Wp/ojb/Mazina`igan Niigaan

< Wp‎ | ojb
Wp > ojb > Mazina`igan Niigaan


Aaniin!

Maandan aawid wigipiidiya o`izhigiizhwewinman Ojibwe. Gí`ayaawmin 191 mazina`iganan ningim.

Idan wegonen giin maaminonendam akina daa bakitebii'ige aanind biindig gaagiigido mazina'igan bi! ₒₛₕₖᵢ

Gichi mazina'igan bakise

Doodaw giin gikendam Kawipownia?

Ayaan ningaabii'an gichi-mookomaan-aki, ayaa Ningaabii'an Gichigami agamiing. Aanikeshkaw Owegon biindig giiwedin, Newada gaye Awisowna biindig wendaabang, gaye Meksiko biindig zhaawanong. Wiiji' 39,000,000 (nisimidana-zhaangaso midaaswaak daso midaawaak) anishinaabekaa...agindan nawaj!
Wigipiidiyaa aawid wenipazh anokiiwin omazina`iganman. Gídaawiiji`iwe niinawind. Ozhichigen mazina`igan!


Mazina`iganan aginzowag:
Anishinaabe (Anishinaabe (Homo sapiens))

Aazhawigiizhigokwe •Abaham Incon •Abet EinsteinAboo NoowasChaawes DawinDonad Toamp •Eiizabet akaweEonado Da Inci •Ewisabet Waw'wen Fwida KahoHenwii FoowdHomer •Jastin TudowJoo BaidenKwistope KoloombosOoa AmoondsonWaboowt P Keneedi ogwizisanₒₛₕₖᵢ •Wiiam Shakespea •Winset Wan Go Woofgang Amadeoos Mozawt Zheng HeZhaangweshi Obaashiingingii

Anangokaa

Anang (Anang aanji-wiiji-gomaapiiₒₛₕₖᵢ) •AkiIshkode-wajiw Makade-waanikaanAbaate aanji ani wayiiba

Inwewin (Inwewin) Anishinaabe ikidowin-mazina'gan

BwaanimowinChina inwewinOmashkiigoomowinSpanish inwewinWemitigoozhiimowinZhaaganaashiimowin •Awab inwewin wayiiba

Gikinawaabam-ondaadad

Aanji-izhiwebad miziwekamigAgongosimowinAsigagindaasoAko'inigokwadeyaaBiinichigaadeGikinawaabam-onda'ibii-miziwekamigGikinawaabam-anokaajiganGikinawaabam-azhigwa-dawaaGikinawaabam-babiiwaawan'akina-aabiding-aawanGikinawaabam-bimaadiziwinGikinawaabam-asin •Gikinawaabam-anang

Ozhitoon-babiiwaawan-bakise

Ozaawaa-zhooniyaaNibi

Nibwaakaawin

Gikinawaabam-nibwaakaawin

Izhitwaawin

Izhitwaa

Anishinaabekaa

Ayaa dibaajimowin anishinaabekaa

Anishinaabe dibaajimowin

Gichi-manidoo waabangeedₒₛₕₖᵢ


Mazina'iganed

Bagesaaned gemaa bagaanedₒₛₕₖᵢ

Miijim

Aniibiish

Ezhizhaad

Bemisemagakₒₛₕₖᵢ •JiimaanOdaabaanOmbaasijigan

Awesiinh (Awesiinhₒₛₕₖᵢ)

AandegAndookomeshiinhAjidamooAnimoshAmikBizhiwGaazhagensGiigoonhWaabooz ₒₛₕₖᵢ

Giigoonh-bineshiinhMakwaMemengwaaMisajidamooMishibizhiiMoozOzaawindibe-miishizi-bekwaawigang

WaawaashkeshiZaagi' aakoziwin

Gitigaadan Anishinaabe-inanjige

ManoominOginii-waabigwan

Gichi-oodena danakamigad (Gichi-oodena)

Aakoziiwigamig (Mashkiki) •Aate'ishkodawewininiAnama'ewigamigDakoniwewininiMakdoonaawdsMesisNoodin waasamowinWaabigwanii-adaawewigamig

Gabe-gikendaasoowigamigNiibiwa-anooj-gashkigwaasonZhiiwaagamiziganₒₛₕₖᵢ

Aki, Anaamayi'ii-aki, Gichi-oodena

AgentinaBitiskolombiaBwazii (•Gichi-mamaangibiisaa-niibiwa-mitig) •ChiiChinaDoobaiEngaand •Gaa-waabaabiganikaag Anishinaabeg •Gichi-mookomaan-akiKawipowniaₒₛₕₖᵢ •MeksikoMikwam-zhaawanong-aki •MinesotaNaawayi'ii wendaabangₒₛₕₖᵢ •Niibiwa-mitig-gichi-aki

Kawipownia ₒₛₕₖᵢ •SanfwansiskoSinsinatiKebekWiskonsinZhaaganaashiiwaki

Gichi-aki gaye Gichigami (Gichi-aki)

Mikwam-zhaawanong-akiNiibiwa-mitig-gichi-aki

Anishinaabe-gichi-akiWemitigoozhiimowin-gichi-aki

Makadewiiyaas-gichi-akiAniibiishaabookewinini-gichi-akiGichi-minis-gichi-akiNingaabii'an Gichigami

Wendaabang GichigamiMikwam-Giiwedin GichigamiIntia Gichigamiwayiiba

Gichi-oodena (Gichi-oodena)

MonteaaWankobeMinomaagwad-jiimaan'wiikwedNew Yowk Gichi-oodenaWachington Gichi-oodena

Dibaajimowin (Dibaajimowin)

Gete-egypt

Mazinibii'-nagamo-ozhitoon

Mashkawizi-oningwiigan-manidoons gidochigeMazinaatese •Mazinibii'igaade

Ataagewin

Zhooshkwaada'aagan-ataagewin


Anama`ewi-giizhigad omazina`iganman:

boshke gaa ganage

Biidaajimowin

Andookomeshiinh abashkwebiigiziOnzaamigaamoₒₛₕₖᵢ •Biiwaabik-wiiwakwaan aakoziwin (kowid-19)

Aanoj:

Waabikan nanaandomowin! - Danakamigiziwin

Gagwedwewinan? Maajaakan jiwiisiniiwigamig!

Mazina`iganan noondeayaawd babaamendamowin:

boshke gaa ganage

Baakan anishinaabemowin-wigipiidiyaayag:

Aaniin wigipiidiya aawid?