Och, wolst dan efkes sa aardich weze en besjoch myn oersetting fan foarbylden op: [1]?

Pyt

Ik haw sa frij west en set de Sealter oersetting der by. Ik nim oan dat it dy ûntkommen wie, mar oars hellest it der mar wer ôf. --Pyt 11:48, 10 November 2006 (UTC)Reply

Ja, tige tank, ik hie der efkes net mear oan tocht! Steinbach 13:16, 10 November 2006 (UTC)Reply


2007+

edit

Noch lokkich nijjier, Wouter!
Sa te sjen hast it drok mei wat oars, mar as't wer tiid hast, soe it moai wêze om ris nei te tinken oer it technysk omsetten fan 'e Sealter wikipedia ta in echten. Ik begryp teminsten dat dat út 'e stimming folgje moat en it soe fral maklik wêze by it setten fan links. Ik fyn datsto dêr as inisjatyfnimmer by betrutsen wurde moast en boppedat haw ik gjin idee hoe't ik it oanpakke moat.
Gräitje wol grif ek noch wol mear bydrage as ik der om freegje, mar ik fyn dat ik earst har nuttige oanfollings by de plantenammen goed ferwurkje moat en ik kom dêr noch mar net oan ta.

Sa'st sjochst is de Noardfryske wikipedia yntuskentiid ôfwiisd neffens de nije regels op grûn fan it argumint dat de multi-dialektale benadering ûnpraktysk is. Yntuskentiid komme der noch goede anonyme Mooringer bydragen en wy kinne it nei oerlis mei Steensen dan wolris op'e mono-dialektale toer besykje.
Groetnis, Pyt 15:53, 2 February 2007 (UTC)Reply

Tankewol Pyt, jo ek noch in lokkich nijjier!
Ik haw it yndied drok had wat oars as de Wikipedy; neffens myn stúdzje wienen dat fral persoanlike soargen. Ik tink dat ik it de kommende moannen wol wêr oan tiid hawwe sil en sin (no moatte jo my der dochs efkes bij helpe: hoe sizze je dat?) haw ik der wisse in. It waard ek wol tiid, want ik fiel dat myn Frysk hurd efterút gien is...
In stuitsje wêrom haw ik ris ynformearre nei wêrom't dy Sealterske Wikipedia net oanmakke waard, en der blike no nije rjochtlinen te wêzen. No moatte der fan tefoarn in X-tal meidoggers wêze dy't oanjaan meidwaan te wollen. Dat wie trouens foar in part myn eigen foarstel, om't we sa fan dat âlde stimmingssisteam en dat "support/oppose-gedoe" ofkomme koenen. Prima, mar dat hâldt al in dat der gjin nije Wikipedia komt ear't der genoch meidoggers binne. Hoe't dat no presys sit sil ik hjoeddeis noch útsykje, dan kinne wy op eltse fal fierder en dan soe it ek net sa lang mear duorre moatte. Ik snap der allinich no near mear fan, dus ik heapje der gau wiis út te wurden...
Wat dy Noardfryske Wikipedia oanbelanget: ik tink net dat dy ôfwiisd is om it argumint fan de dialektfariaasje. Ik kin de oanfraach al hielendal net mear fine, mar foar safier ik wit wie der mar ien bruker dy't op dy grûn tsjin ien Noardfryske Wikipedia wie, user:Node ue. Der binne wol mear Wikipedien mei tige ferskillende dialekten en it ganse Noardfrysk hat ien ISO 639-3-koade, wat hjir in populair kriterium is of in spraakfariant al of gjin aparte taal is. Ik haw der noch ris immen oer oansprutsen en dy hat my op myn oerlisside op meta: seid dat wy no einkier mei mear meidoggers komme soenen en dat it dan wol goed wêze soe. It liket my dus it bêste om dêr ris, yn it Sealterlân by foarkar, mei eltesien dy't ynteresseare is ôm'e tafel sitten te gean sadat wy dan yn ien kier genoch meidoggers foar allebeide "requests" hawwe.
Ik sil jo yn eltse fal noch oer'e mail op de heechte hâlde! Steinbach 12:48, 9 February 2007 (UTC)Reply


Goeie Steinbach. It is wat spitich dat wy no nochris troch in proseduere moatte, mar it sil wol goedkommen. Kening Aldgillis makket gauris in stikje foar stq en Gräitje sil grif ek wol werris wolle en dy kin krekt mei it argumint "Oars giet it net troch" miskien ek noch wol mear Sealters ynspirearje. Wy hawwe nammers ek al in aardich begjintsje.
Diskusje en ôfwizing Noardfrysk:

http://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Requests_for_new_languages&oldid=467262#North_Frisian_Wikipedia_and_Wiktionary

http://meta.wikimedia.org/wiki/Requests_for_new_languages/Wikipedia_North_Frisian

Eins giet it hiel goed mei frr. Der binne twa registrearre meiwurkers (Friisk en Anke Joldrichsen) en dan noch in stik of fiif IP-nûmers, dy't no en dan wat bydrage, benammen oer Nfr. persoanlikheden. Se kinne lykwols noch net goed wenne oan'e Wp/frr-tafoeging en de beide earsten hawwe ek noch net andere op myn berjochten op harren diskusjeside (sokke synjalen seach ik earst ek net).
Hast gelyk: der moat marris praat wurde. Ik mail dy ek noch wol. (2 dagen letter: --Pyt 21:11, 15 February 2007 (UTC))Reply

Kurów on ZEA Wikipedia

edit

Could you please write a stub http://zea.wikipedia.org/wiki/Kur%C3%B3w - just a few sentences based on http://nl.wikipedia.org/wiki/Kur%C3%B3w or EN wiki? Only 3-5 sentences enough. Please.

PS. Article about Kurów is already on 157 languages. If you do that, please put interwiki link into English version. If your village/town/city hasn't on PL wiki, I can do article about it. Pietras1988 TALK 13:53, 6 April 2007 (UTC)

NO NO NO! Please quit whit these silly requests altogether! We don't write articles unimportant for such a small wiki just because you ask us to! If I allowed this everyone could do similar requests and we would not have any time left to write articles we really need there! Come back when we have some 10,000 articles, then middle sized cities in Poland might be somewhat relevant to our wiki. Steinbach 10:22, 7 April 2007 (UTC)Reply

First: Request is my idea and other users have this! Second: My idea is popular in Poland (I gift interviews on a lot of newspapers, TV programms and radios) so you should by silly (not me)! Without regards. Pietras1988 TALK 11:00, 7 April 2007 (UTC)

Sealter wiki

edit

Ja Wouter, ik doch myn bêst, mar ik haw it wat drok op’t heden.--Pyt 15:25, 1 May 2007 (UTC)Reply

Tanke foar de ynfo oer Inuit. Ferwurkje ik sadree't ik tiid(!!) haw. --Pyt 10:27, 20 September 2007 (UTC)Reply

Erken je Aeres niet!?

edit

Ik zag je Limburgse Overlegpagina, ik kan wel woedend worden!!!! Jij erkent Aeres niet als een taal? Er zijn zelfs bronnen voor. Petrolov 17:05, 16 July 2007 (UTC)Reply

Kom maar op met bronnen, en dan bedoel ik geen msn-groepen. Ik trap niet in jouw hoaxen. Steinbach 17:13, 22 July 2007 (UTC)Reply
Meneer steinbach, ik zie dat deheer petrolov alweer iemand lastig gevallen heeft... maarja u vraag voor bronnen?: Het Grootnederlands studieboek voor Hollandse dialecten en hun Duitse tegenhangers geschreven door deheer Dhr. P.H. Hermann. Als ik u nog een keer kan helpen u kent mij al als binnehaof! -Markvondeegel 18:06, 22 July 2007 (UTC)Reply
Ik raad u aan om ook eens de aanvraag op de meta-wiki te lezen. U bent er wel een tijdje mee bezig este. -Markvondeegel 18:17, 22 July 2007 (UTC)Reply
Als u het wil kan ik deheer petrolov aanspreken op zijn gedrag, dat vaker erg aanvallend overkomt en andere gebruikers vaak lastig valt. -Markvondeegel 18:24, 22 July 2007 (UTC)Reply
Eerst zien, dan geloven. Als ik tijd heb ga ik er wel eens achteraan. Steinbach 19:24, 22 July 2007 (UTC)Reply
Tuurlijk, dat respecteer ik. Iedereen heeft tijd nodig. -Markvondeegel 19:27, 22 July 2007 (UTC)Reply
Wacht even, het word niet as aeres vermeld maar as "ourish" -Markvondeegel 19:29, 22 July 2007 (UTC)Reply

Ej steinbach sprikse toevallig Deens? Ich vroag mich dat aaf. Konghier 18:22, 8 August 2007 (UTC)Reply

Iech kin 't neet spreke, nein. Steinbach 19:09, 8 August 2007 (UTC)Reply

Seeltersk

edit

Hallo Steinbach. Ik zou het wel erg fijn vinden als die Wikipedia er ook echt komt. Maar dan moet er wel een aanvraag op de meta wiki zijn, die is er (niet meer). Het zou zonde zijn als al die pagina's voor niets aangemaakt zouden worden. Ik wil je wel helpen, maar ja, steun voor een nieuwe aanvraag is wel nodig. Ollein 08:45, 7 October 2007 (UTC)Reply

(diff) (hist) . . N Wp/stq/Säildene Artikkele‎; 08:40 . . (+591) . . Pyt (Talk | contribs | block) (New page: NOT ELSEWHERE IN WIKIPEDIÆ (ARTICLES OR CONTENT) Säildene Artikkele is ne Lieste fon Artikkele uut uus seelter Wikipedia do as Ganset of toun wichtigen Deel nit foa...)

Vertäölingske aangevraog

edit

Wilse estebleef 't volgende veur mich nao "'t Zeêuws" vertale zodet ich 'n bietje wiejer kin?

$1 is 'n Zeêuws waord det oppe Lies van Swadesh stuit. 't Waord wörd nao 't Nederlands vertäöld es $2. Category:Zeêuwse Wäörd

Ich weit 't is mèr 'n klein sjtökske mèr toch. Ich kin 't noch altiejd oetbrèjje es mien Zeêuws get meer gevorderd is. --Ooswesthoesbes 13:39, 27 October 2007 (UTC)Reply

Is a gedae op de Limburgse wiki. Steinbach 14:28, 27 October 2007 (UTC)Reply

Saterlandse wikipedia

edit

Hey Steinbach, ik zag dat je op meta de Saterlandse wikipedia mede had voorgesteld en dat dat voorstel ook goedgekeurd was (zie meta:Requests for new languages/Wikipedia Sater-Frisian). Alleen de stq.wikipedia is er nooit gekomen omdat juist op dat moment het toelatingsbeleid herzien werd. Dit betekent echter niet dat het project is afgekeurd, er moet alleen een nieuw voorstel voor die taal komen. Omdat de stq.wikipedia behoorlijk groeit heb ik een nieuw voorstel gedaan op meta:Requests for new languages/Saterland Frisian Wikipedia. Kun je daar even naar kijken? Maartenvdbent 18:01, 6 November 2007 (UTC)Reply

Is ondertussen al gebeurd ;-). Wist je trouwens dat ik die Wikipedia ooit als eerste heb voorgesteld (in 2005 nog) en als eerste met de test-wiki begonnen ben? En user:Pyt bij de wiki heb gekregen ;-)? Steinbach 23:21, 9 November 2007 (UTC)Reply

Seelterske Wikipedia 500 Artikkele!

edit

Tou ju 1000 Artikkele :) --Ooswesthoesbes 08:41, 9 December 2007 (UTC)Reply

Nama

edit

Haj Steinbaek :D Die maak gweun veur edere taal 'n wikipediaeke ane. Haet get mit häör gluif oet te staon ofzoeaget. --Ooswesthoesbes 18:48, 8 June 2008 (UTC)Reply

Jao, dat had iech ouch al door... Meh daan nog maag iech häöm/häör wel drop wieze tot zoe'n Wikipedia iers mer ins sjrievers moot höbbe, toch? Steinbach 21:16, 11 July 2008 (UTC)Reply

zea Bot request

edit

You are wanted: http://zea.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Speciaole_gebrukersrechten#Darkicebot

Sj 01:16, 6 March 2009 (UTC)Reply
Thanks. The user in question already made me aware of that by e-mail :) Steinbach 12:09, 7 March 2009 (UTC)Reply

RE: wp/aro

edit

Gaere e bietje óp dien wäörd lètte estebleef ;) Ich haaj mich den ónneet (mieë) bezig mit det saort wiki's. Allein nag Seeltersk èn Limburgs èn den 's get óppe Ieslenjer, Zweed of Hollenjer :) --OWTB 16:12, 12 September 2009 (UTC)Reply

Sorry for bringing this some months late but I didn't notice before the thread you have started in the community portal about the Araona Test Wiki, I replied to it there and I agree with you in most of what you said. But I believe there is a misunderstanding because I wasn't the creator of that test, it was User:Olaf Voljavo as you can see in his contributions, I did have the same observations as you did but I tried to first ask about it showing my legitimate interest in this language but I got no response, I only contributed with some articles that I recognize they are stubs but at least what I wrote is in the real Araona language I can't respond for Olaf's actions since I don't even know him, I have invested a lot of my time and effort with the Aymara wikipedia and its localisation, I'm a serious contributor and I consider I shouldn't be depicted as a hoaxer for something I didn't do; so I ask you to please in the future review the history of pages to verify the author of each edit before raising accusations like that. Best Regards --Erebedhel   - M   11:13, 29 December 2009 (UTC)Reply
Well, on closer inspection, I see you did not start the Araona test wiki. Sorry for labelling you as a hoaxer indeed! As a matter of facts, I saw you make many contributions to the project so I assumed you started it. Anyway, the rest of my analysis remains: the Araona test wiki is a hoax; this Olaf Voljavo then is the real hoaxer. As a matter of facts, he does not occur on Wikipedia (I tried a few, but nowhere there was a user account with his name), which points out bad faith. If ever a similar project is started again, I can consult you not to be so naive. Steinbach 18:11, 27 January 2010 (UTC)Reply

Wp/ajp/اسرائيل

edit

Hi Ghaly, "Israel" is currently the only "article" in the South Levantine test wiki. I don't really speak Arabic, so could you please check it? Considering the topic, it might just be vandalism. And speaking of this project, do you happen to know people who can write Palestinian Arabic? 145.97.196.20 14:39, 27 February 2010 (UTC) This comment was mine. Steinbach 23:37, 27 February 2010 (UTC)Reply

https://zea.wikipedia.org/wiki/V%C3%B2blad

edit

Dag Steinbach, omdat jij indertijd het initiatief nam, meen ik dat we best bij jou terecht kunnen. Burgerhallojan en ikzelf hadden in het dorpsuus een peiling opgestart ivm Anmelding Moderatoren op 't Vòblad. Ikzelf ben er nog niet uit of dat nog wel een goed idee is, vandaar mijn vraag of jij je mening wil te kennen geven. Bedankt voor je tijd. Lotje ツ (talk) 17:32, 15 December 2013 (UTC)Reply

Thank you

edit

I would like to thank the effort of all Administrators of Meta and the Incubator for the approval of this Wikipedia. I would like to ask as well if we can continue editing or we have to wait until the Wikipedia is moved? Thank you so much for your time, pacience, effort and assistance you have provided to us. --Katxis (talk) 07:23, 30 April 2016 (UTC)Reply

Hi Katxis, I am not an administrator. But if they don't want you to edit the test wiki, they will probably lock it while moving. Steinbach (talk) 07:31, 30 April 2016 (UTC)Reply

Oetspraok "ui"

edit

Jao, det is inderdaad /œi̯/ en neet /øi̯/, went det is 'nen angere klank. In 't Mofers kóntrasteert hui mit huj, en trouwes ouch mit heuj realiseer ich mich noe (mieëvaad van hood) :) --OWTB (talk) 08:26, 5 September 2021 (UTC)Reply

Zelfde veur 't Mestreechs, al kin iech dao-in gein wäörd mèt uj. Dit waor gewoen 'n vergissing. Steinbach (talk) 09:32, 5 September 2021 (UTC)Reply

knie

edit

"nog altoos mannelik": Baeter is óm 't angesóm te zègke. 't Waord "kneen" is van aadshaer oet ónziejig: [2]. In Zuud-Limbörg mót det waord al ieëre door Braobantjsen invlood mannelik gewore zeen, mer in Midde-Limbörg is det 'n recènte óntwikkeling :) --OWTB (talk) 08:59, 26 May 2022 (UTC)Reply

Je begriep toch wè da'k dat vanuut Zeêuws perspectief bedoelde? Meêr nae 't oôsten toe oôrt dat woôrd onziejig, mae t'r 'oôgte van Mestricht is 't nog wè mannelijk. Steinbach (talk) 15:37, 26 May 2022 (UTC)Reply
Och jao, ich haw mich neet de twieëdje beteikenis van "ummer" bie "altoos" bedach :) --OWTB (talk) 17:32, 26 May 2022 (UTC)Reply

Participium

edit

Jao, 't is 'n oetstervendj ras, mer in Mofert kan me zègke Hae leep bie de fómfaar oppe trómpet geblaozen euvere straot. Bie anger sterke wirkwäörd vèltj 't mieër op: Det water inne baek kump gedrieve van Postert aaf. In princiep wirk det dus wie de vorm op -ent(a)ere. --OWTB (talk) 18:23, 5 June 2022 (UTC)Reply

Rivier(e)

edit

De vurm mee "-e" stae wè in 't mijnwoordenboek vermeld, vò wat dat waerd is. --OWTB (talk) 12:12, 20 September 2022 (UTC)Reply

Ancient Greek Wikipedia

edit

Hi, how are you? I would like to ask you what does the Ancient Greek Wikipedia needto have in order to be approved. --Jon Gua (talk) 16:19, 11 February 2024 (UTC)Reply