Wp/grc/Ῥωμαίων βασιλεία

< Wp‎ | grc
(Redirected from Wp/grc/Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία)
Wp > grc > Ῥωμαίων βασιλεία
Imperium Romanum
Ῥωμαίων βασιλεία
Σημεῖον
Senatus Populusque Romanus
(Ὁ Λαός καὶ ἡ Σύγκλητος τῆς Ῥώμης)
Γλῶτται Ῥωμαικὴ καὶ Ἑλληνική
Πόλις πρωτεύουσα Ῥώμη (27BC-286 AD); Κωνσταντινούπολις (330AD-1453AD);, Ῥαυέννα, Μεδιόλανον
Ἐπίκλησις τοῦ προεστῶτος Αὐτοκράτωρ
Νομοθεσία Ῥωμαϊκὴ βουλή
Πλῆθος Σκεδὸν 30.000.00
Πρῶτος αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Αὔγουστος
Ἔσχατος αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος Δραγάσης Παλαιολόγος
Ἐπιών(α) Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία, Ἁγία Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία
Χρήματα Χρυσός, Δηνάριον, Ἀσσάριον
Ζώνη ὥρας UTC +0 ad +4

Ῥωμαίων βασιλείαἀρχὴἡγεμονία[1] ἦν πολιτεία τῶν Ῥωμαίων ὡς κατασταθείσας τῷ 27 π.Χ. ὑπὸ Καίσαρος Αὐγούστου τῆς μοναρχίας, καὶ ἀντέσχεν ἐν ταῖς ἀνατολαῖς ἐς τὸν ιεʹ αἰῶνα. ἐκράτει ἐν ᾧ εὐθενεῖ τὰ πράγματα τοῦ πλείονος τῆς Εὐρώπης, Ἀσίας, Λιβύης, ἐπειδὴ κακοῖς βαρυνθεῖσα, ὅσα ἐταράχθη ταῖς βαρβάρων εἰσβολαῖς, μετὰ τὰς Διοκλέους νεοχμώσεις τελευτᾷ πρὸς τὸν Χριστιανισμὸν τρεπομένη παρὰ τὴν μεγάλου Κωνσταντίνου αὐτοκρατορίαν. δύο δὲ μέρη τμηθεῖσα, ὧν τὸ μὲν Ῥωμαίαν, τὸ δὲ Ἑλλάδα γλῶτταν ἵει, ἐν ταῖς δυσμαῖς συνέπεσεν περιβαλλομένη ἐπιδρομαῖς, οὐδ’ οἷοί τ’ ἦσαν οἱ ἔπειτα αὐτοκράτορες αὐτὴν ἐπανακτᾶσθαι πλὴν ἢ σμικρὸν χρόνον αὐτοκρατορευομένου τοῦ μεγάλου Ἰουστινιανοῦ· οἱ δὲ μετὰ τούτον ὡς ἐπὶ πολὺ ἐν ταῖς ἀνατολαῖς μένοντες πολέμοις κατετρίβοντο πρὸς τοὺς Μήδους καὶ Ἄραβας καὶ δὴ καὶ τοὺς σταυροφόρους τοὺς ἀπὸ τῶν δυσμῶν, μέχρι ἂν ὑπὸ τῶν Τούρκων ἡττηθῇ τῷ ἔτει 1453.

Ῥωμαῖοι αὐτοκράτορες

edit

Οἱ Ἰούλιοι

edit

Οἱ Φλαούϊοι

edit

Οἱ Ἀντωνῖνοι

edit

Οἱ Σεουῆροι

edit

Ἡ τετραρχία

edit

Οἱ Κωσταντῖνοι

edit

Οἱ Οὐλεντινιανοί

edit

Οἱ Θεοδόσιοι

edit

Οἱ Λέοντες

edit

Οἱ Ἰουστινιανοί

edit

Φωκάς (602 – 610)

Οἱ Ἡράκλειοι

edit

Οἱ Ἴσαυροι

edit

Οἱ Νικηφόροι

edit

Λέων ὁ Ἀρμενίος (813 – 820)

Οἱ Ἀμοριεῖς

edit

Οἱ Μακεδόνες

edit

Μιχαήλ Βρίγγας (1056 – 1057)

Οἱ Δούκαι

edit

Οἱ Κομνηνοί

edit

Οἱ Ἄγγελοι

edit

Οἱ Παλαιολόγοι

edit

Ἐπαρχίαι τῆς βασιλείας παρὰ τὴν Διοκλέους αὐτοκρατορίαν

edit

Τεκμήρια

edit
  1. Πλουτάρχου, Γάϊος Μάριος, 36.

Ἐσώτερικοι σύνδεσμοι

edit

Ἐξώτερικοι σύνδεμοι

edit
Ἴδε τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τά ἄλλα περὶ
Ἡγεμόνες
27 π.Χ. – μ.Χ. 235
Καῖσαρ Αὔγουστος • Τιβέριος • Γάϊος • Κλαύδιος • Νέρων • Γάλβας • Ὄθων • Οὐϊτέλλιος • Οὐεσπασιανός • Τίτος • Δομιτιανός • Νερούας • Τραϊανός • Ἁδριανός • Ἀντωνῖνος Εὐσεβής • Μᾶρκος Αὐρήλιος • Λεύκιος Οὔηρος • Κόμμοδος • Περτίναξ • Δίδιος Ἰουλιανός • Πεσκέννιος Νίγηρ‡ • Κλαύδιος Ἀλβῖνος‡ • Σεπτίμιος Σεουῆρος • Καρακάλλας • Γέτας • Ἐλεογάβαλος • Σευῆρος Ἀλέξανδρος
Συμφορά
235 – 285
Μαξιμῖνος Θρᾷξ • Γορδιανὸς Αʹ • Γορδιανὸς Βʹ • Πουπιηός • Βαλβῖνος • Γορδιανὸς Γʹ • Φίλιππος Ἄραψ • Δέκιος • Ἑρέννιος Ἐτροῦσκος • Ὁστιλιανός • Τρεβωνιανὸς Γάλλος • Οὐολουσιανός • Αἰμιλιανός • Οὐαλεριανός • Γαλλιηνός • Σαλονῖνος • Κλαύδιος Γοτθικός • Κουϊντίλλος • Αὐρηλιανός • Οὐλπία Σεουηρίνη • Τάκιτος • Φλωριανός • Πρόβος • Κᾶρος • Καρῖνος • Νουμεριανός

Γάλλοι αὐτοκράτορες: Πόστουμος • Λαιλιανός‡ • Μάριος • Οὐϊκτωρῖνος • Δομιτιανός Βʹ • Τέτρικος Αʹ (Τέτρικος Βʹ†)
Παλμυριανοὶ αὐτοκράτορες: Οὐαβάλλαθος • Ζηνοβία • Σεπτίμιος Ἀντίοχος
Περὶ τριάκοντα τυράννοις ἰδὲ τόδε

Δεσπόται
284 – 480
Διοκλῆς • Μαξιμιανός • Γαλέριος • Κωνστάντιος Αʹ • Σεουῆρος Βʹ • Κωνσταντῖνος Αʹ • Μαξέντιος • Λικίνιος • Μαξιμῖνος Βʹ • Οὐαλέριος Οὐάλης‡ • Μαρτινιανός‡ • Κωνσταντῖνος Βʹ • Κωνστάντιος Βʹ • Κώνστας Αʹ • Μαγνέντιος‡ • Οὐετρανίων • Ἰουλιανός • Ἰοουϊανός • Οὐαλεντινιανὸς Αʹ (δυ.) • Οὐάλης (ἀν.) • Γρατιανός (δυ.) • Οὐαλεντινιανὸς Βʹ (δυ.) • Θεοδόσιος Αʹ • Μάγνος Μάξιμος • Οὐΐκτωρ • Εὐγένιος‡ • Ὁνώριος (δυ.) • Ἀρκάδιος (ἀν.) • Θεοδόσιος Βʹ (ἀν.) • Κλαύδιος Κωνσταντῖνος (δυ.)‡ • Φλάβιος Κώνστας (δυ.)† • Κωνστάντιος Γʹ (δυ.) • Ἰωάννης (δυ.)‡ • Οὐαλεντινιανὸς Γʹ (δυ.) • Μαρκιανός (ἀν.) • Πετρόνιος Μάξιμος (δυ.) • Ἄβιτος (δυ.) • Λέων Αʹ (ἀν.) • Μαϊοριανός (δυ.) • Λίβιος Σεβήρος (δυ.) • Ἀνθέμιος (δυ.) • Ὀλύβριος (δυ.) • Γλυκέριος (δυ.) • Λέων Βʹ (ἀν.) • Ζήνων (ἀν.) • Ἰούλιος Νέπως (δυ.) • Ῥωμύλος Αὐγουστύλος (δυ.)
Ἐν ἀνατολαῖς
480 – 1453
Βασιλίσκος • Μᾶρκος • Ἀναστάσιος Αʹ • Ἰουστῖνος Αʹ • Ἰουστινιανὸς Αʹ • Ἰουστῖνος Βʹ • Τιβέριος Βʹ • Μαυρίκιος • Φωκᾶς • Ἡράκλειος • Κωνσταντῖνος Γʹ • Ἡρακλεωνᾶς • Κώνστας Βʹ • Κωνσταντῖνος Δʹ • Ἰουστινιανὸς Βʹ • Λεόντιος • Τιβέριος Γʹ • Ἰουστινιανὸς Βʹ • Φιλιππικός • Ἀναστάσιος Βʹ • Θεοδόσιος Γʹ • Λέων Γʹ • Κωνσταντῖνος Εʹ • Ἀρτάβασδος • Λέων Δʹ • Κωνσταντῖνος Ϝʹ • Εἰρήνη • Νικηφόρος Αʹ • Σταυράκιος • Μιχαὴλ Αʹ • Λέων Εʹ • Μιχαὴλ Βʹ • Θεόφιλος • Μιχαὴλ Γʹ • Βασίλειος Αʹ • Λέων Ϝʹ • Ἀλέξανδρος • Κωνσταντῖνος Ζʹ • Ῥωμανὸς Αʹ • Ῥωμανὸς Βʹ • Νικηφόρος Βʹ • Ἰωάννης Τζιμισκής • Βασίλειος Βʹ • Κωνσταντῖνος Ηʹ • Ζωή • Ῥωμανὸς Γʹ • Μιχαὴλ Δʹ • Μιχαὴλ Εʹ • Θεοδώρα • Κωνσταντῖνος Θʹ • Θεοδώρα • Μιχαὴλ Ϝʹ • Ἰσαάκιος Αʹ • Κωνσταντῖνος Ιʹ • Ῥωμανὸς Δʹ • Μιχαὴλ Ζʹ • Νικηφόρος Γʹ • Ἀλέξιος Αʹ • Ἰωάννης Βʹ • Μανουὴλ Αʹ • Ἀλέξιος Βʹ • Ἀνδρόνικος Αʹ • Ἰσαάκιος Βʹ • Ἀλέξιος Γʹ • Ἀλέξιος Δʹ • Ἀλέξιος Εʹ

Οἱ Νικαῖοι (1204 – 1261): Κωνσταντῖνος Λάσκαρις • Θεόδωρος Αʹ • Ἰωάννης Γʹ • Θεόδωρος Βʹ • Ἰωάννης Δʹ
Οἱ μετὰ τοὺς Νικαίους (1261 – 1453): Μιχαὴλ Ηʹ • Ἀνδρόνικος Βʹ • Ἀνδρόνικος Γʹ • Ἰωάννης Εʹ • Ἰωάννης Ϝʹ • Ἰωάννης Εʹ • Ἀνδρόνικος Δʹ • Ἰωάννης Ζʹ • Ἀνδρόνικος Εʹ • Μανουὴλ Βʹ • Ἰωάννης Ηʹ • Κωνσταντῖνος ΙΑʹ

†Ὑφιστάμενοι αὐτοκράτορες ‡Τύραννοι