Wp/kip/विकिपीडिया:पाँचखम्बा

< Wp‎ | kip
Wp > kip > विकिपीडिया:पाँचखम्बा
प्राय गिन्सिने प्रश्नर   चाओ लेख सर्नेए लागि सहायता   पञ्च स्तम्भ   विकि कर्त्तव्य   ज्ञानसंग्रह

विकिपीडियापार नीति-नियमराई सार आआे पाँच खम्बाल लेर जोए विकिपीडियाए मूल प्रकृतिए परिभाषा याैअ:

विकिपीडिया तोबो यितानो अनलाइन ज्ञानकोष सा जोल सामान्य ज्ञानकोषर, विषय-विशेष ज्ञानकोषर सन ज्ञान-जन्तरिर पारे तत्त्व समेटिसिउ लेर । पार लेखकलाई गेमी सन्दर्भ नीतिए पालन डोने परिई, तथ्यरलाई विश्वसनीय सन्दर्भर सन स्रोतराई साथ प्रमाणित जइने अनिवार्य ले । जोए विकिपीडियाभन्दा पाखाङ स्वतन्त्र सन विश्वसनीय स्रोतल उल्लेख माले नितानो कुनै पनि तथ्यलाई विकिपीडियाल सम्मिलित जइनेल प्रतिबन्ध ले । जोए मूल शोध लेखक स्वयंए जइडे नआे नितानो कुनै पनि सामाग्रीर विकिपीडियाल झाआे माडइसि। विकिपीडिया हर सम्भव तथ्य सन जानकारीए एकीकरण माङक। आआेआफ्नो राय सन भावनारलाई प्रकट जइने स्थान माङक। आल आफ्नो बारेल सर्ने बर्जित ले । आआे तोबो प्रजातन्त्र माङक, शब्दकोष माङक, पत्र वा पत्रिका माङक । आल श्रोतए लागि प्रयोग जइसिऊसामग्री पूर्ण रूपल ताझाच्यो । पूर्ण सामग्री विकिपीडियाका साथी कोषरल।झाआे डइसिने ले, जस्तै कि विक्सनरी, विकिसमाचार, र विकिसोर्स
 
विकिपीडियाए दृष्टिकोण निष्पक्ष ले अथवा गे यितानो लेख गेसरे जो कुनै विशेष पक्ष वा दृष्टिकोणलाई सहयोग मायाैर । कहिले-काँही आआे बहुपक्षीय सामग्रीए साथ जइसिई जोल हरेक महत्वपूर्ण पक्ष आफुइमी उचित सन्दर्भए साथ प्रस्तुत जइसिऊ टाए ताकि पाठकए नोलाई बुझिउ गढुकर । कुनै पनि पक्षलाई "सत्य", "सही" वा "उत्तम" ठहरइने वर्जित टाए। यितानो तात्पर्य सा जोङ संभव टाई विश्वसनीय सन्दर्भ सन श्रोतयाने परिइ, विशेष जइडेविवादित विषयराई रोटो । यदि कुनै बिबाद वा मतभेद हुई भने, केही अन्तरालए लागि लेखल "विवादित" चिन्ह लाइडे सम्बन्धित कार्यकर्तारलाई "खेने" समय यासिने ले, जोङ लेखए संवाद पृष्ठपाङर सन तर्क-वितर्कए माध्यमङाई मामिला हल डोसिने ले ।
 
विकिपीडियाए सामग्री मुक्त लेहोकाई आआेलाई कोइराई पनि बदलिउ ढुर, होकाई अन्य स्थानरल इच्छानुसार बदलिडे प्रयोग जइआे ढुर होकाई भाआे ढुर । कपिराइट कानूनराई सदैव पालन डोचुके होकाई आफुइमी श्रोतरलाई बिना श्रेय याडे सामग्री खर्क ज ताकुच्यो । मुद्राधिकार कानूनराई अन्तर्गत केहि अमुक्त सामग्रीए सिमित न्यायोचित प्रयोग जइआे ढुसी, तर हर सम्भव प्रयत्न डोचुके कि याज मुक्त सामग्रीर ज विकिपीडियाल प्रयोग डोचुके । विकिपीडियाल जेमी पुरा योगदान जनताराई हर सदस्यलाई स्वतन्त्र रूपङाई यासि होकाई कुनै लेखकए कुनै लेखल नियन्त्रण वा स्वामित्व माले । जेङाई सर्सिउ लेखरलाई अन्य लेखक बिना रोकटोक वा झन्झटए साथ बदलिने सन भाने लेर । जेलाई आआे आशा अनुरुप आफ्नो योगदान याने परिने ले ।
 
हरेक लेखकलाई अन्य लेखकर स शिष्टता सन आदरए साथ व्यवहार डोने परिने ले। आफ्नो विकि नइरशान्त रहिचुके होकाई हो स नम्रतास पाङ डोने चेष्टा डोचुके, विशेष जइडे जब जेमी हो स मतभेद टाए । विकिपीडिया सभ्याचार ए पालन डोचुके होकाई व्यक्तिगत स्तरल लडाई टाडोच्यो । आपसल मिलिडे सर्वसम्मति प्राप्त जइने प्रयत्न डोचुके होकाई पटक-पटक सम्पादन-उल्टइने चक्ररल टाआे झडपरलटापरिच्यो। en:Wikipedia:Three-revert rule सोमोलो-उल्टइने नियमए पालन डोचुके । जङासम्म सम्भव टाए आआे मानिचुके कि अन्य लेखक विकिपीडियाल साँचो हृदयए योगदान याने पान्जेर होकाई Wikipedia:Assume good faith। होए नियतल शङ्का टाडोच्यो । खर्क ज पनि आफ्नो पाङ सम्झइने प्रयासल विकिपीडियाल अवरोध ताजइच्यो । यदि जेलाई कुनै तोबो विशेष लेखलाई लाङडे रिस उठिडे अलिकन याद डोचुके कि आआे विकिपीडियाल 157,509 लेखर लेर जोल सुधार सन सम्पादन छोअ ढुसिई । आफ्नो उर्जा चाआे पोप लाइचुके । यस विकिपीडियालाई नयाँ लेखकराई मस्त ज आवश्यकता ले । नयाँ प्रयोगकर्तारलाई खुला हृदयङाई स्वागत डोचुके ।
 
विकिपीडियाए कुनै अन्य कडा नियम माले। आत्मविश्वास सन निडरताए साथल लेखरलाई सुधारिचुके होकाई नयाँ लेख जइचुके । लेख सर्नेल सिपालु ताने तोबो चाआे ध्येय सा तर आआे लेखकराई लागि पटक्कै अनिवार्य माले । आआे चिन्ता मनङाई हाइचुके कि जेङाई कताए गल्ती ताने ले होकाइ जेमी फेर-बदलए लेख खराब तानेले । विकिपीडिया हरेक परिवर्तनए जानकारी सुरक्षित नइआे होकाई आवश्यक परिकन कुनै पनि लेखलाई नोए पूर्व रूपल फिर्ता लाङो ढुसी । जे विकिपीडियाए कुनै पनि लेखलाई स्थाई रूपल चाहिडे पनि खराब जइआे जेमाढुई । तर ध्यान गटाक कि आल जो जे सरे नो सधैए लागि दर्ता ताने ले होकाइ जेमी विकिपीडिया मीन (या आई॰पी॰ ठेगाना)ए साथल सम्बन्धित तानेले । चाआे नियत नइचुके।

ध्यान नइचुके

edit

आआे पृष्ठ विकिपीडियाए आधारभूत नियमराई व्याख्या जइआे, तर आआे नियमर आआे पृष्ठद्वारा स्थापित मालेर। विकिपीडिया आआे नियमराई आधारल बनिउ सा। आआे सिद्धान्त ङाडेङाई ज स्थापित लेआे होकाई आआे पृष्ठ झिन्डे अहुआे । आआे पृष्ठल फेर-बदल जइनेए लागि आआे नियम माले।