Wp/zgh/ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ

ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ, ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Wikimedia Foundation, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵔⵚⴰⵃⴰ, ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵙⴰⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⴽⵓ, ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵔⵏⵢⴰ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ. ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵜ ⵊⵉⵎⵉ ⵡⵉⵍⵣ ⴳ 20 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2003[1], ⵙⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ, ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵜⴰⵣⵎⵜ ⵉ ⵎⴷⴷⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⵯ, ⵜⵙⵙⴱⵖⵙ ⵜⵏ ⴰⴷ ⵙⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴳⵎⴰⵏⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⵏⵖ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ. ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ, ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵙⵏⴰ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ, ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵡⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ

ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵉⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ) Announcing Wikimedia Foundation Jimmy Wales. 20 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2003. ⴰⵕⵛⵉⴼ 30 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2013