Wp/wal/Wolaytta Moottaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Wolaytta Moottaa

Wolaytta Moottaa

Moottaa}}
[[File:|297px]]
Biittaa Toophphiyaa
Huuphe Ambbaa Sooddo
Aahotettaa 451,170.7 km²
Asaa coratettaa 5,385,782
ayssiyagaa Lamma Akiliila
sima ayssiyagaa Aweqe Adimaasa
misiliya {{{image}}}

Wolaytta Tohossa giddo Toophphiyan beettiya mootta. Wolaytti mootta gididi baasettanaappe kase daro dumma dumma ayiso xekkatun sunttettidi adussa hayday de'iyoo heera. Wolaytta moottay mootta xekkan baasettidoy 1992 M.L. wodiyaappe haa simmiina.

Moottaassi Huuphe Ambbay Sooddo. Moottaa giddon hara hara aakkida ambbati de'oosona. Hegeetuppe amaridaageeti, Arakka, Bodditte, Dinttuwaa, Xabala, Gasuubba, Gununonne Bale Hawaasa.

Ambbata edit

Hagaappe garssaara paatettidaageeti wolaytta moottaa giddon de'iya ambba sohota.

Wolaytta Ambbata
* Arakka * Baddaa * Baddeesa * Bale Hawaasa * Baluqo Saynno * Biixanna * Bodditte * Bombbe * Buuge * Dinttuwaa * Eddo * Gaacheeno * Gaara Gooddo * Gasuubba * Gununo * Halaale * Laasho * Paaracho * Qarccacciyaa * Shantto * Sooddo * Waamura * Xabala

Ayiso Xekkata edit

Ayisuwaassi banqqatanaadan Wolaytta moottay tammanne usuppun allaanatuninne laappun ambbatun shaakettis.

Wolaytta moottan de'iya allaanatanne ambbaa ayisota[1]
M.P. Allaanata Huuphe ambbaa Baasettidoy (M.L.)
1 Abbala Abbayaa Paaracho 2011
2 Bayra Koysha Baluqo Saynno 2011
3 Bolooso Bombbe Bombbe 1999
4 Bolooso Soore Arakka* 1984
5 Daamoota Gaale Bodditte* 1984
6 Daamoota Pullaasa Shantto 1999
7 Daamoota Soore Gununo* 1999
8 Daamoota Woyide Baddeesa 1984
9 Duguna Panggo Biixxanna 1999
10 Hobbicha Baddaa 2011
11 Humbbo Xabala* 1992
12 Kawo Koysha Laasho 2011
13 Kinddo Diidaye Halaale 1999
14 Kinddo Koysha Bale Hawaasa* 1984
15 Oofa Gasuuba* 1984
16 Sooddo Yuushuwaa Sooddo* 1984

* ambbaa ayisota ayisuwaassinne hara allaalletuyyo allaanadan qoodettoosona.

Gachchaama Asata edit

Naqaashata edit

  1. "Wolaytta moottan de'iya allaanatanne ambbaa ayisota".