Welcome to Wikimedia Incubator!

At the right there are some important links, and here are some tips and info:

If you have any questions, feel free to ask them on Incubator:Community Portal.

-- Welcoming Bot 21:25, 7 February 2018 (UTC)Reply[reply]

ⴰⵣⵓⵍEdit

ⴰⵣⵏ ⵉ ⴷ ⴳ ⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ ⴰⴷ ⴽ ⵙⴽⵛⵎⵖ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵀⴰ ⴰⵉⴹⴰⵏ ⵉⵏⵓ (ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵙⵙⵄⵉⴷⵉ) Brahim-essaidi (talk) 15:49, 11 February 2018 (UTC)Reply[reply]

infobox ⵜⵉⵖⵔⵎⵜEdit

ⵚⴰⴼⵉ ⵀⴰⵜⵉ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⴽⴽⵙ, ⵏⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵏⴽⴽⵙ ⵜⵜ ⵎⴰⴽⴰ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵜⵜ ⴷⴰⵖ ⵜⵙⴽⵔⵎ ⵏⵓⵊⵊⴰ ⵜⵜ Brahim-essaidi (talk) 16:44, 11 February 2018 (UTC)Reply[reply]

Wp/orv/Википедия:ФорумEdit

ⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⴰⵔⴷ ⴷⴰ Wp/orv/Википедия:Форум ? ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵔⵡⵡⵉⴷ ⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵀⴰⵏⵏ ⵔⴰⴷ ⴽ ⴳⵯⴷⵍⵏ. Brahim-essaidi (talk) 02:08, 13 February 2018 (UTC)Reply[reply]

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⴹEdit

ⵎⴽ ⴷ ⴽⵢⵢ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ <ⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ> ⵙ <ⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ> ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵄⵔⴰⴱⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵊⵊⴰⵜ ⵉⵣⵡⵍⴰⵏ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴰⵙⵏ ⴳⵉⵖ, ⵎⴽ ⴽ ⵓⵔ ⵉⵙⵓⵙⵉⵎ ⵓⵣⵡⵍ ⵜⵎⵙⴰⵡⴰⴹⴷ ⵉⴷⵏⵖ ⵣⵡⴰⵔ ⴰⵔⴷ ⵏⵎⵙⵉⵙⵉ, ⵓⵔ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⴰⵖ ⴽⵔⴰ ⵜⵙⵎⵔⵡⵉⴷ ⵜ ⴽⵢⵢ.

ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵓⵍⴼⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ 30 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵢⴰ, ⵜⵓⵍⵖ ⵙ ⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⴰⵎⵎ Méditerranée

ⴽⵛⵎ ⵙ ⴼⵉⵙⴱⵓⴽ ⵜⵎⵙⴰⵡⴰⴹⴷ ⴰⴽⵉⴷⵏⵖ ⵀⴰⵜ ⵏⵙⴽⵔ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴳ messenger, ⴰⵎⵉⴹⴰ ⵏ ⵉⵏⵓ Mohamed Belarhzali Mohamed Belarhzali (talk) 14:43, 14 February 2018 (UTC)Reply[reply]

  • ⵉⵖ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⴰⵜ ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵥⵕ ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵜⵉⵙⵙⴰⵏⵜ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ  : ⵢⵉⵍⵍ / البحر | ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ = الابيض | ⴰⵎⵎⴰⵙ / وسط | ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ/ متوسط Asnfar (talk) 14:51, 14 February 2018 (UTC)Reply[reply]
  • ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ = لا توجد في القاموس الامازيغي ⵓⵔ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ Asnfar (talk)
  • ⵀⴰⵜ ⵓⵔ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴽⴰ ⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ, ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ Méditerranée ⵓⵔ ⴷ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ. Brahim-essaidi (talk) 15:25, 14 February 2018 (UTC)Reply[reply]

ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏEdit

ⵉⴳ ⵜⵔⵉⴷ ⴰⴷ ⵜⴽⴽⵙⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ, ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵙⵙⴼⵓⴹⴷ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ (ⵍⵎⵓⵃⵜⴰⵡⴰ) ⵏⵏⵙ! ⵙⵔⵙ ⴽⴰ ⴰⵍⴱⵓⴹ {{Delete}} ⴳ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ, ⵜⴼⴽⴷ ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵎⴰⵖ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵜⵔⵉⴷ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵜⴽⴽⵙⴷ, ⵓⵔ ⴷ ⴰⵣⵡⵍ ⵏⵏⵙ. ⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵔⵙⴷ ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏⵏⴽ ⵙ ⴽⵓⵥⵜ ⵜⵛⵔⵔⵉⴹⵉⵏ ⴰⴷ ~~~~.

ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ: {{Delete|ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ}}~~~~ ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ. Brahim-essaidi (talk) 13:59, 21 February 2018 (UTC)Reply[reply]

ⴰⵔ ⵙⴽⴰⵔ ⵖⵉⴽⴰ: {{Delete|ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ}}~~~~ Brahim-essaidi (talk) 16:00, 21 February 2018 (UTC)Reply[reply]


.

ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵓⵙⴽⵉⵍEdit

ⴰⵣⵓⵍ, ⵀⴰⵜ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵓⵙⴽⵉⵍ (الترجمة الحرفية) ⵓⵔ ⵉⵥⵉⵍ, ⵍⵓⵎⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵉⴳ ⵜⵣⵎⵔⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⴼⵍⴷ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⵖⵓⵍⴷ ⵙⴳ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⴼ. ⴷ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉⵜ ⵙ IP Address! ⴰⵔ ⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵎⵉⴹⴰⵏ. Brahim-essaidi (talk) 00:25, 3 March 2018 (UTC)Reply[reply]

Moving wp/zgh/ⴰⴽⵙⵓⵎ to wp/zgh/ⴰⴽⵙⵓⵎ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖEdit

ⵉⵙ ⴷ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⴼⵀⴰⵎⵜ? ⵀⴰⵜⵉ ⵉⵙⴰⴽ ⵏⵏⵉⵖ ⵙⴽⵔ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⵙⵔⵙ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⴰⴽⵙⵓⵎ ⵓⵔ ⴷ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⵙⵏⴼⵍ ⵉⵙⵎ, ⵀⴰⵜⵉ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵜⵥⵍⵉ. ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵀⴰⵜⵉ ⵜⵙⴽⵔⵜ ⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ. ⴰⴷ ⴰⵡⴰ ⵓⵔ ⵜⵡⵡⵉⵜ ⵍⵍⴰⵀ ⵉⵔⵃⵎ ⵍⵉⴽ ⵍⵡⴰⵍⵉⴷⵉⵏ. Brahim-essaidi (talk) 16:04, 3 March 2018 (UTC)Reply[reply]

ⴰⵙⵎⵎⴽⵜⵉEdit

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⴻⵜⵜⵔⴷ ⴰⴷ ⴽⴽⵙⵏⵜ ⵓⵔ ⵜⵜⵡⴰⴽⵙⵏⵜ, ⵜⵙⵙⵏⴷ ⵎⴰⵖ?

  1. ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵜⵙⴽⵔ ⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵎⵓⵜⵜⵉ, ⵎⴰⵛ ⵓⵔ ⵜⵏⵏⵉⵜ ⵙ ⵎⴰⵏⵉ.
  2. ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵜⴰⵔⴰⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵢⵓⴼ ⴰⴷ ⵜ ⵜⴰⵔⴰⵜ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ.
  3. ⴰⵔ ⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ ⵏⵏⴽ !

ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ: {{Delete|ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ}}~~~~ ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ.--Brahim-essaidi (talk) 00:05, 6 March 2018 (UTC)Reply[reply]

Recent requests for deletionEdit

  1. I'd request that the reason given be in a language that the administrators actually understand. English is best, as we all understand that. But French will do, as I understand it, and I am most likely to act.
  2. I cannot delete pages that have incoming links. So, for example, I cannot delete Template:Wp/shi/Tasnat tamqqrant/Imaynuten, because it is transcluded on Wp/shi/Tasna tamzwarut. (In fact, that transclusion is causing the main page to be put in the deletion maintenance category!)

I am reverting your requests for now. Please add a reason, in a language I understand, plus your signature, to the deletion template. And replace or remove the transcluded content from Wp/shi/Tasna tamzwarut before requesting deletion of the template a second time. StevenJ81 (talk) 16:05, 13 April 2018 (UTC)Reply[reply]

@StevenJ81: I have explained to him in Tamazight how the template {{delete}} works (in tow sections above), but he ignored me. And when I blocked him, he acts as an anonymous using several IP addresses, as this one.
Concerning his requests for deletion in "wp/zgh", we can accept the deletion of pages written in Latin alphabet and moved to Tifinagh alphabet. But not in "wp/shi" and templates.--Brahim-essaidi (talk) 17:56, 14 April 2018 (UTC)Reply[reply]

ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵖⵔ ⵡⵉⴽⵉⵎⴰⵡⴰⵍEdit

ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⴰ ⴽⴰ ⵜⵔⵡⵡⵉⴷ? ⵎⴰⵖ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵜⵙⵎⵓⵜⵜⵉⴷ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵙⴳ wtp/zgh ⵖⵔ wt/zgh ? ⵉⵙ ⵜⵙⵙⵏⵜ ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴽ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⴰⴷⵎⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ? ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵜⵡⵡⵉⴷ ⵏⵖⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⴷⴰⵍⵜ, ⵎⴽ ⵜⵔⵉⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵓⵜⵜⵉⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵜⵉⵏⵉⵜ ⴰⵖⵜ ⵣⵡⴰⵔ ⴰⵔⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵏⵎⵙⴰⵙⴰ.--Brahim-essaidi (talk) 23:32, 15 April 2018 (UTC)Reply[reply]

Block noticeEdit

You are blocked for multiple-account abuse with an expiration time of one week. ⵜⴻⵜⵜⵓⴳⴷⴰⵍⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵎⵔⴰⵙⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵎⵉⴹⴰⵏⴻⵏ. --Brahim-essaidi (talk) 23:53, 1 May 2018 (UTC)Reply[reply]