Wp/zgh/ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ

ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Burundi) ⵏⵖ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ, ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ, ⵜⴷⵔⵓ ⵉⵡⵓⵜⵜⴰ ⴷ ⵔⵓⵡⴰⵏⴷⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵟⴰⵏⵥⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴷ ⵓⵏⵥⵓⵍ, ⴷ ⴽⵓⵏⴳⵓ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⵓⵜ ⴳ ⵓⵜⵔⵉⵎ. ⵜⴰⵎⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⴱⵓⵊⵓⵎⴱⵓⵔⴰ.

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ

ⵣⴷⵖⵏ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵜⵡⴰ, ⵀⵓⵜⵓⵜⵓⵜⵙⵉⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ ⵙⴳ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 500 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ. ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵏⵏ ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 200 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵔ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 20, ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵜⵜ ⵜⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢ.[1] ⴹⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵔⵥⴰ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ.

ⵜⵓⵎⵥ ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏⵏⵙ 1962, ⴷⴷⴰⵡ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ, ⵎⴰⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⵯⴷⴰⵎ ⵙⵔⴳⵏ ⴳ ⵡⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ ⵙ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1986. ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1990 ⵉⵙⴰⵔ ⴳ ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ.[2]

ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵔⵜⵣⵏ

ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴳ ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢⴰⵏ, ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵖⴼ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽⵉⵖⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ. ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ 21 ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ. ⴳ 13 ⴽⵕⴰⵢⵓⵔ 1992, ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⵙⵙⴳⵯⴷⵎ ⴰⵜⵓⵜⵙⵉ ⴱⵢⵉⵔ ⴱⵓⵢⵓⵢⴰ (Pierre Buyoya) ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ,[3] ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵡⵉⵏ ⵖⴼ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⵓ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ.[4].

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. Helmut Strizek, "Geschenkte Kolonien: Ruanda und Burundi unter deutscher Herrschaft", Berlin: Ch. Links Verlag, 2006
  2. Eggers, p. xlix.
  3. Template:Cite web. International Center for Transitional Justice. Retrieved on 27 July 2008.
  4. Template:Cite web. From "The Financial Times World Desk Reference". Dorling Kindersley. 2004. Prentice Hall. Retrieved on 30 June 2008.