵎⴰⵔⴻⵏ ⵏⴻⵙ ⴼⵓⴼⵏⴰ ⵏⴽⴰⵔⵜⴰⵊⴻ ⴷⵜⴰⴳⴻⵍⴷⵉⵜ (ⵏ ⵎⵓⵔⵉṭⴰⵏⵢⴰ ⵟⴰⵏⵊⵉⵢⴰ) ⵜⵉⵏ ⵉⴳⵉɣ ⵉⵣⵍⵎḍ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ

 

ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ edit

ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵉⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ , ⵉⵍⵓⵍ ⵖ ⵚⵉⵔⵜⴰ ⵍⵉ ⵉⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⴽⴻⵙⵜⴻⵏⵜⵉⵏⴰ ⵖⵉⵏ ⴰⵖ ⵉⵙⴽⴻⵔ ⵍ3ⴰⵙⵉⵎⴰ ⵉⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵙ ⵎⴻⵏ ⵔⴰⵙ ⵍⵉ ⵔⵉⴳⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ,ⵉⵍⴰ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵓⵍ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵓⴳⴻⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⵏ , ⵉⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵉⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵛⵀⴷⴰⵏ ⵔⵜⵉⵎⵉⵏⵉⵖ ⴷ ⵍⵉⵎⵓⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ , ⵖⵉⴽⴰⵏ ⴰⴼ ⵉⴳⴰ ⵜⵎⵉ ⵉⵡⵎⵣⵉⵣⵣⵉⵍ ⵏⴻⵙ ⵍⵉ ⴷⵉⵙ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵔⵓⵎⵏⵉⴷⴰⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵚⵉⴼⴰⴽⵙ ⵓⵍⴰ ⵃⴰⵏⵉⴱⴰⵍ ⵖ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵉⵍ ⵏⵉⵖⴷ ⵉⵎⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵥⵄⵎⵄ 202 (ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ Σⵉⵙⴰ , ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴼ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⴰⵛⵀⵏⵢⴰⵍ ⵍⵉ ⵙⵉⴱⴻⵔⵀ ⴰⵜⵉⴳⴰⵏ ⴷ (ⵄⴽⴰⵍ ⵏ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⵉⵢⴷⴻⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ) ⵜⴻⴷⴻⵔ ⵜⴰⴳⴻⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵖ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴳⵉⴳⴰⵏ ⴷⵣⵀⴻⵔ ⵔⴽⵓⵍⵓ ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵎⴰⵛⵀ ⵜⴰⵍⵉⵖⴻⵏ ⵉⴼⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵍⵀⵙⴰⴱ ⵜⴳⴰⵜ ⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓ ⴰⵢⵙⴻⵔⵙⵓ ⵍⵉⵎⵓⵔⴰⵜ ⵏⵎⴰⵔⴰ ⵉⴽⵓⵙⵓ ⵍⴽⵓⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵖ ⵉⴳⴳⴻⵣ ⵄⴽⴰⵍ ,ⴰⵛⵀⴽⵓ ⵖⵉⴽⴰⵏ ⴰⴼ ⵊⵔⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵖⴻⵏ ⵏⴳⵔ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵢⵍⵉⵖ ⵉⵎⵓⵜ , ⴽⵛⵀⵎⵏⴷ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ (ⵕⵓⵓⵎⴰⵏ) ⵙⵍⵓⵣⵣⵓⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⴼⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙ ⵙⴽⵔⴰⴷ ⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵎⴰⵙⵉⵒⵙⴰ ⵙⴰⵀⴰ ⵉⴳ ⴰⴳⴻⵍⵉⴷ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵢⴰⵎⵣ ⴳⵎⴰⵙ ⵕⵉⵍⴰⵙⵙⴰ ⵍⵉⵎⵓⵔⴰⵜ ⵏⵉⵎⴰⵖⵏ ⵉⴳ ⴰⵏⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵍⵉⵎⵓⵔⴰⵜ ⵏⵜⵎⵉⵏⵉⵖ ⵢⴰⵎⵣ ⴳⵎⴰⵜⵙⴻⵏ ⵡⵉⵙⵙ 3 ⵎⴰⵙⵜⴰⵏⴱⴰⵍ ⴰⵏⵎⵖⵓⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⴰⵛⵛ ⵉⵣⴷⴰⵔ ⵎⴰⵙⵉⵒⵙⴰ ⴰⴷ ⵎⴰⵔⴰ ⵉⴽⵓⵙⵓ ⵎⴰⴷⵙⴰⵍⴰⵏ ⴰⵢⵍⵉⵔ ⵎⵓⵓⵜⴻⵏ ⴰⵢⵜⵎⴰⵙ ⵔⵢⴰⵏ ⵓⵓⵣⴻⵎⵣ ⵓⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⵎⴰⵛⵀ ⵔⵉⴽⵍⵉ ⵢⴰⴷ ⵉⵊⵔⴰⵏ ⵉⴱⴰⴱⴰⵙ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⴰⵔⴰⵢⵙ ⵉⵊⵔⵓ ⵓⵍⴰ ⵏⴻⵜⵜⴰⵏ ⴰⵢⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵏⴽⴻⵔⵏ ⵉⵎⴰⵖⵏ ⵏⴳⴻⵔ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙ ⵄⴷⵀⴻⵔⴱⴰⵍ , ⵃⵉⵎⴻⵒⵙⵉⵍ ⵖⵉⴽⴰⵏ ⴰⴼ ⴷⴰⵔ ⴰⴼ ⵜⵓⵓⴼⴰ ⵕⵓⵎⴰ ⵎⴰⵜⵔⴰ ⵜⴽⵉⴷ ⴷⴰⵔ ⴰⴼⵓⵙ ⴰⵜⴼⵓⴽⵓ ⵉⵎⵛⵀⵉⴱⵓⴽⵏ ⵏⴳⵔⴰⵜⵙⴻⵏ , ⵡⴰⵍⴰⴽⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵖⵓⴳⵔⵜⵏ ⵜⴰⵛⵀⴰⵊⵉ3ⵜ ⵔⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵔⵔⵓⴽⵣⴰ ⴷⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵔⴻⵡⴰⵙ ⴷⴰⴷⴰⵙ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵓⵔⴰⵙⴻⵏ ⵉⴽⴻⴱⵉⵍ ⵖⵓⵏⵛⴽⴰⵏ

ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵢⵓⴳⵔⵜⵏ edit

ⵉⴳⴰⵏ ⵖⵓⴳⵔⵜⵏ ⵟⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏⵙⵙ, ⵉⵣⴷⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵙⵙⵉⵏⴼ ⴰⵢⵜⵎⴰⵙ ⵖⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵉⵙⴽⴻⵔ ⵖ ⵚⵉⵔⵜⴰ ⵍ3ⴰⵙⵉⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵖⵉⴽⵍⵉ ⵉⵙⴽⴻⵔ ⴷⴰⴷⴰⵙ , ⵉⵣⴷⴰⵔ ⴰⵢⵏⵔⵓ ⵕⵓⵎⴰ ⵖ ⴳⵉⴳⴰⵏ ⵏⵉⵎⴰⵖⴻⵏ ⵉⵙⵢⴰⴳⴰⵙⴻⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴷⵍ3ⵙⴽⴻⵔ ⵉⵏⵖ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴳⵉⵙⴻⵏ ⵎⴰⵛ ⵜⵓⵛⴽⴰⴷ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵖⵉⴽⵍⵉ ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ ⴼ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵎⵓⵓⵔⵉⵜⴰⵏ ⵟⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵜⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⴱⵓⵅⵓⵙ ⵍⵉ ⵙⴻⵔⵙ ⵉⵖⴷⴻⵔⵏ ⴰⵢⵍⵉⵖⴰⵙ ⵉⵎⴷⵉ ⵏⴻⵜⴰⵏ ⴷ ⵕⵓⵎⴰ , ⵉⵜⵢⴰⵎⴰⵣ ⵉⴽⵛⵀⴻⵎ ⴰⴱⵏⵉⵇ (ⵍⵀⴻⴱⵙ) ⴰⵢⵍⵉⵖⵜⵉⴷ ⵜⵍⴽⴻⵎ ⵍⵎⵓⵜ ( ⴰⵜ ⵉⵡⴰⵍⴰ ⵔⴻⴱⵉ ⵙⵜⵎⴻⵍⵍⴰ) ⵄⵢⵍⵉⵖ ⵉⵎⵓⵜ ⵖⵓⴳⵔⵜⵏ ⵜⵙⵍⵓⵓⵣⴰ ⴷⴰⵔ ⵕⵓⵎⴰ ⵜⴰⴳⴻⵍⴷⵉⵜ ⴼ ⴽⵔⴰⴷ ⵉⴳⵣⵎⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵢⵓⵎⵣⵜ ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⵍ ⵏⴻⵙⴻⵏ ⴱⵓⵅⵓⵙ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵉ ⵖⵃOⵓⴹⵄ ⴷ ⵖⴰⵢⵍⵉⴷ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ ⵉⵙⴰⵀⴰ ⵉ ⵎⵄⵚⵟⵄ -ⵏOⵏⵥOⵓⵚ

ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵢⵓⴱⴰ edit

ⵖⵓⴳⴰⴷ ⵢⵓⴱⴰ ⴷ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵉⴳ ⴰⵢⵢⴰⵡ ⵏ ⵖⵓⴳⵔⵜⵏ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵙⴰⵔⴻⵏⵙ ⵢⵓⴱⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ , ⵉⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵜⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⴽⵓⵍⵍⵓⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⴼⵉⴷⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⴼⴰⵙⵙⴰⵢⵏ ⵖ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵕⵓⵎⴰ ⵖⵉⴽⵍⵉ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏ ⵍⴰⵊⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵖⵓⴳⵔⵜⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ , ⵖ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 48 ( ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⴰ) ⴳⴳⵔⴰⵏⴷ ⴽⵔⴰ ⵏⵉⵎⴰⵖⵏ ⵏⴳⵔ Pⵓⵎⵢⵓⵙ ⴷ ⵚⵉⵣⴰⵔ ⴼ ⵎⴰⵏⵡⴰ ⴳⵉⵜⵙⵏ ⵔⴰⵢⴳ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵔⵓⵎⴰ ⵖⵉⴽⴰⵏ ⴰⴼ ⵢⵉⵡⵙ ⵏⴻⵜⵜⴰⵏ ⵉ Pⵓⵎⵢⵓⵙ ⵎⴰⵛ ⵛⴰ ⵠⵉⵎⴰⵠⵏ ⵜⴳⵔⴰⴷ ⵉⵡⵎⵣⵉⵣⵣⵉⵍ ⵏⵏⵙ ⵙⵉⵣⴰⵔ , ⵍⵉⴷ ⵢⴰⵡⵙⵏ ⵠⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴱⵓⵅⵓⵙ ⵡⵉⵙⵙⵉⵏ (ⴱⵓⵠⵓⴷ) ⵡⵉⵙⵙⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵔⵓⵏ ⵖⵓⴱⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ , ⵍⵉ ⵉⵔⵡⵍⵏ ⴳⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵎⴰⵛ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴳⵉⵔⵉ ⵉⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⵖ ⴰⴳⴰⵢⵢⵓⵏⵙ ⵔⵢⴰⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵉⵍ ⵏⴳⵔⴰⵙ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵖⵀⵓⵔ ⵏ ⵔⵓⵎⴰ ⵙ ⵍⵎⵓⵜ ⵏ ⵖⵓⴱⴰ ⵉ ⵏⴼⴷⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⵎⵓⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 46 (ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ)