Wp/tzm/ⴽⵉⵔⴳⵉⵣⵉⵙⵜⴰⵏ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴽⵉⵔⴳⵉⵣⵉⵙⵜⴰⵏ

ⴽⵉⵔⴳⵉⵣⵉⵙⵜⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⵜⴰⵏⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 70 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵍⴻⵃⴽⴻⵎ ⴰⵙⵓⴼⵢⴰⵜⵉ. ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵎⵣⵉⵔⴳⵜ (Indépendalte), ⵜⴻⵙⵙⵉⴷⴻⵔ-ⴷ ⴰⴽⴽ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵅⴰⵙ ⵜⴰⴽⵉⵔⴳⵉⵣⵉⵜ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵓⵔ ⵜⵓⴼⵉ ⴰⵔ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵍⴰⵇ ⵍⵃⴰⵍ, ⵢⵔⵏⵓ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴱⵕⵕⴰⵏⵉ, ⴷ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ, ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷⵉ ⴽⵉⵔⴳⵉⵣⵉⵙⵜⴰⵏ.

ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⴽⵉⵔⴳⵉⵣⵉⵙⵜⴰⵏ
Location of Kyrgystan in the world