Wp/wal/Toophphiyaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Toophphiyaa

Toophphiyaa

Huuphe Ambbaa Addisaaba
Aahotettaa 1,104,300 km²
Asaa coratettaa 117,876,227 ab. (2021)

Toophphiyaa woykko aahuwaan Toophphiya Pederaale Demokiraase Ripabilike (TPDR) arshsho Afriqqaa kace baggan beettiyaa adussa wode hayday de'iyoo biitta. Afriqqan la'atettaa naagissada de'ida baddo biitta. Asaa coratettan Afriqqan naa'antto gidishin biittaa aahotettan qassi tammantto. Ha biittawu huuphe ambbay Addisaaba.

Haydaa

edit

Haydaappe kase

edit

Benibaa (Laatabaa)

edit

Giddo Wodeta

edit

Toophphiyaa Adaale Olaa (1529-1543)

edit

Oroomuwa Betiya (16tta xeetu shaaho layttaa

edit

Yesuusaageetu Wolqaa (1555-1632)

edit

Gonddare Wodiyaa (1632-1769)

edit

Kawotu Wodiyaa 1769-1889)

edit

Haaxe Milileppe Aduwa Gakkanawu (1889-1913)

edit

Hayile Sillaase Wodiyaa 1916-1974)

edit

Xaaliya Oyqettaa (1936-1975)

edit

Naa"anntto Salo Gufantto Olaappe Simmin (1941-1974)

edit

Darggiya Wodiyaa (1974-1991)

edit

Pederaale Diimokraase Ripaablike (1991-ha'i)

edit

Ahimada Aabiyanne Baalotaa Yamiya (20118-ha'i)

edit

Dere asaa

edit

Toophphiyaa asaa qooday 100,000,000 (xeetu miilooniyaappe) boolla gididi hegaadankka 80ppe dariyaa kochchati de'iyoo biitta. Corattiyaa kochchati Oroomo, Amaaraa, Tigire, Sumaaliyaa hegaadankka Wolayttaa, Sidaamoo gidishin hageeti ubbaa kochchaa qoodaappe 3/4 kushiyaappe bollaa oyqqoosona.