Wp/zgh/ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵏⵖ ⵡⵉⴽⵉⵒⵉⴷⵢⴰ (Wikipedia ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ) ⴷ ⵢⵓⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵙⵏⴰ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ (291 ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ 2015). ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ. ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵜⵜ ⵊⵉⵎⵉ ⵡⵉⵍⵣ ⴷ ⵍⴰⵔⵉ ⵙⴰⵏⴳⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2001.

ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵎⵓ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵜⵜⵓⴳⴳⴰⵏⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵊⵎⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵉⴼⵉⵍⵉ ⴷⴰⵜ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵓⵔ ⵜⵎⵓⵔⵉⵙ ⴰⵎⵎ ⵜⴳⵔⵓⵎⵙⵏⴰ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ.

ⵏⵓⴱⵉⴷⵢⴰ

 
ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵉⴽⴽⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵙⵏⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⵏⵓⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵡⵉⴽⵉⴱⴷⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵙⵎⴰⴷ ⵉ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏⵓⴱⵉⴷⵢⴰ. ⵡⴰⴷ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⴷ ⵢⵓⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵙⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴼⴰⴱⵓⵔ ⴳ ⵉⴼⵉⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ, ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⴷⴰ ⵜⵏ ⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ. ⵏⵓⴱⵉⴷⵢⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴳ 9 ⵎⴰⵕⵚ 2000 ⴷⴷⵓ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⵓⵎⵉⵙ, ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴳⴳⵓⵔ ⵡⵉⴱ.

ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ

ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⵏ

ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ. ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 365 ⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ 2009.

ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ

ⵉⵍⵍⴰ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ 291 ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ.

ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ (ⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2016)
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ
ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ 5,165,572
ⵜⴰⵙⵡⵉⴷⵉⵜ 3,203,701
ⵜⴰⴱⵉⵙⴰⵢⵜ 2,490,120
ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ 1,945,781
ⵜⴰⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉⵜ 1,870,759
ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ 1,761,332
ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ 1,314,912
ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵜ 1,275,526
ⵜⴰⴽⴰⵙⵜⵉⵍⵉⵜ 1,261,083
ⵡⴰⵔⴰⵢ 1,259,635