Welcome to Wikimedia Incubator!

At the right there are some important links, and here are some tips and info:

If you have any questions, feel free to ask them on Incubator:Community Portal.

-- Welcoming Bot 08:31, 11 November 2013 (UTC)Reply

To-siā lí tùi Pazih wiki ê kòng-hiàn

edit

Sit-lé, góa bē-hiáu Pazih ê ōe. Chin hoaⁿ-hí khòaⁿ tio̍h ū Pazih gí-giân tī wiki téng-koân ê hoat-tián. Góa kiò chò A-iū, mā ē-tàng kiò góa iyumu, chit-chūn chú-iàu teh chhòng Pâi-oân ê Wikipeida, mā hū-chek Pâi-oân Wiki Siā-thoân ê chi̍t-kóa sū-kang. Hi-bāng ū-ki-hōe ē-tàng chò-hóe se̍k-sāi, kau-liû. Jî-chhiáⁿ góa mā sī Lâm-tâu lâng! iyumu   01:49, 24 May 2022 (UTC)Reply

@Iyumu: Lí-hó, to-siā lí ê chi-chhî kah kó͘-lē. Góa pún-sin sī Tâi-tiong Hong-goân ê Pazeh, chìn-chêng ū tòe Lâm-táu Auran ê sī-tōa o̍h bó-gí. Khòaⁿ-tio̍h pa̍t-ê cho̍k-kûn ū leh hoat-tián ka-tī ê Wikipedia, chiah siūⁿ-kóng mā eng-kai lâi siá goán Pazeh ê Wikipedia. Nā ū ki-hōe ē-tàng chò-hóe lâi kau-liû~ --Cosinepi-fly (talk) 05:53, 25 May 2022 (UTC)Reply