Wp/wal/Toophphiyaa Pederaale Diimokraase Ripaablike Kawotettaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Toophphiyaa Pederaale Diimokraase Ripaablike Kawotettaa

Toophphiyaa Pederaale Diimokraase Ripaabilike Kawotettaa (Amaarattuwan: የኢትዮጵያ መንግስት, romanized: Ye-Ītyōṗṗyā mängəst), Toophphiyaa Pederaale Kawotettaa. Pederaale Paralaama Ripaablike hanotan merettidaagaa gididi Xaatta Moconay Kawotettaa kaalettiyagaa. Polissiyo mataa go'ettiyagee kawotettaa macaraa giyogaa. Xaatta Moconay doorettiyoy Pederaale Paralaama Ziqqa zoreta keettaappe gidees. Pederaale seeraa kessiyo maatay na"aassi, Kawotettaanne Paralaama Zoreta Keettaagaa. Guuxxidee daridee Daannatettay Polissiyageetuppenne Seeraa kessiyageetuppe la'an oottees. Kawotettay aqiyoy 1995 Toophphiyaa Ano Seeraana. Naa"u zoreta keettati; 108 oydeti de'iyo Kochchatu Zoreta Keettaynne 547 oydeti de'iyo Dere Kal"atatu Zoreta Keettay de'iyo Paralaamay de'ees. Kochchatu Zoreta Keettan ichchashu laytta ooso wodiyawu Dalgga Manttiya Zoreta Keettan doorettida yarati de'oosona. Dere Kal"atatu Zoreta Keettaa yarati ichchashu laytta ooso wodiyawu dere dooruwaa maaran doorettidaageeta. Peresddanttee ba baggaara usuppun layttaa wodiyaassi doorettees.