Wp/tzm/ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ


ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ
Bandiere Emblem
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ
ⴰⵎⴰⵜⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵍⵉⵎⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴳⵔⴰⵡ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵙⵉⴱⵜ ⵓⵔⴷⵓ
ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵉⵙⵍⴰⵎ ⴰⴱⴰⴷ
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵏⴽⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ
ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ / ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵚⴰⴼ ⵄⴰⵍⵉ ⵣⴰⵔⴷⴰⵔⵉ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵔⴰⵊⴰⵀ ⴰⵛⵔⴰⴼ
ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ
ⴰⵏⵣⵡⵉ
ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ 803،940 km2
Intal mont {{{superficieordin}}}°
% ⴰⵎⴰⵏ %
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ {{{ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ}}} ab.
Intal mont {{{popolazionordin}}}°
Densitât {{{popolaziondensitât}}} ab./km2
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴽⴰⵔⴰⵜⵛⵉ
ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⵙⵢⴰ
Fuseau horaire UTC+5
Densitât {{{popolaziondensitât}}} ab./km2
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⴷⵔⵉⵎ Euro
Consum energjie 0,63 kWh/ab.
Variis
ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ {{{ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵍⵡⵉⴱ}}}
ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ {{{ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ}}}
Plache automobilistiche I
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵜ


ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ: ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵓⵏⵙⵉⴱ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⵓⵙⵍⵎⵜ ⵏ ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ. ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⵣⴳⴰⵏ ⴷⵉ ⵡⴻⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ, ⵖⵓⵔⵙ 881640 ⴽⵎ2, 1046 ⵇⵓⴱⵍⴻⵏ ⵉⵍⵍⴻⵍ. ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ ⴷ ⴰⴼⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ, ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ, ⵍⵀⵉⵏⴷ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵉⵔⴰⵏ. ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 169,300,000ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (ⴷⵉ 2007). ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ⴷ ⴽⴰⵔⴰⵛⵉ. ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵙⵉⴱⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵔⴷⵓ. ⴷⵉⵙ ⴰⵡⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ : ⴱⴰⵍⵓⵛⵉ, ⴱⴰⵛⵜⵓ, ⴱⵓⵏⵊⴰⴱⵉ, ⵙⵉⵏⴷⵉ, ⵙⵉⵔⴰⵉⴽⵉ ⴷ ⵜⴰⴼⴰⵔⵉⵙⵉⵜ ⵏ ⴷⴰⵔⵉ. ⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵜⵓⵜⴰⵍⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⵉⵣⵉⵜ. ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ⵜⵓⵎⵣ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏⵏⵙ ⴷⵉ 14 ⵖⵓⵛⵜ 1947. ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⵉⵏⴻⵙⵍⴻⵎⵜ ⴷⵉ 23 ⴷⵉ ⵎⴰⵕⵙ 1956.

Iwlaf

edit