Wt/zea/hynder

< Wt‎ | zea
Wt > zea > hynder
 
'n Frysk hynder (Vries paerd).

Etymologie edit

Van hynst + dier.

Omschrievienge edit

hynder o

 • paerd (aolle beteikenissen, ok die van vierpôtig onderstel)

Uutspraek edit

[ˈhĩⁿdər]

Verbugienge edit

hynders meêrvoud, hynderke verkleinwoôrd

Afleiienge

Saemenstelliengen edit

Opmerkienge: in saemenstelliengen is 't linkerdeêl dikkelder hynst.

Uutdruksels edit

 • in houten hynder, 'n stieve, lompe man (soms vrouwe)
 • in wyt hynder, 'n vrouwe die-a te vee geld verbruukt
 • foar gjin hynder, vò gin pries
 • De hynders dy't de Jouwer fertsjinje krije se net altyd, de besten kriege nie altoos de groôste lof
 • Men moat in joen hynder net yn'e bek sjen, Je moe 'n gegeve paerd nie in de bek kieke
 • Lien dyn hynder oan ien bidler in hy fljucht dermei út 'e fjouweren, schoôiers maeke misbruuk van je vriegevig'eid
 • De bêste hynders wurde op'e stal socht, de beste paeren ore op stal gezocht, de deugdelijkste meisen bluve in 'uus
 • In skurf hynder freest de roskaem, a je bange bin ei je wat te verbergen
 • Hynders jouwe tinne molke, van paeren (en aore diere diengen) moe je d'r nie meêr as nôdig è, dat brieng niks op
 • Hâld it hynder by de sturt, vecht vò je rechten zò lange a je kunt
 • In hynder mei fjouwer poaten stroffelt wolris, 't beste paerd strukelt wè's
 • Wite hynders hawwe in bulte struien nedich, grôse wuven (ziet bove) koste vee
 • In weak hynder moat men mei in sêfte team stjoere, gevoelige mensen moe je nie t'arde anpakke
 • In wyld hynder is gjin fjild te wegerjen, doldwaeze mensen moe je nie in de weg stae
 • Dy't it sterkste hynder hat kin it hurdst foarút komme, dien-at 't meêste geld ei, komt 't varste
 • Better in blyn hynder as in leech helter, beter wat as niks
 • In hynder yn 'e stap hellet in hurdraver wol yn, 'ardlôper bin doôdlôpers
 • Wite hynders stiet it wâlterjen net goed, a je moôi of vlekkeloôs bin, maek jen eigen dan nie vuul
 • In hynder dat ienkear op 'e rin wêst hat kin dat gau ris wer lappe, 'n fout is gauw 'n tweêde keêr gemaekt
 • Dy't wit wat er wol pakt it hynder by de team, a je weet wat-a je wil, pak je 't goed an
 • Men moat gjin hynder fan efteren beet krije, je moe gin paerd achter de waegen spanne
 • Dy't it hynsder ha wol, lekket it, a je wat 'ebbe wil, za je afdienge (en dus doeë of 't je nie aolles waerd is)
 • In goed hynder is syn jild wirdich, goeiekoôp is dierekoôp, goed spul ei z'n pries
 • In brimstich hynder easket net allinne goed ark, mar ek goede hânnen
 • De bêste hynders binne oan 't wurk deagien, gezeid tegen mensen die-a te vee of te lange werke wille
 • Men kin gjin hynders beslean as se fuort rinne, a mensen nie meewerke vaolt 'r niks mee te beginnen; da moe je ok nie prebêre
 • Dy't it hynder krije wol smyt him net mei de team foar de holle
 • It hynder stiet grutskens moaier as in minske, gezeid tegen mensen die-a te groôs gevonde ore
 • As de âlde hynders net yn 'e himmel komme dan komt ús dûmny der ek net

Varianten en synoniemen edit

 • hynst beteikent meêsta 'iengst', mae in saemenstelliengen dikkels gewoôn 'paerd'
 • hyngst Hindeloôpers ('t gewone woôrd)
 • hoars (verouwerd, mae vroeger wè boekentaele)
 • hos Terschelliengs (in levend gebruuk)

Bronnen edit