Wp/zgh/ⵎⴰⵍⵉ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵎⴰⵍⵉ

ⵎⴰⵍⵉ (ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ: ​[mali]) ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵣⴳⵔⴰⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ, ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵜⵣⴳⴰ ⴷⵉ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⵣⵔⵉ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ 1.240.000 ⴽⵎ², ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 18 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.[1] ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⴰⵎⴰⴽⵓ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⵉⴳⵙ 8 ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ, ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ. ⴷ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵣⵔⵉ ⴷⵉⴳⵙ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵏⵏⵉⵊⵉⵔⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ. ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⴽⵔⵣⴰⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ. ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵣⵓⵔⴰⴳ ⴰⵎ: ⵓⵔⵖ, ⵓⵕⴰⵏⵢⵓⵎⵜⵉⵙⵏⵜ.

ⵎⴰⵍⵉ

ⵜⴰⵙⵎⵉⴷⴳⵜ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⴰⵣⵔⵎⵣⵔⵓⵢ

ⴳ 1339, ⴰⵏⵊⵉⵍⵓⵏⵓ ⴷⵓⵍⵚⵉⵕ

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ