Wp/zgh/ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ

< Wp‎ | zgh
(Redirected from Wp/zgh/ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ)
Wp > zgh > ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ

ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏⵖ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽ ⵎⵇⵇⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ ⵏ 8 ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴽⵎ². ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⵏⵜⴰ ⵙⴳ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵔ ⵉⵍⵍ ⴰⵣⴳⴳⴰⵖ. ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳⵙ ⴳⴰⵏⵜ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ, ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵜⵓⵏⵙ, ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵎⵉⵚⵔⴰ, ⵙⵓⴷⴰⵏ, ⵜⵛⴰⴷ, ⵏⵉⵊⵉⵔ, ⵎⴰⵍⵉⵛⵏⴳⵉⵟ. ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰ ⵢⴽⴽⴰⵡⵏ ⵎⵍⵉⵃ (ⴰⵔ 100 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵔ ⴰⵢⴷ ⵢⴽⴽⴰⵜⵏ ⴷⴳⵙ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ), ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⵉⵥⵉⵍ ⵉ ⵜⴽⵔⵣⴰ. ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴽⵔⵣⵏ ⵉⵎⵉⴽ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ ⵜⵎⴷⵡⵉⵏ, ⴰⵏⴷⴰ ⵜⵜⵎⵎⵖⴰⵢⵏ ⵉⴳⵊⵊⵉⴼⵏ ⵏ ⵜⵉⵢⵏⵉ. ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵏⵉⵍ ⴰⵙⵉⴼ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵢⵣⴳⵔⵏ ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ. ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⴽⴰⵍ ⵄⵍⴰⵢⵏ, ⵜⵛⵛⵓⵕ ⵙ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵢⵔⵏⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳⵙ ⴰⵡⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴱⵔⴽⴰⵏⵏ ⴳ ⴰⵀⴰⴳⴳⴰⵔ, ⴰⵢⵔⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴱⵙⵜⵉ. ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ, ⵢⵍⵍⴰ ⵓⴳⵉⴷⵓ ⴷ ⵉⵣⵓⵖⴰⵔ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵢⵛⵛⵓⵔⵏ ⵙ ⵓⵥⵔⵓ. ⵏⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⵢⵣⴷⴷⵖⵏ ⴳ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ. ⵣⵉⴽ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳⵙ ⵉⵎⴽⵙⴰⵡⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴽⴰⵍ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵙⵙⴰ, ⵜⴷⵔⵓⵙ ⵜⴽⵙⵙⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ, ⵢⵔⵏⴰ ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵣⴷⵖⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵔⴽⴷⵏ. ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⴰⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵔⵓⵍⵍⴳⴰⵣ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵖⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵣⵉⴽ ⴰⴷ ⵓⴼⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⵥⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ, ⵢⵔⵏⴰ ⵓⵢⴰ ⵢⵙⵙⵓⵎⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⴰ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴳⵙ ⵜⵣⴳⵣⵓⵜ ⴷ ⵜⵊⵊⵓⵊⵊⴳ ⴷⴳⵙ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵎⵣⵔⵓⵢ. ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴳⵍⵙ (antiquit), ⵜⴰⵏⵥⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⵏⵜⴰ ⵜⴻⵜⵜⴽⴰⵡ. ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ, ⵏⴰⵇⴰⵍ, ⴽⵙⵙⵏ ⵉⵢⵙⴰⵏ (ⵉⵄⵓⴷⵉⵡⵏ), ⵊⵊⴰⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⴰ, ⵢⵔⵏⴰ ⴱⴷⴰⵏ ⴽⵙⵙⵏ ⵉⵍⵖⵎⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⵇⵔⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵇⴱⵍ ⵙⵉⴷⵏⴰ ⵄⵉⵙⴰ. ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 7 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵏⴰ ⵄⵉⵙⴰ, ⴷ ⴰⵙⴰⵡⵏ, ⴱⴷⴰⵏ ⵢⵉⵎⵙⵍⵎⵏ ⴽⵛⵎⵏⴷ ⵖⵔ ⵓⵏⵥⵔⵓⴼ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵢⵔⵏⴰ ⵙⴽⵛⵎⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ. ⴷⴳ ⵍⵇⵔⵏ ⵡⵉⵙ 19, ⵉⴼⵔⵏⵙⵉⵙⵏ ⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⴰⴷ ⵟⵟⴼⵏ ⵛⵡⵉⴽ, ⵛⵡⵉⵟ, ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵥⵔⵓⴼ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ, ⵢⵔⵏⴰ ⴷⴳ 1894, ⵓⵡⴹⵏ ⴰⵔⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⵎⴱⵓⴽⵜⵓ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ. ⴷⴳ 1884, ⵉⵙⴱⵏⵢⵓⵍⵉⵢⵏ ⵟⵟⴼⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵥⵔⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ. ⴳ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ 1911-1912, ⵉⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵢⵏ ⵟⵟⴼⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ. ⵎⴰⵛⴰ ⵊⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1951 ⴷ 1976, ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵔⵓⴼ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴼⴼⵖⵏⵜ ⵜⵏⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵓⵔⵓⴼⵉⵢⵉⵏ.