Wp/tzm/ⵍⴱⵃⵔⴰⵢⵏ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵍⴱⵃⵔⴰⵢⵏ


ⵍⴱⴰⵃⵔⴰⵢⵏ البحرين
Bandiere Emblem
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ
ⴰⵎⴰⵜⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵙⵉⴱⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵍⵎⴰⵏⴰⵎⴰ
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵏⴽⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ
ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ / ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⴰⵍ ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⴱⵏ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⴰⵍ ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ
ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ {{{ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ}}}
ⴰⵏⵣⵡⵉ
ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ 934.57 km2
Intal mont {{{superficieordin}}}°
% ⴰⵎⴰⵏ %
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ {{{ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ}}} ab.
Intal mont {{{popolazionordin}}}°
Densitât {{{popolaziondensitât}}} ab./km2
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵍⵎⴰⵏⴰⵎⴰ
ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⵙⵢⴰ
Fuseau horaire
Densitât {{{popolaziondensitât}}} ab./km2
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⴷⵔⵉⵎ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⴰⴱⵃⵔⴰⵢⵏⵉ
Consum energjie kWh/ab.
Variis
ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ
ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ 973
Plache automobilistiche I
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵜ


ⴱⴰⵃⵔⴰⵢⵏ (ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ البحرين) , ⵉⵙⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵃⵔⴰⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ,ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵓⴱⴰⴳⴳⵓ ⴰⴼⴰⵔⵉⵙⵉ ⴷⵉ ⵜⵎⵏⴰⵟ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ( Moyen-Orient ) .

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵍⴱⵃⵔⴰⵢⵏ
ⴰⵍⵎⵓⵃⴰⵔⴰⵇ ⴷⵉ ⵍⴱⵃⵔⴰⵢⵏ

ⵎⴰⵏⴰⵎⴰ ⵏⵜⴰⵜ ⴰⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⴱⵃⵔⴰⵢⵏ, ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴱⵃⵔⴰⵢⵏ ⴷⵉⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 157,474 ⵓⵎⴷⴰⵏ.

ⴳ 2010, ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵍⴱⵃⵔⴰⵢⴻⵏ ⵉⵡⴹⵏ ⴰⵔ 1 234 596 ⵓⵎⴷⴰⵏ,ⴰⵜⴰⵢⵏ 54 % ⵙⴳ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵣⵄⵎⴰ 666,172 ⴷ ⵉⴱⵕⵔⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰ.

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ edit

 
ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⴷ ⵊⵓⵔⵊ ⴱⵓⵛ
 
ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵍⴱⴰⵃⵔⴰⵢⵏ

ⴱⴰⵃⵔⴰⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰ ⵉⵏⴱⴹⵉⵜ ⵓⴳⵍⵉⴷ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⴰ ⵍⵅⴰⵍⵉⴼⴰ . ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 2002, ⵍⴱⴰⵃⵔⴰⵢⴻⵏ ⵜⴱⴷⴷⵍ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ “ⵉⵎⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵃⵔⴰⵢⴻⵏ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ” ⵖⵔ “ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵃⵔⴰⵢⴻⵏ ” . ⵍⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⴱⵃⵔⴰⵢⴻⵏ ⴷⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵅⵅⴰⵎⵉⵏ ‘ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵏⴰⵢⴱⵏ’ “ مجلس النواب ” ⴷ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵛⵓⵔⴰ .

ⵉⵎⵣⴷⵉⵖ edit

1.234,596 ⴳ 2011, ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴳⴰⵏ 1.2 ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ.

ⴰⵜⴰⵢⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵍⴱⵃⵔⴰⵢⴻⵏ ⴷ ⴰⵄⵔⴰⴱⵏ(570 000 ⵓⵎⴷⴰⵏ). 84 % ⵏ 666 000 ⵉⴱⵔⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵍⴱⴰⵃⵔⴰⵢⴻⵏ ⵓⵙⵉⵏⴷ ⵣⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⵉⴼⵓⵙ ⴰⵎ ⴱⴰⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ,


ⴰⵙⴳⴷ edit

ⴰⵙⴳⴷ ⵓⵏⴰⵡⴽ ⴷ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ. 81,2 % ⵙⴳ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵉⵎⵙⵍⵎⵏ, ⴷ 9 % ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵢⵏ, ⴷ 9,8 % ⵉⵇⵉⵎⵏ ⴹⴼⵓⵔⵏ ⵉⵙⴳⵉⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵏⵉⵖ ⵓⵔ ⴹⴼⵓⵔⵏ-ⴰⵙⴳⴷ.

ⴷⵉ ⵍⴱⴰⵃⵔⴰⵢⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏ 30 ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⵜⵉⴷⵉⵔ ⴷⵉⵙ.

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ edit

  ⴰⵡⵙⴰⵜ ⴰⵖ!

ⴰⴱⵟⵟⵓ ⴰⴷⴱⵍⴰⵏ edit

ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ
 
1. ⴰⵍ ⵃⵉⴷ
2. ⵎⴰⵏⵎⴰ
3. ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵓⴳⵎⵓⴹ
4. ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ
5. ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵓⴳⴰⴼⴰ
6. ⵎⵓⵃⴰⵕⵍⵇ
7. ⵔⵉⴼⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ
8. ⵊⵉⴷ ⵃⴰⴼⵚ
9. ⵜⴰⵡⵔⵉⵔⵜ ⵏ ⵃⴰⵎⴰⴷ
10. ⵜⴰⵡⵔⵉⵔⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ
11. ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵀⴰⵡⴰⵔ
12. ⵙⵉⵜⵔⴰ

ⴼⵉⵔ ⵏ 3 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2002 ⵍⴱⵃⵔⴰⵢⵏ ⵜⴻⵜⵡⴰⴱⴹⴰ ⵖⵔ 5 ⵏ ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⴱⵍⴰⵏⵉⵏ, ⴽⵓ ⵢⵉⵡⵜ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵏⴱⴰⴹ.

ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰ ⵜⵉⴰⵜⵉ:

ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰ
 
1. ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵥⴻⵜⴰ
2. ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ
3. ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵓⵃⴰⵕⵇ
4. ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ
5. ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵢⴼⴼⵓⵙ