Wp/tzm/ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ

ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ (ⵙ ⵜⴰⵄⴱⵔⵉⵜ יִשְרָאֵל‎, ⵢⵉⵙⵔⴰ'ⵍ; ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ: إسرائيل‎, ⵉⵙⵔā'īⵍ) ⵉⵙⵎ ⵉⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ (ⵙⵜⴰⵄⴱⵔⵉⵜ: מְדִינַת יִשְרָאֵל‎ , ⵎⴷⵉⵏⴰⵜ ⵢⵉⵙⵔⴰ'ⵍ; ⵙⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ: دَوْلَةْ إِسْرَائِيل‎, ⴷⴰⵡⵍⴰⵜ ⵉⵙⵔā'īⵍ), ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵣⴳⴰⴷ ⴳ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⵙⵢⴰ ⴷ ⵔⵔⵉⴼ ⴰⵙⴰⵎⵎⵔ ⵏ ⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ, ⵜⵙⵄⴰ ⵜⵉⵍⴰⵙ ⴷ ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ ⵙ’ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵙⵓⵔⵢⴰ ⵙ’ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⵙⴰⵎⵎⵔ, ⵙ’ⵓⵙⴰⵎⵎⵔ ⵓⵔⴷⵓⵏ, ⵙ’ⵓⵏⵣⵓⵍ ⴰⵙⴰⵎⵎⵔ ⵎⴰⵙⵔ , ⵢⵣⴳⴰⴷ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍ’ⵓⵔⴷⵓⵏ ⵉⵍⵍ ⴰⵎⵜⵜⴰⵏ , ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ’ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⴷ ⵢⵡⵏ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵓⴷⴰⵢ ⴽⴰⵏ ⵉ ⴳⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ, ⵓⵍⴰⵛ ⵡⴰⵢⴷ ⴰⵎ ⵏⵜⵜⴰ, ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵉⵏⵙ ⵎⵛⵜⵓⵀⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ-ⵢⵙ ⵜⵉⴳⵡⵜⵉ ⵏ’ⵓⴷⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⵔⵙⵉ ⵏ’ ⵉⵄⵔⴰⴱⵏ ⵉⵏⵙⵍⵎⵏ, ⵉⵏⵚⵔⵉⵢⵏ, ⵉⴷⵔⵓⵣⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵎⴰⵔⵉⵢⵏ. ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⴰⵖⵏ ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏ ⵖⵣⵣⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴰ ⵜⴰⵏⵥⵓⵍⵉⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⴰ ⵜⵓⵔⴷⵓⵏⵉⵜ. ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⵎⵖⵉⵏⴷ ⵉⵥⵓⵔⴰⵏ-ⵉⵙ ⵙ ⵜⴰⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ (ⵔⵜⵣ ⵢⵙⵔⴰ’ⵍ) ⵉ ⴳ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ’ⴰⵍⵍⴰⵖ ⵏ’ⵓⴷⴰⵢⵏ ⴳ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 3000 ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴷⵇⵇⴰⵍ ⴰⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵎⴷⵍⴰⵏ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⵜⴰⵎⵜⵜⵉ ⵏ ⵉⵖⵍⴰⵏⵏ ⵜǧǧⴰⴷ ⵍ'ⵃⴽⵎ ⵏ ⵡⴳⵎⵓⴹ ⴰⵍⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏ ⴳⵔ ⵉⴼⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⵜⴰⵏⵉⵢⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷⵅⵍⵇ ⴰⵅⵅⴰⵎ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉ-ⵓⴷⴰⵢⵏ, ⴳ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1947, ⵉⵖⵍⴰⵏⵏ ⵉ ⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⴱⴹⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏ ⵖ ⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵡⴰⵏⴰⴽⵏ, ⵢⵓⵏ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵓⴷⴰⵢ, ⵡⴰⵢⴷ ⴰⵄⵔⴰⴱ, ⴳ 14 ⵎⴰⴳⵓ 1948 ⵜⴹⵔⴰ ⵜⴰⵙⵖⵔⵓⵜ ⵏ’ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ’ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⵙ’ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵉⵖⵍⴰⵏⵏ ⵉ ⴷⴷⵓⴽⵍⵏ, ⴷⵇⵇⴰⵍ-ⵉⵙ ⴽⵔⵏⴷ ⵉⵄⵔⴰⴱⵏ ⵙ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⴰⵅⴰⵜⵔ ⵓⴳⵉⵏ ⴰⴷⵇⴱⵍⵏ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ’ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ, ⵔⵏⴰⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰ ⵏⵏⵉⴷⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍⵉⵢⵏ ⵔⴱⵃⵏ ⴳ ⵢⴰⵍ ⵉⵎⵏⵖⵉⵢⵏ, ⵔⵏⴰⵏ ⵙⴱⴰⵄⴷⵏ ⵜⵉⵍⴰⵙ ⵉⵙⵏ ⵜⴼⴽⴰⵏ ⵉⵖⵍⴰⵏⵏ ⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⵓⵇⴱⵍ, ⴳ’ⵉⵎⵉⵔ ⵏⵏⵉ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⴰⴱⵏ ⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵢⵓⵏ ⴰⵣⵏⵣⴰⴱ ⵏ’ⵉⵎⵏⵖⵉⵢⵏ ⵓⵔ ⵢⵜⴼⴰⴽ ⵜⵣⵎⵍ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵍⵡⵉⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵎⴰⵙⵔ ⴷ ⵓⵔⴷⵓⵏ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⵢⴱⴱⴷ ⴳⴼ ⴽⵔⴰ ⵉⵎⴰⵏⵣⵢⵏ ⴰⵎ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⵜⵉⵎⴳⵏⵙⵙⵜ, ⴰⵏⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵡⴰⵎⵏⵉ, ⴰⴼⵔⴰⵏ ⴰⵎⴳⵔⴰⴷⵉ, ⴰⵏⴳⵍⴰⴼ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵉ ⴳⵍⵍⴰⵏ ⵉⵅⵅⴼ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴷ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵍ ⴽⵏⵙⵜ. ⵜⴰⴷⴰⵎⴰⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⵙ 44 ⴳ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ, ⵜⴰⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵍⵙⴰⵏⵜ, ⵜⵉⵍⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵉⴼⴼⴼⴳⵜ. ⵓⵔⵛⴰⵍⵉⵎ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉ ⵎⵓⵇⵔⵏ ⴳ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ, ⴷⵉⵏ ⵉ ⴳ-ⵢⵍⵍⴰ ⴰⵙⵓⵜⵍ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴷ ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵍ ⴰⵖⵉⵖ.

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵡⵡⵓⵏⴽⵜ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ

ⴰⵙⵙⴰⵖ

edit

ⵉⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⵢⴱⵉⵏⴻⴷ ⵉ ⵜⵉⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⵏⵣⵓⵜ ⴳ’ⴰⵥⵔⵓ ⵏ ⵎⴻⵔⴻⵏⵃⵜⴰⵀ ⴳ’ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1200 ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ, ⵉⵙⵙⴰⵖ ⴰⴷ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⵜⴰⵎⵣⵉⴽⵉⵜ. ⵉⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵎ ⵉ ⵙⵢⴻⴼⴽⴰ ⵉⵍⵍⵓ ⵉ ⵢⴻⵄⵇⵓⴱ ⴰⵙⵙ ⵎⵉ ⵢⵏⵏⵓⵖ ⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵍⵎⴰⵍⴰⵢⴻⴽ ⵏ ⵉⵍⵍⵓ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ « ⵡⵉⵏ ⵉⵏⵏⵓⵖⴻⵏ ⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ’ⵉⵍⵍⵓ » ⵢⴻⵄⵇⵓⴱ ⴷ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵏ 12 ⵏ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵉ ⴳⴻⴼⵖⴻⵏ ⵙ ⵎⴰⵙⵔ ⵉⵎⵉⵔ ⵙⴻⵎⵎⴰⵏⵜⴻⵏ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⵏⵖ « ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍⵉⵜⵏ » ⴳ ⵜⴰⵙⴻⵖⵔⵓⵜ ⵏ’ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵏⴽⵜ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⵉⴷ ⵉⵅⴻⵍⵇⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1948 ⵢⴻⵜⵜⴻⴼ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⵢⴻⴳⴰ ⵉⵙⵙⵎⴰⵡⴻⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⴰⵎ ⵚⴻⵀⵢⵓⵏ, ⵜⵓⴷⴰⵢⵜ (Judea).