Wp/kip/विकिपीडिया:खाम पाङ्ल चाआे लेख सर्नेए लागि सहायता

< Wp‎ | kip
Wp > kip > विकिपीडिया:खाम पाङ्ल चाआे लेख सर्नेए लागि सहायता
प्राय गिन्सिने प्रश्नर   चाओ लेख सर्नेए लागि सहायता   पञ्च स्तम्भ   विकि कर्त्तव्य   ज्ञानसंग्रह

विकिपिडिया खाम पाङ सन ज्ञान प्रसारित जइनेल योगदान याने लागि जेलाई स्वागत लिजे। आआे पृष्ठल जेलाई खाम पाङए विकिपीडियाल कुनै पनि विषयल योगदान डोने सामान्य नियमर तथा निर्देशराई जानकारी लाङो जेढुए । आल देवनागरी लिपिल सर्ने उपायरल पनि निर्देश उपलब्ध लेर । आआे लेखल जति पनि उदाहरण यासिउ लेर नो पारे उद्देश्य याज सही ढंगए बुझइन्या लागि सा।

 1. पार प्रयोगकर्तारस अनुरोध ले कि जेराई आल नयाँ लेखरल आफ्नो योगदान डोचिके तथा अरुलाई पनि योगदान याने लागि प्रोत्साहित जइचुके। जे पुराना लेखरल सुधार कार्य पनि जइआे जेढुई। यद्यपि जे विकिपीडियाए सदस्य माटाडे पनि सुधार कार्य डोउन जेढुई - हुनत आआे अनिवार्य माले, जेसन अनुरोध ले कि जे खाम पाङ विकिपीडियाल प्रयोगकर्ताए रूपल स्वयंलाई - दर्ता -डोचुके (प्रवेश) । नङासम्म टाआे ढुआे पार लेखर निष्पक्ष दृष्टिङाई सर्चुके (Neutral Point of View -पक्षपात रहित दृष्टिकोण) । लेखर राष्ट्रवादी, पक्षपातपूर्ण अथवा घृणा आधारित टाने माटाई। लेख तथ्यरल आधारित टाने परिई तथा नङासम्म टाआे ढुआे उचित सन्दर्भराई पनि उल्लेख डोने परिइ । सम्पादन जइने लागि - अंग्रेजी-विकिपीडियाए सहायता पृष्ठ. रङो जेढुई । अंग्रेजी विकिपीडियाए आआे पृष्ठलाई रङचुके । प्राय पार सामान्य विकिपीडिया सम्पादन सुविधार -नेपाली-विकिपीडियाल पनि उपलब्ध लेर । लेखन सामग्रीए लागि नेपाली विकिपीडियाल पनि अंग्रेजी तथा अन्य पाङराई यामी सामान्य निर्देश लागू टार ।
 2. कुनै उद्धरण दिनला अतिरिक्त कटाङ ज पनि आत्मकथात्मक शैलील टासर्च्यो । संधै अन्य पुरुष (third person) शैलील ज सर्ने परिई।
 3. खाम पाङ विकिपीडिया आफ्नो प्रारम्भिक अवस्थाल लिजे, प्रयोगकर्ताए अन्य पाङरलाई विकिपिडियाङाई सामानान्तर लेखराई परिचय तथा आधारभूत तथ्यरलाई लाङो ढुर होकाइ जिमु लेखराई अनुवाद जइआे ढुर
 4. नेपालल वा विश्वल होकाई कहीं पनि अधिकतर कम्प्यूटर प्रयोगकर्तारद्वारा पश्चिमी शैलीए कुञ्जीपाटी उपयोग डोसी, गेमी सल्लाह आआे ले कि (सल्लाह मानिने अनिवार्य माले) कि सफ्टवेयरए चलिने आभासी कुञ्जीपाटी प्रयोगल। रइचुके । नेपाली टाइपिंग डोने मानक कीबोर्ड इनस्क्रिप्ट सा जबकि नयाँ प्रयोगकर्तारल गूगल आइऍमई सर्वाधिक लोकप्रिय ले आआेए फाइदा आआे ले कि आआे फोनेटिक टाइपिंग टूल सा, अनि अधिकतर नेपाली भाषी चैट/मैसेन्जरल नेपाली सर्सिनेल पनि रोमन लिपि (अंग्रेजी)ए प्रयोग डोर । उदाहरणए लागि, आआे प्रकारल औजाररल सामान्य कीबोर्डए प्रयोगद्वारा, ga टाइप डोकिन तथा ghaa टाइप डोकन घा आेलज बनिई । अधिक जानकारीए लागि आआे लेख तथा नेपाली टाइपिंग परिचिके । आआे अतिरिक्त विकिपीडियाल नेपाली टाइप डोने तोबो अन्तर्निमित टूल पनि लाइसिउ ले ताकि कुनै अन्य टूल उपलब्ध माटाकन पनि प्रयोगकर्ताराए आल पनि नेपाली सर्ने गढुकर ।
 5. लेखनल अशुद्धिराङाई यथा सम्भव बचिने प्रयत्न डोचुके । खाम पाङल हिज्जेए विविधता, गलत हिज्जेराई प्रिण्ट मीडियाल डइसी तथा टाइपिंग टूलए कारणए टाने त्रुटि प्राय: डइसिइ । केहि सर्वाधिक प्रचलित गल्तीराइ बारेल सन्ने आआे लेख रङचुके - नेपालील सामान्य त्रुटीर
 6. लेखए निर्माण जइकाई लेखए मीन खाम पाङल ज नइचुके । उर्दू वा अन्य विदेशी पाङर शब्दराई लागि कटाङ आवश्यक ले, सही हिज्जे नइचुके । गैर-भारतीय मीनराई लागि लेखए शीर्षकए निम्ति नो हिज्जे प्रयोग डोचुके जोलाई शुद्ध मानिसिउ ले तथा जुन हिज्जे समाचार पत्रर, सामान्य ज्ञानए पुस्तकर, टीवी चैनर आदिल सामान्य रूपए प्रचलित लेर, नोलाई शुद्ध मीनल पुनर्निर्देशित (Redirect) जइचुके । उदाहरणए लागि: अमरीका (प्रचलित)ए अमेरिका (शुद्ध)ल पुनर्निर्देशित (Redirect) जइचुके । (#अंग्रेजीए एक्रोनिम/लघु रूपराई निम्ति रोमन लिपिल तुनुजा मीन टाआे पृष्ठर जइचुके तथा फेरि नोलाई खाम पाङल पूरा मीनल पुनर्निर्देशित जइचुके । उदाहरणए लागि आइपीएलाई अन्तर्राष्ट्रिय ध्वन्यात्मक वर्णमालाल पुनर्निर्देशित जइचुके । यूएनओलाई संयुक्त राष्ट्र संघल आदि । नेपालील संक्षिप्त मीन यथा सं० रा० सं० चाआे मालागिई, हुनत जब छोटोरूप टाआे मिन ज मुख्यतया: प्रचलित ले भने नो मीनङाइ पनि लेख जइआे ढुसी जस्तै आइआरसी । लेखए मीनल यदि कुनै शब्दए संक्षिप्त रूप सर्ने अपरिकन उपर्युक्त चिह्न, संक्षेप चिह्न (०)ए उपयोग जइने परिई, फुलस्टप (.)ए मी माङक। रङचुके, नेपालील सामान्य गलतिर#फुलस्टप तथा संक्षिप्त चिह्नए गलती । उदाहरणए लागि ड० राजेन्द्र प्रसाद सर्चुके, ड. राजेन्द्र प्रसाद माङक ।
 7. सामान्य खाम पाङ - शुद्ध खाम पाङ:खाम पाङ विकिपीडियाल लेख प्रतिदिनए सामान्य खाम पाङ सर्सिउ परिई। हुनत प्रविधि तथा विशेष शब्दावली हेतु शुद्ध संस्कृतिनष्ठ नेपालीए प्रयोगए संस्तुति डोसी। मीनराई झिन्टाई आदरसूचक जी तालाइच्यो अविश्वकोषिक सा अर्थात कृष्ण/श्री कृष्ण तर कृष्ण जी तासर्च्यो। आदरणीय व्यक्तिराई बारेल सर्काई जे तथा आआेए समकक्ष प्रथम पुरुष शब्द-संयोजनए प्रयोग डोचुके जस्तै श्री वाजपेयी मध्य प्रदेशल याजन्मिउ अर्थात वाजपेयी मध्य प्रदेशल अजन्मियो तर "जे" सर्वनामए प्रयोग आत्मकथाए अंशरल टाजइच्यो।
 8. अंग्रेजीए उपयोग आवश्यक टाकन याज जइआे ढुसी यदि नोए समकक्ष शुद्ध नेपाली शब्द उपलब्ध मालिकन अथवा मस्त कठिन एवं सामान्यतया प्रयोगल माहुने खाले टाकन वा अंग्रेजी शब्द कुनै अभारतीय व्यक्ति/स्थान/शब्दावली/शीर्षकए समुचित मीन टाकन वा यदि प्रयोक्ताए समुचित अनुवाद बारे उच्च आशंका लेकन। लिप्यन्तरण हेतु ब्रिटिश अंग्रेजी तथा आआेए मूल उच्चारणए उपयोग डोचुके।
 9. संधै लेखए पहिलो तोबो वा न्हेबोलो पंक्तिर आआेए परिभाषा (कुनै मानक शब्दकोष वा अन्य विकिपीडियाङाई) वा उपयुक्त परिचय याडे सर्चुके। अर्थात ललिता सहस्रनामन हिन्दू धर्मसुधारक आदि शंकराचार्य द्वारा रचित देवी दुर्गालाई समर्पित तोबो पूजा-मन्त्र सा, जोलाई मस्त हिन्दू प्रतिदिनल श्रद्धास जप डोर । न कि: ललिता सहस्रनामन मन्त्र जपिने लागि लड्डू-पेडा, ताम्बुल, सिन्दूर, घ्यामो चुनरीसन नित्य आआे मन्त्रए पाठ डोचुके, होकाई चाँडै ज कडा टाआे खजाना मिलिने ले। संस्तुति: वैमानिक अभियान्त्रिकी विमानराईए अभिकल्पना, निर्माण सन प्रचालन जइने विज्ञान, कला र कार्य हो। (Eng. Webster's New World Dictionary बाट अनुवादित) न कि: आजकल वैमानिक अभियान्तिरकीको लागि देशभरल मस्त कलेज खुलिडे लेर, जोल अग्रणी पो यूटोपीया स्थित लालू-यादव टैक्निकल कलेजए अमी सा।
 10. देश, शहर, पो, पाङ, व्यक्ति, किताब, फिल्म, प्रविधि शब्दावली तथा मिथकए मीनर हेतु लेखए यस प्रकार आरम्भ डोचुके।
  • 1. मिन बोल्डल ('''अपोलो''')
  • 2. मूल मीन मूल लिपिल यदि टाकन, प्राथमिक रूपए इटैलिकल समकक्ष नेपाली उच्चारण सहित ([[:en:Phonetic transcription|phonological transcription]]). ([[यूनानी पाङ|यूनानी]]: Aπollων ''अपोल्लोन'')
  • 3. बाकी परिभाषा वा परिचय (प्राचीन [[यूनानी धर्म]] (ग्रीक धर्म) सन प्राचीन [[रोमन धर्म]]ए सर्वोच्च देवता लेआे।) देशए मीनए लागि ङाडेङा पंक्तिल केवल मानक लघुरुपए ज आवश्यकता ले। यदि कुनै कठिन शब्द हेतु हिन्दुस्तानील सामान्य मीन लिकन आआेए उल्लेख डोचुके। होकाई ज: अपोलो (यूनानी: Aπollων अपोल्लोन) प्राचीन यूनानी धर्म (ग्रीक धर्म) सन प्राचीन रोमन धर्मए सर्वोच्च देवता लेआे।
 11. कृपया कुनै पनि लेखए बिना उपयुक्त श्रेणीए ताजोडिच्यो। मौजूदा श्रेणिराई सूची आल रङचुके; जे नयाँ श्रेणी जइआे जे ढुई। कृपया कुनै पनि लेखलाई कम भन्दा कम तोबो अफ़ पेजए बिना ताराच्यो (जस्तै en:) अन्तरविकि लिंक जोङाई प्रयोक्ता लेखए मीन (जस्तै अपोलो)ए अन्ततः पुनर्निर्देशित अंग्रेजी पॄष्ठल रङो ढुसी तथा नेपाली लेखल जोडिआे ढुसी ([[en:Appolo]]))। आआे अन्तरभाषिक कडी कुनै बटए पार विकिपीडियाल नो लेखए पार अन्तरविकि कडीरलाई अद्यतन डोनेल सहायत जइने ले लेखए अन्तल श्रेणी तथा उल्लेखित लिंक टाइप जइने परिई। यदि लेख मस्त ज जिमुजा लिकन भनें आआेलाई तोबो आधार वा उप-आधारए रूपल उल्लेख जइचुके। अइ जइने लेखए अन्तल {{आधार}} वा {{ठुटो}} सर्चुके।
 12. ढाँचाए प्रयोगए अनुशंसा (Recommend) डोसी। ढाँचाए सूची आल रङचुके यदि कुनै नया ढाँचा जइयान जेपान्जे ताकन आआेए अमीन जङासम्म टाए नेपालील योचुके।
 13. वाक्यए समाप्ति हेतु पूर्णविराम (।)ए प्रयोग डोचुके, पीरियड/फुलस्टप (। )ए माङक। पूर्णविराम, semicolon, colon तथा dash (परन्तु comma माङक) अन्तिम शब्दराई तत्काल झिन्टाई, बिना स्पेस हुई। आआे सम्बंधल आआे तथा आआे जानकारी रङचुके।
 14. सामान्यतया संस्कृत शव्दराई अन्तल हुने हलन्तलाई राआे ढुसी अर्थात संसद्ए स्थानल संसद, महान्ए स्थानल महान टाआे ढुआे। तर लेखए शीर्षक यदि शुद्ध रूपल हलन्त युक्त ले भनें नोज नइचुके जस्तै रामेश्वरम्
 15. इन्सर्ट टूलबक्सङाइ उपयुक्त उद्धरण चिह्न “”ए प्रयोग डोचुके कि ""ए (कताने लेकन आआे विकिमार्कअपल प्रयुक्त लेर)।
 16. तिथिरलाई २ मई २००६ (ईसवी वा ईसापूर्व)ए रूपल सर्चुके। ईसवी सर्ने राआे जेढुई तर यदि ईसापूर्वए प्रसंग अलिकन सर्ने आवश्यक ले। समयलाई ३:५५ पूर्वाह्नए रूपल सर्चुके।
 17. सामान्य प्रत्यय लेआे शव्दरलाई हाइफन (-)ङाई अलग जइचुके जस्तै शास्त्र, विज्ञान, ज्ञान जस्तै: रसायन-शास्त्र। अन्य अधिकतरए लागि संज्ञा-युग्मए न्हेबोलो ज शव्दरलाई अलग गरासिक, यदि नोलाई सामान्य तौरल जोडिसि भने तकट्ठा जइचुके जस्तै: सामवेद।
 18. निम्न अंग्रेजी स्वरराई लागि met, mate, mat, मेट (ह्स्व स्वर, short vowel)ए प्रकार ट्राँस्क्राइब जइचुके, मेट (मेइट माङक), waitलाई वेट (वेइट माङक)। cot, coat, caught, आदिलाइनलाई कट, कोट, कटए प्रकार ट्राँसक्राइब जइचुके (कौट माङक)। अंग्रेजी /t/, /d/, /f/ and /z/लाई ट, ड, फ तथा ज ट्राँस्क्राइब डोचुके।। उदाहरण: hat छट, mad मैड, fall फ़ॉल, hasn't छज़ंट आदि।
 19. विकिपीडियाए परम्पराए अनुसार संस्कृत, धर्म तथा भारतीय संस्कृति सम्बंधी लेखरल पञ्चमाक्षरराइ प्रयोग टाआे परिके जबकि विज्ञान, गणित, तकनीक आदि सम्बंधी लेखरल सरलता हेतु आधुनिक नेपालीए प्रयोग डोआे ढुसी।
 20. लेखए शीर्षक (मीन)लाई शुद्ध उच्चारण तथा वर्तनीए दृष्टिङाई पञ्चमाक्षरल गनइसिक, चाहे नो कुनै पनि विषयङाई सम्बंधित गटाक। खिम्ने तथा पुनर्निर्देशन हेतु आधुनिक वर्तनी टाआे मीनलाई पारम्परिक (शुद्ध) पञ्चमाक्षर टाआे शीर्षकल पुनर्निर्देशित जइसिउ गटाक ताकि शुद्ध उच्चारण एवं वर्तनी गरहिक। उदाहरणए लागि पंडितलाई पण्डितल पुनर्निर्देशित जइने परिइ। आआेए अतिरिक्त लेखए आरम्भल कोष्ठकल वैकल्पिक आधुनिक वर्तनी पनि याने परिइ।
 21. यदि मात्रा वर्णए मान रोटो मालिकन भने चन्द्रबिन्दु (ँ)ए प्रयोग डोचुके परन्तु केवल nasalizationए लागि अर्थात आैँला न कि आैंला
 22. जब अन्य स्वरए झिन्डे लेकिन आआेए बद्ली स्वरए पनि प्रयोग डोआे ढुसी (जबसम्म कि य स्पष्ट रूपङाई उच्चारित अमाटाकन)।
 23. कृपया क्रियाविशेषणर तथा क्रियार पुल्लिंग/स्त्रीलिंग तथा एकवचन/बहुवचनमा विशेष ध्यान योच्यो। क्रियाविशेषण तथा क्रियारल अन्यथा वाक्य व्याकरणए दृष्टिङाई अशुद्ध बनिई।
 24. लेखए शीर्षक केवल नेपाली (देवनागरी)ल ज नइने परिई। रोमनल शीर्षक मस्त ज विशिष्ट स्थितिरल नइचुके।
 25. यदि लेखए शीर्षकए कुनै प्रचलित संक्षिप्त मीन (abbreviation) अलिकन नोलाई पार मीन टाआे पन्नारतर्फ पुनर्निर्देशित जइने परिई। उदाहरणए लागि आइपीएलाई अन्तर्राष्ट्रिय ध्वन्यात्मक वर्णमाला तर्फ।

गे आशा गेडोजे कि जेलाई विकिपीडियाल सम्पादन जइने, सुधार तथा योगदान यानेल आनन्द अनुभव तानेले ।

मेला पनि रङचुके edit